Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 juli 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:54

Implementering av ny struktur för civil beredskap - Målbild 2023

Inför att den nya strukturen skulle träda i kraft 1 oktober 2022 kom myndighetscheferna för beredskapsmyndigheterna överens om en gemensam målbild för att möta de prioriterade behoven av samordning, kunskapsutbyte och tempo för att komma igång.

– För att underlätta övergången till den nya strukturen som började gälla från den 1 oktober 2022 tog MSB fram en målbild bestående av några gemensamma punkter. En gemensam målbild underlättade för oss. Därför har vi utvecklat en gemensam målbild även för 2023 för nästa steg i implementeringen, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Målbilden 2023 inriktar och stödjer 

Målbilden för 2023 består av några olika delar och syftar till att ge aktörsgemensam inriktning till implementeringsarbetet av den nya strukturen, stöd för prioriteringar och sekvenseringar av åtgärder/ aktiviteter, och genom det skapa framdrift i utvecklingen av systemet.

– På sikt vill vi uppnå ökad tydlighet kring roller och ansvarsfördelning. Målbilden är vägledande och ett stöd i den gemensamma implementeringen av en ny struktur för civil beredskap. Den ersätter inte andra mål, anvisningar och inriktningar som avser den konkreta beredskapsförmåga som behöver utvecklas, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

 • Målbild 2023: Implementering av en ny struktur för civil beredskap

  Målbilden för 2023 syftar till att ge aktörsgemensam inriktning till implementeringsarbetet av den nya strukturen, stöd för prioriteringar och sekvenseringar av åtgärder/ aktiviteter, och genom det skapa framdrift i utvecklingen av systemet.

  1. Respektive beredskapssektor är etablerad. Grundläggande förmåga finns att utföra uppgifterna enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
  2. Respektive civilområdeskansli är etablerat. Grundläggande förmåga finns att utföra uppgifterna enligt förordningen (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser.
  3. Myndigheter som före 1 oktober 2022 inte varit bevakningsansvariga har en grundläggande förmåga att verka som beredskapsmyndighet.
  4. Det finns en samsyn mellan myndigheter inom sektorer respektive det geografiska områdesperspektivet om ansvarsfördelning och i hur samverkan ska ske.
  5. Grundläggande förmåga till rapportering enligt bestämmelser i författning och beslut finns framtaget och används.
  6. Det finns en etablerad mötesstruktur på chefsnivå som inkluderar syfte och vem som deltar i respektive mötesformat.
  7. MSB:s samordnande uppgifter i förhållande till de sektorsansvariga myndigheterna respektive civilområdesansvariga länsstyrelserna har klarats ut.

Tagits fram under våren

Förslaget till målbild har diskuterats vid möten under våren 2023 i kretsen av avdelningschefer samt vid myndighetschefsmötet den 2 juni. 

– Vårt gemensamma uppdrag att stärka Sveriges civila beredskap gynnas av att vi har en gemensam målbild att sträva mot. Frågorna är utmanande och komplexa och vi fortsätter ta vårt gemensamma ansvar att utveckla oss själva och systemet vidare, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Fortsatt arbete i höst

En första avstämning av målbilden kommer att ske vid höstens chefsmöte för civil beredskap (CCB), på avdelningschefsnivå, för alla beredskapsmyndigheter i mitten av oktober. En andra avstämning sker vid det myndighetschefsmötet som genomförs i början av december med alla beredskapsmyndigheter.

Målbild för implementering av en ny struktur för civil beredskap (MSB 2022-14500-107) (pdf)

Läs vidare om arbetet med strukturreform av krisberedskap och civilt försvar

Publicerad: 6 juli 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:54

Senast granskad: 6 juli 2023

Till toppen av sidan