Till innehåll på sidan

Studier om människors syn på risker och hot samt kampanjutvärderingar

Kopplat till Beredskapsveckan genomför MSB olika undersökningar och studier. Här hittar du även aktuell forskning kring pandemins och krigets effekter på människors beteenden och hälsa.

Undersökningar och enkäter 2024

Effektmätning av nyhetsrapporteringen om att det kan bli krig i Sverige
För att få en bild av hur människor reagerade på medierapporteringen och hur den har påverkat människors beteende och förhållningssätt, gjorde MSB en effektmätning hos bland drygt 1 000 personer. (Attityd, januari 2024)

Effektmätning: Medias nyhetsrapportering om att det kan bli krig i Sverige

Undersökningar och enkäter 2023

Stärkt motståndskraft hos allmänheten
En studie med fokusgrupper som ska ge en djupare förståelse för allmänhetens kunskap, attityder och beteenden kopplat till beredskap och civilt försvar. Studien syftade även till att förstå hur olika grupper tar emot och bearbetar information om ämnet. Bred representation från allmänheten. (Attityd, november 2022)

Till studien Stärkt motståndskraft hos allmänheten

Ny studie om lokala kris- och krigsbroschyrer
Under de senaste åren har flera lokala organisationer, däribland svenska kommuner, valt att följa MSB:s väg och utveckla sina egna, lokala versioner av "Om krisen eller kriget kommer". I en masteruppsats har detta fenomen utforskats genom en intervjustudie med kommunanställda som arbetar strategiskt med riskkommunikation. (Göteborgs universitet, 2023).

Till studien "The ambitious, the evolving, and the limited"

Undersökningar och enkäter 2022

Allmänhetens försvarsvilja
En mätning av 16-70-åringars försvarsvilja, attityd till Sverige som ett tryggt land och lite om hemberedskap. (Gullers grupp, 22-25 oktober 2022).

Till undersökningen på MSB.se

Deltagande i Krisberedskapsveckan
En sammanställning av vilka kommuner som har deltagit i Krisberedskapsveckan och vilka aktiviteter de har genomfört. (Attityd, oktober 2022).

Till rapporten om deltagande i Krisberedskapsveckan 2022

Kampanjmätning Krisberedskapsveckan 2022
Medborgarundersökning kring i vilken utsträckning kampanjen uppmärksammats, hur budskapet uppfattats och allmän attityd till kampanjen. (Gullers Grupp, september-oktober 2022).

Till kampanjmätningen 2022

Effektmätning språkversioner
Rapport om effektmätning av MSB:s annonsering på olika språk under Krisberedskapsveckan. (Gullers grupp, november 2022).

Till Effektmätning 2022

Rapport om försvarsvilja och samhällets skyddsvärden
MSB har genomfört en mätning av allmänhetens försvarsvilja och inställning till samhällets skyddsvärden. (Gullers Grupp och Kantar Public, juni 2022).

Till rapporten om försvarsvilja och samhällets skyddsvärdenMSB:s frågor i Ungdomsbarometern
Försvars- och samhällsstudien, en rapport av Ungdomsbarometern för MSB. (Ungdomsbarometern, våren 2022).

Till försvars- och samhällsstudienMätning av engagemang för beredskap till följd av kriget
En knapp vecka efter den ryska invasionen den 24 februari genomförde MSB en enkätundersökning av hur händelsen påverkade allmänhetens syn på beredskap. (Attityd, februari 2022).

Till MSB:s undersökning om det säkerhetspolitiska läget och människors beredskapNorges undersökning om krisbroschyrer
Norska Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har genomfört en undersökning om unga vuxnas förhållningssätt till egenberedskap. Bland annat jämförs den norska broschyren med den svenska.

Till Rapport om unge voksnes holdninger til egenberedskapMätning av MSB:s nyårkampanj 2021-2022
MSB:s annonskampanj med budskap om hemberedskap kopplade till nyårslöften genomfördes under vecka 51-02. (Gullers Grupp på uppdrag av MSB).

Till slutrapporten

Undersökningar och enkäter 2021

Effektmätning av Krisberedskapsveckan 2021
MSB:s annonskampanj "Du är en del av Sveriges beredskap" genomfördes under Krisberedskapsveckan, vecka 39 2021. Tidigare års utvärderingar längre ner på sidan. Utvärdering gjord av Attityd på uppdrag av MSB.

Kampanjuppföljning Krisberedskapsveckan 2021Uppföljning: Synen på hemberedskap och eget ansvar under pandemin
MSB har för andra gången under pandemin låtit genomföra en enkätundersökning om hur människors syn på det egna ansvaret, hemberedskap och kriser har påverkats i samband med pandemin. Undersökningen gjordes av Attityd på uppdrag av MSB.

Allmänhetens syn på hemberedskap och eget ansvar under pandemin 2021

Forskningsprojekt 

MSB finansierar och stöttar forskning hos till exempel universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Just nu pågår ett antal stora och viktiga satsningar inom området samhällsskydd och beredskap som alltid är är i förändring, inte minst i samband med pandemin. Målet är att forskningens slutsatser ska vara till nytta i samhället.  

Människa, Mått och Motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap ska mäta människors kunskap, vilja och förutsättningar att kommunicera och hantera större samhällsstörningar. Vilka kommunikationsformer och budskap upplevs av människor som relevanta för att de själva ska vidta åtgärder för sin beredskap? Vilken betydelse har tidigare erfarenhet av risker och kriser för hur man tar till sig riskkommunikation? Klart 2024-12-31. Minna Lundgren, Mittuniversitetet.

Till projektetRisk- och beredskapskommunikation för ett robust digitalurbant samhälle studerar riskkommunikation i svenska kommuner rörande storskaliga/allvarliga olyckor och kriser utifrån både organisations- och individperspektiv. I syftet ingår att utveckla en modell som ska stötta kommuner i deras framtida arbete med att öka kunskapen hos invånare om potentiella hot, risker och beredskapsbehov. Projektet ska utveckla kunskap om hur riskuppfattning formas i samspel med medieutvecklingen, med specifikt intresse för digital riskkommunikation. Klart 2021-12-31. Mats Eriksson, Örebro universitet.

Till projektetKrisberedskap i vardagslivet och konsumtion för ohållbara framtider har granskat framväxten av en svensk prepperkultur och satt den i relation till såväl civil beredskap som självhushållning. Klart 2023. Elias Mellander, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Till projektetÄldre personers upplevelse av risk och psykisk hälsa i förhållande till covid -19 är djupintervjuer med äldre människor om hur de ser på sin situation som riskutsatta för coronaviruset och hur de tar del av rekommendationer och råd. Hur tolkas råden och hur mår människorna i denna riskgrupp? Klart 2022. Johanna Gustavsson, Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstad Universitet.

Till projektet

Läs mer om MSB:s övriga forskningsprojekt

Undersökningar och enkäter 2020

Effektmätning av MSB:s annonskampanj under Krisberedskapsveckan
MSB:s annonskampanj När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst genomfördes under Krisberedskapsveckan 2020. Utvärdering gjord av Scream på uppdrag av MSB.

Effektmätning av MSB:s annonskampanj under Krisberedskapsveckan 2020

Allmänhetens syn på hemberedskap och eget ansvar under pandemin 2020
En undersökning som har till syfte att se om människor har gjort några åtgärder för att öka sin hemberedskap eller har förändrat sin syn på hemberedskap och sin egen roll i samhällets krishantering. Undersökningen gjordes av Attityd på uppdrag av MSB.

Allmänhetens syn på hemberedskap och eget ansvar under pandemin (2020)

2019

Kommunernas egen kommunikation om lokala risker
Följande studie är en analys av samtliga 290 svenska kommuners kommunikation av risker, hot och beredskap på respektive kommuns webbplats. Analysen är huvudsakligen kvantitativ, men med kvalitativa inslag beroende på behandlad frågeställning. Analysen gjordes av MSB hösten 2019.
Till analysen

Kampanjuppföljning Krisberedskapsveckan 2019
Undersökningen följer upp kampanjen Krisberedskapsveckan och genomfördes strax därefter av Enkätfabriken i samarbete med MSB.
Till kampanjuppföljningen

Ny effektmätning av "Om krisen eller kriget kommer"
I januari 2019 genomfördes en undersökning för att se vilka effekter broschyren haft på människors riskmedvetenhet och krisberedskap. Resultatet visar att en majoritet har börjat reflektera mer över hur de skulle klara vardagen vid kris eller krig tack vare broschyren. Yngre 18-34 år och äldre 65+ är de grupper som i störst utsträckning har börjat fundera mer över detta. Undersökningen genomfördes av Enkätfabriken på uppdrag av MSB.
Till undersökningen

2018

Kampanjuppföljning Krisberedskapsveckan 2018
Veckan efter Krisberedskapsveckan genomfördes en undersökning för att se vilket genomslag kampanjen fått och hur den uppfattats av allmänheten. Undersökningens målgrupp var allmänheten från 18 år. Utvärderingen gjordes av Demoskop på uppdrag av MSB.
Till kampanjuppföljningen

Uppföljning  av broschyrutskicket
Veckan efter att broschyren "Om krisen eller kriget kommer" skickades ut fick 5760 personer svara på en webbaserad enkät. Utvärderingen gjordes av Demoskop på uppdrag av MSB.
Uppföljning av broschyren Om krisen eller kriget kommer
Uppföljning av broschyren Om krisen eller kriget kommer - sammanfattning

2017

Utvärdering av Krisberedskapsveckan genomslag 2017
Veckan efter Krisberedskapsveckan genomfördes en undersökning för att se vilket genomslag kampanjen fått och hur den uppfattats av allmänheten. Utvärderingen gjordes av Demoskop på uppdrag av MSB. 
Till utvärderingen 2017

Utvärdering av MSB:s planering/samordning av kampanjen 2017

Krisberedskapsveckan genomfördes första gången i maj 2017. En utvärdering av MSB:s planering och samordning av Krisberedskapsveckan 2017 fångar viktiga lärdomar inför kommande kampanjer. Gjord av enheten för kunskapsutveckling (US-KUV), MSB
Till utvärderingen 

Hot och beredskap i Sverige - om allmänhetens kunskap och inställning
För att ta reda på mer om människors kunskap om och inställning till frågor inom begreppen hot och beredskap, gjorde MSB hösten 2017 en undersökning där personer från 18 år intervjuades. Demoskop på uppdrag av MSB.
Till undersökningen

2016

Kommuners syn på riskkommunikation
En rapport från 2016 som beskriver resultaten från en intervjustudie av beredskapssamordnare från 40 svenska kommuner. Studien ska ge MSB en bättre bild av hur kommunerna arbetar med information till invånarna om lokala hot och risker och vilka möjligheter och utmaningar kommunerna ser med sitt kommunikationsuppdrag.
Åsa Boholm, Max Boholm och Madelaine Prutzer  vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Till rapporten

Utvärdering av Göteborgs stads 72-timmarskampanj

En studie från 2016 som utvärderar Göteborg stads informationskampanj "72 timmar" . I undersökningen görs en retorisk analys av kampanjmaterialet, en enkätundersökning av kampanjeffekter och ett experiment om inlärning av krisbudskap.
Bengt Johansson och Orla Vigsø vid JMG, Göteborgs universitet.
Till utvärderingen

Krismedveten kommun 2016  

Hösten 2016 genomförde MSB en nollmätning inför kampanjen Krisberedskapsveckan 2017 för att bland annat se hur hemberedskapen ser ut hos allmänheten och vilken kunskap man har om den lokala riskbilden. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 2 500 personer mellan 18 och 89 år. Intervjuerna genomfördes av Markör.
Till studien 

Senast granskad: 8 februari 2024

Till toppen av sidan