Till innehåll på sidan

Information om vissa risker

Emellanåt får vi upprepade förfrågningar om vissa brandfarliga vätskor. I de fall vi bedömer att det kan vara av allmänt intresse försöker vi lägga ut information och råd om dessa på webbplatsen.

Risker med eter

I slutet av 2005 fann man i ett gammalt färghandelslager flaskor med gammal eter med befarad bildning av explosiva peroxider. Polisens bombgrupp tillkallades och tog hand om flaskorna. Händelsen relaterades i lokalpress och spreds över landet.

Ett stort antal frågor från privatpersoner, institutioner, polis och räddningstjänst fick oss att snabbt gå ut med information om risker och hur man ska bete sig om man har misstänkt eter hemma. Vi får fortfarande frågor om eter från olika håll.

 • Risker vid hantering av eter

  Eter (dietyleter) används främst som lösningsmedel inom industri och laboratorieverksamhet men förekommer även för olika ändamål i hem- och fritidsmiljö. Eter är förknippad med speciella risker vid hantering.

  Risker vid hantering av eter

  Dietyleter, i dagligt tal eter, är en mycket brandfarlig vätska som med luft bildar peroxider, som kan vara explosiva. Eter säljs normalt i datummärkt försluten mörk glasflaska eller i metallförpackning. I en öppnad förpackning, som förvarats under längre tid, eller om eter förvaras i kärl, som inte är originalförpackning från tillverkaren, måste man räkna med att det alltid finns peroxider i större eller mindre grad.

  Ju mer peroxider, desto större är risken för explosion. I extrema fall, till exempel om ingen eller mycket lite vätska finns kvar i förpackningen och återstoden är grumlig, om den innehåller kristaller, beläggning eller om vätskan är missfärgad, bör man betrakta förpackningen som mycket explosionsfarlig.

  Hur lång tid det tar innan en farlig mängd peroxider bildas varierar med hur etern förvarats. Eter ska alltid förvaras mörkt och svalt, eftersom ljus påskyndar peroxidbildningen. Kemiska reaktioner går också snabbare ju varmare det är.

  I allmänhet tillsätts något ämne (inhibitor) som förhindrar peroxidbildning. Vid olämplig eller längre tids förvaring försvinner inhibitorn och peroxider kan börja bildas.

  Eter används bland annat som bränsletillsats och lösningsmedel. Det användes tidigare som narkosmedel inom sjukvården. Inom industri och på laboratorier används eter i första hand som lösningsmedel och där finns i regel anvisningar för hur eter ska hanteras för att undvika peroxidbildning. Eter kan finnas hos privatpersoner som bränsletillsats för exempelvis modellflygplan. Det har tidigare också använts för att söva smådjur inom lantbruket och som starthjälp för vissa typer av motorer.

  Eter bör om möjligt undvikas i hemmen och ska aldrig förvaras i större mängder eller under längre tid. Eter kan dock i oöppnad förpackning förvaras mörkt och svalt fram till förpackningens utgångsdatum utan risk för farlig peroxidbildning. Förvaring i kylskåp är däremot direkt olämpligt på grund av risken för explosion om eter läcker ut. Om förpackningen öppnats så att luft kommit in eller om förvaringen varit olämplig kan hållbarheten förkortas.

  Om du vill göra dig av med gammal eter

  Du ska inte själv ta hand om eterförpackningen utan kontakta miljö och hälsovårdsförvaltningen i din kommun i följande situationer:

  • När innehållet avdunstat och det inte finns någon vätska kvar, utan enbart utfällning eller kristaller,
  • När vätskan är grumlig (dimmig) eller missfärgad och/eller det finns utfällning eller kristaller på botten,
  • När du inte kan se genom förpackningen och du vet att den förvarats olämpligt (varmt) eller länge (mer än ett år) eller
  • När du inte vet hur gammal förpackningen är eller hur den förvarats.

  Om du inte misstänker peroxidbildning och vill göra dig av med eterförpackningen:

  • Flytta förpackningen, utan att ta i kapsyl eller annan förslutning och utan att skaka den.
  • Ta den till kommunens inlämningsställe för farligt avfall och lämna på anvisad plats.

  Observera!

  • Även med kraftig peroxidbildning är inte eterförpackningen farlig om den inte rubbas ur sitt läge.
  • Eter är miljöfarlig och får inte hällas i avlopp eller på mark.
  • Eftersom eter, även utan peroxider, är extremt brandfarlig ska man alltid handskas försiktigt med den.

  Information till myndigheter

  MSB får ibland förfrågningar om farlighet och hantering av eter. Vi finner det lämpligt att kommunen (miljö-hälsa, räddningstjänst) i första hand ska vara kontaktinstans för privatpersoner som vill ha hjälp med bedömning och vidare hantering av  eter med misstänkt peroxidbildning.

  Företag och institutioner ska hänvisas till att kontakta det företag för avfallshantering som de normalt anlitar för vidare råd.

  Eterförpackningar med misstänkt peroxidbildning ska inte röras förrän det har uteslutits att det finns risk att flytta dem. Om det behövs ska utrymmet där de förvaras låsas så att inte obehöriga kommer åt att rubba förpackningarna.

  Rekommendation vid hantering av misstänkt explosionsfarlig eter

  • Bär skyddskläder (handskar, skydd för bål, armar och ansikte) som står emot brand, värme och glassplitter.
  • Lyft flaskan utan att skaka – peroxiderna är känsliga för stötar, skakning, friktion, värme, ljus och gnistor.
  • Lyft inte i kapsylen.
  • Placera flaskan utomhus på långt avstånd från brännbara föremål. Eter är mycket flyktigt och ångorna sprids snabbt längs marken.
  • Utrym vid risk för explosion : Riskavståndet är 50 meter vid mindre mängd än en liter eter, annars är riskavståndet 100 m.
  • De större avfallshanteringsföretagen har kunskap och resurser att hantera och destruera eter (förbränning på lämpligt sätt).

   

Risker med handsprit

Fakta om handsprit

Handsprit, alkogel, handgel är samtliga produkter med hög alkoholhalt som används för desinficering för att förhindra smittspridning.

De flesta produkterna innehåller en hög halt av denaturerad etanol och ska vara märkta med "Brandfarligt" eller "Mycket brandfarligt".

Produkter utan alkoholer förekommer också.

Försöken att stoppa ”svininfluensan” i dörren har gett oss nya beteenden och nya produkter. Bland de mest spridda företeelserna är användning av handsprit eller alkogel i desinficeringssyfte. Båda dessa produkter har använts länge inom sjukvården och har i begränsad omfattning tillhandahållits via apotek.

Handsprit och alkogel innehåller höga halter alkohol (etanol och/eller isopropanol) och är därmed brandfarliga eller mycket brandfarliga vätskor.

För att underlätta för aktörer i handelskedjan och för dem som av olika skäl lagrar handsprit och alkogel i större eller mindre mängd har vi sammanställt information om hur dessa ska hanteras.

 • Handsprit och alkogel – anvisningar om hantering

  Hantering av handsprit

  Handsprit (alkogel, handgel, etc) är ett nytt fenomen i vardagslivet.

  Rekommendationer i samband med försök att hindra spridning av den nya influensan A(H1N1) har gjort att handsprit nu finns tillgänglig på många platser och att många nya aktörer kommit in på marknaden när det gäller dessa produkter.

  Från att tidigare ha varit en produkt som huvudsakligen använts på sjukhus och i andra vårdrelaterade sammanhang är användning av handsprit nu en vardaglig företeelse för de flesta människor.

   För att få tillräcklig desificerande effekt innehåller de flesta av dessa produkter en alkoholhalt runt 70 % eller högre. Det gör att de under olyckliga omständigheter lätt kan antändas vid rumstemperatur.

  Tillverkning/lagring

  Tillverkning och/eller lagring av handsprit ska ske enligt de bestämmelser som finns i SÄIFS 2000:2 Hantering av brandfarliga vätskor. Flera andra föreskrifter kan också behöva tillämpas, till exempel SRVFS 2004:7 Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

  Om hanteringen av samtliga brandfarliga vätskor vid något tillfälle överstiger 500 liter (inomhus, 100 liter gräns för förvaring i hemmet) ska tillstånd för verksamheten finnas.

  Tillstånd till hantering av brandfarlig vara söks hos den kommun i vilken verksamheten ska bedrivas.

  Märkning/säkerhetsdatablad

  Förpackningar med handsprit ska märkas i enlighet med de gemensamma märkningsregler som finns inom EU. Tillverkare ska dessutom ta fram ett säkerhetsdatablad för produkten.

  Butik

  Hantering av handsprit i butiker ska göras enligt bestämmelserna i SÄIFS 1996:2 Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen. Tillstånd till hanteringen ska finnas om den totalt hanterade mängden brandfarliga vätskor vid något tillfälle överstiger 100 liter.

  I de allmänna råden till dessa föreskrifter finns bland annat tydliga rekommendationer om hur brandfarliga varor ska placeras i förhållande till andra varor och till utrymningsvägar.

  Var särskilt noga med att inte exponera stora mängder handsprit i anslutning till ingångar och utgångskassor.

  Lagring på arbetsplatser

  Vi har fått många frågor om hur man kan förvara mindre lager av handsprit på arbetsplatser, till exempel kontor, där man tidigare inte hanterat brandfarliga varor. Följande kan tjäna som riktlinjer för säker hantering:

  Små mängder, upp till ungefär 10 liter

  Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller flaskorna invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under oskyddat lysrör.

  Större mängder, mellan 10 och 50 liter

  Bör förvaras i ventilerat skåp av trä eller metall. Med ventilerat avses att skåpet ska ha ventilationsöppningar nertill och upptill.

  För mängder över 50 liter

  Bör ett brandavskilt (EI30) utrymme eller skåp användas för förvaring.

  Råd vid användning

  Den största risken vid användning av handsprit är antändning på grund av statisk elektricitet.

  Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras oåtkomligt för barn, både på grund av brandrisken och på grund av risk för förgiftning. Det här kan vara en regel som kan vara svår att följa i dessa tider när man försöker undvika smittspridning.

  Det är dock särskilt viktigt att små barn bara tillåts använda handsprit i närvaro av vuxna.

  Vad har hänt?

  Hittills har antalet olyckor med handsprit varit begränsat, men följer det förväntade mönstret. Nedan finns några exempel på tidningsrubriker

  • Händerna tog eld (handsprit och statisk elektricitet inom vården)
  • Fyraåring drack sig berusad på handsprit (i Finland, slickade i sig 20 ml från händerna och hade 1,9 promille i blodet)
  • 13 årig flicka medvetslös efter att hon fick i sig handsprit (drack hembränt uppblandat med handsprit)
  • Man avled efter att ha druckit handsprit (tidigare händelse på sjukhus)
  • Lek med handsprit bakom skolbrand (tände eld på alkogel under lek, branden spred sig och skolan brann ner)
  • Satte eld på handsprit vid kyrka (kyrkan klarade sig eftersom inget annat som kunde brinna fanns i närheten)

Säker användning av skorstenslös kamin

Det har blivit allt vanligare att man för in eld, i form av alkoholeldade skorstenslösa kaminer i olika utföranden, som trivsel- eller dekorationsdetaljer i hemmiljö eller offentlig miljö. Bränslet är en mycket brandfarlig vätska och kaminerna avger en hel del värme.

För att dessa ska vara säkra att använda finns föreskriftskrav på att kaminer där bränslet är brandfarliga vätskor ska genomgå typkontroll och förses med typintyg/certifikat. Sådana kaminer är märkta med provningsorganets namn och certifikatsnummer.

Här kan du läsa mer om skorstenslösa kaminer

 

Senast granskad: 27 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan