Till innehåll på sidan

Skriftliga instruktioner

Som hjälp vid en olycka eller ett tillbud ska skriftliga instruktioner medföras vid transport av farligt gods.

Krav på att medföra skriftliga instruktioner finns för både väg- och järnvägstransporter av farligt gods. Bestämmelser om skriftliga instruktioner finns i avsnitt 5.4.3 i del 5 i ADR-S respektive RID-S.

Syfte

Skriftliga instruktioner innehåller information om vilka åtgärder som bör vidtas om en olycka eller ett tillbud inträffar samt information om vilken utrustning som ska medföras.
 
Åtgärderna består dels av allmänna åtgärder, dels farospecifika åtgärder. I instruktionerna är varje typ av varningsetikett och storetikett associerad med faroegenskaper och specifika åtgärder som bör vidtas för respektive egenskap.
 
Exempel på allmänna åtgärder:

  • Informera berörd räddningstjänst och lämna så mycket upplysningar som möjligt om olyckan eller tillbudet och särskilt om de inblandade ämnena.
  • Ta på föreskriven varningsklädsel.
  • Håll godsdeklarationer lätt tillgängliga när räddningspersonal anländer.
  • Håll avstånd från olyckan eller tillbudet, uppmana andra personer att bege sig därifrån och följ insatsledningens instruktioner.

Exempel på farospecifika åtgärder för brandfarliga vätskor:

  • Ta skydd.
  • Undvik lågt belägna områden.

Kom ihåg att åtgärderna endast ska utföras av fordonsbesättningen om detta är säkert och lämpligt.

Ansvar

Det är transportören som är ansvarig för att tillhandahålla de skriftliga instruktionerna. Dessa ska överlämnas till medlemmarna i fordonsbesättningen för en vägtransport och till föraren/förarna när det gäller järnvägstransport. Instruktionerna ska vara på ett språk som var och en av dessa personer kan läsa och förstå. Transportören ska också försäkra sig om att de förstår instruktionerna och kan utföra dem på rätt sätt om det inträffar en olycka eller ett tillbud.

Innan transporten påbörjas ska fordonsbesättningen för vägtransporten och föraren/förarna av järnvägstransporten ta reda på vilket farligt gods som är lastat och studera vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av en olycka eller ett tillbud.

Instruktionerna ska förvaras lättåtkomliga i förarhytten/förarutrymmet.

Format

Oavsett vilka ämnen eller föremål som ska transporteras och oavsett hur dessa ska transporteras (styckegods, tank, bulk, etc.) ska samma instruktion användas.
 
Vad gäller vägtransport så måste denna skriftliga instruktion överensstämma med den fyrsidiga förlagan som finns i delavsnitt 5.4.3.4 i del 5 i ADR-S. Instruktionen har inte förändrats sedan 2017. För järnvägstransporter finns dock inte samma krav.

Tillämpning enligt ADR

FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (WP.15) har lämnat följande riktlinjer vad gäller tillämpningen av bestämmelserna om skriftliga instruktioner i ADR.

  • De skriftliga instruktionerna ska bestå av en fyrsidig modell och texttroget följa innehållet enligt förlagan i 5.4.3.4 i ADR. ADR specificerar dock inte dimensionerna, varför instruktionerna får ha vilken storlek som helst förutsatt att de förblir läsliga. Polismyndigheten i Sverige har här meddelat att de godkänner A5 som minsta format.
  • All information som visas i färg enligt förlagan i 5.4.3.4 i ADR (det vill säga etiketter), ska också vara i färg i den instruktion som medföljer transporten.
  • Ingen information utöver den som anges enligt förlagan i 5.4.3.4 i ADR får finnas i instruktionerna. Det vill säga inga logotyper, telefonnummer, kontaktuppgifter etc.

Om en transportör eller fordonsförare vill medföra ytterligare information får detta göras i ett separat dokument.

Senast granskad: 15 juni 2023

Till toppen av sidan