Till innehåll på sidan

Andra internationella samarbeten

Exempel på andra internationella samarbeten är räddningstjänstsamarbetet med Baltikum och att Sverige genom MSB sitter i styrgruppen för OECD High Level Risk Forum.

Baltikum

Samarbetet med Baltikum har utvecklats till ett nära grannlandssamarbete för att skydda människor, miljö, egendom och kulturarv mot effekter av allvarliga naturolyckor, teknologiska olyckor och miljöolyckor.

Samarbete om räddningstjänst

Ett exempel på samarbete mellan Sverige och de baltiska länderna är överenskommelsen om räddningstjänstsamarbete där länderna åtar sig att stötta varandra vid svåra olyckor, samt att samarbeta inom forsknings-, utvecklings- och utbildningsområdena. Regeringarna i Sverige och respektive land har undertecknat detta avtal.

Om en part behöver hjälp av den andra parten i händelse av en allvarlig olyckshändelse eller överhängande fara för en olyckshändelse, kan den begära sådan hjälp. Parterna åtar sig att lämna den hjälp som parten bedömer möjligt att lämna och har tillgängligt.

Kostnaderna för hjälpen ska, om inget annat överenskoms mellan parterna, betalas av den part som begärt hjälpen. Den hjälpande parten kan erbjuda sin hjälp helt eller delvis utan kostnad, eller senare efterskänka hela eller en del av återbetalningsskyldigheten.

MSB har i avtalet utsetts till behörig myndighet för den praktiska utvecklingen och tillämpningen av samarbetet inom ramen för denna överenskommelse, inklusive frågor som berör framställningar om hjälp och beslut om att lämna hjälp.

Trilateralt samarbete mellan Sverige, Storbritannien och Norge – ”The York Strategic Dialogie”

Sedan 2016 träffas representanter från Civil Contingencies Secretariat (CCS), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) samt MSB vid årliga möten, i vissa fall med inbjudna sektorsmyndigheter/departement, för att diskutera frågor av gemensamt intresse och främja samarbete mellan länderna.

OECD High Level Risk Forum

OECD High Level Risk Forum (HLRF) utgör det främsta expertforumet inom OECD inom MSBs verksamhetsområde med deltagare bortom EU-kretsen. USA/DHS är ordförande, Japan, Australien, Kanada och andra länder medverkar. Sverige/MSB har medverkat från grundandet och ingår i styrgruppen.

2014 antog OECDs ministerråd fem ledande principer för god risk management med förklarande underrubriker. Denna övergripande vägledning utgör en grund för regelbunden jämförelse (bench-marking) mellan länderna. Arbetet inom HLRF drivs genom ett årligt plenummöte samt tematiska seminarier över året.

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan