Till innehåll på sidan

Transport av fyrverkerier

Fyrverkerier som transporteras med någon typ av transportmedel på land, sjö eller i luften ska följa reglerna om transport av farligt gods.

Den som klassificerar, förpackar, avsänder eller transporterar farligt gods behöver i första hand använda sig av följande regelverk:

  • ADR/ADR-S för internationella/nationella landsvägstransporter
  • RID/RID-S för internationella/nationella järnvägstransporter

MSBFS 2022:3 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)MSBFS 2022:4 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Bestämmelsernas omfattning

Fyrverkerier ska enligt föreskrifterna bland annat klassificeras, förpackas i godkända förpackningar, märkas och etiketteras.

Fyrverkerier klassificeras enligt ADR-S/RID-S:

  • UN 0333 1.1G
  • UN 0334 1.2G
  • UN 0335 1.3G
  • UN 0336 1.4G
  • UN 0337 1.4S

Vid transport av vissa fyrverkerier (UN 0333, UN 0334, UN 0335 och UN 0336) över en viss mängd krävs särskilda typer av fordon, så kallade EX/II- eller EX/III-godkända fordon. Mängden fyrverkerier som får lastas på en transportenhet begränsas enligt följande:

Högsta tillåtna nettovikt explosivämnen i kg av fyrverkerier på en transportenhet

Transportenhet    Typ av fyrverkeri (UN-nr, klassificering)
  UN 0333
1.1G
UN 0334 1.2G UN 0335 1.3G UN 0336 1.4G UN 0337 1.4S
EX/II 1000 3000 5000 15 000 Obegränsat
EX/III 16 000 16 000 16 000 16 000  

Med transportenhet avses ett motordrivet fordon utan släpvagn, eller en kombination bestående av ett motordrivet fordon med släpvagn.

EX/II- eller EX/III-fordon krävs inte för transport av UN 0337, oavsett mängd.

För UN 0336 finns ett undantag från kravet på EX/II- eller EX/III-fordon, då det totala nettoinnehållet av fyrverkerier på en transportenhet inte överstiger 3000 kg eller 4000 kg med släpvagn (särbestämmelse 651).

Även för UN 0335 finns ett undantag från kravet på EX/II- eller EX/III-godkända fordon för lokala transporter av fyrverkerier inom Sverige i kapitel 10.11 i bilaga S i ADR-S, då det totala nettoinnehållet av fyrverkerier på en transportenhet inte överstiger 3000 kg (4000 kg med släpvagn), förutsatt att fyrverkerierna har tilldelats UN 0335 genom klassificering i enlighet med klassificeringstabellen för fyrverkerier i 2.1.3.5.5 i FN-rekommendationerna för transport av farligt gods eller i 2.2.1.1.7.5 i ADR-S. Klassificeringen ska utföras av MSB.

Krav på godkännande av klassificering

För att få transportera fyrverkerier (UN 0333-0337) krävs att transportklassificeringen godkänns av en behörig myndighet i ett ADR-land innan transporten påbörjas. Detta godkännande gäller för transport i alla länder som är anslutna till ADR-överenskommelsen.

Om transporten ska ske på järnväg ska godkännandet vara utfärdat av motsvarande behörig myndighet i land som är anslutet till RID (OTIF). I Sverige är MSB behörig myndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg (ADR/RID).

Godkännande och tillstånd för transporter

Privata transporter är undantagna

Bestämmelserna för vägtransport eller järnvägstransport av farligt gods såsom fyrverkerier gäller inte transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods är förpackat för detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid. Buss- eller tågbolag kan dock ha bestämmelser som begränsar sort och mängd farligt gods som passagerare får medföra.

Broschyr med mer information

MSB har tagit fram broschyren Transport av farligt gods: Väg och järnväg som informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg.

Broschyren Transport av farligt gods: Väg och järnväg

Senast granskad: 19 december 2019

Till toppen av sidan