Till innehåll på sidan

Pyrotekniska artiklar

Pyrotekniska artiklar har många och varierande användningsområden, exempelvis fyrverkerier, krockkuddar och olika typer av räddningsutrustning.

Pyrotekniska artiklar är samlingsnamnet för explosiva föremål som innehåller pyrotekniska satser. En pyroteknisk sats är en pulverblandning med oxidationsmedel och bränsle som huvudbeståndsdelar. För att få önskade effekter kan ämnen som ger exempelvis färg, rök eller ändrar brinnhastigheten tillsättas till grundkomponenterna. Pyrotekniska satsers funktion är att framkalla värme, ljus, ljud, gas eller rök, eller en kombination av två eller flera av dessa effekter.

Pyrotekniska artiklar – användningsområden

Det finns många möjligheter att framkalla olika slags effekter från pyrotekniska satser. Detta gör att pyrotekniska artiklar kan ha många olika funktioner och har ett brett och varierande användningsområde. Några vanligt förekommande pyrotekniska artiklar är

  • Fyrverkerier
  • PU, pyroteknisk utrustning för fordon, exempelvis krockkuddar
  • Varningsbloss och nödraketer
  • Patroner till arbetsverktyg, exempelvis bultpistoler
  • Räddningsutrustning, t.ex. linkastare

Pyrotekniska artiklar – användning

Användning av explosiva varor, även pyrotekniska artiklar, är tillståndspliktig. För sådana pyrotekniska artiklar där riskerna bedöms som måttliga, t.ex. vissa fyrverkerier, har MSB meddelat undantag från tillståndsplikten för användning.

Användning av pyrotekniska artiklar

Användning av övriga pyrotekniska artiklar är tillståndspliktig. Förutom tillstånd krävs också utbildning från en av MSB godkänd utbildningsanordnare. Bestämmelser om utbildningskrav för användning av pyrotekniska artiklar finns i 8 kapitlet i MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1.

Utbildningskrav för användning av pyrotekniska artiklar

Pyrotekniska artiklar – godkännande

Pyrotekniska artiklar måste i likhet med andra explosiva varor vara godkända för att få släppas ut på marknaden. Godkännandeförfarandet innebär en prövning och bedömning av överensstämmelse med väsentliga säkerhetskrav i EU-direktivet 2013/29/EU. Bestämmelserna i direktivet har genomförts i svensk lagstiftning i MSB:s föreskrifter MSBFS 2015:6. Produkter som godkänts i denna prövning förses med CE-märkning.

Godkännande av explosiva varor

Pyrotekniska artiklar – kategorier

Vid prövningen för CE-märkning indelas pyrotekniska artiklar i kategorier. Kategorierna anger typ av artikel och risknivå och ligger till grund för kraven på utbildning och tillstånd i MSB:s föreskrifter. Vilken kategori en pyroteknisk artikel tillhör kan utläsas från märkningen på artikeln. Alla pyrotekniska artiklar tilldelas ett registreringsnummer vid godkännandet. Registreringsnumret har alltid formen XXXX-YY-ZZZZ där YY är artikelns kategori.

Kategori Specifikation
Fyrverkerier
F1 Fyrverkerier med mycket låg skadepotential och försumbar ljudnivå avsedda för användning inom avgränsade områden, inklusive fyrverkerier avsedda för användning inne i bostäder.
F2 Fyrverkerier med låg skadepotential och låg ljudnivå avsedda för användning utomhus vid avgränsade områden.
F3 Fyrverkerier med medelhög skadepotential avsedda för användning utomhus inom stora öppna områden och vars ljudnivå inte är skadlig för människors hälsa.
F4 Fyrverkerier med hög skadepotential avsedda att användas  endast av personer med specialistkunskaper (vanligen kallade "fyrverkerier för professionell användning") och vars ljudnivå inte är skadlig för människors hälsa.
Pyrotekniska sceneffekter
T1 Pyrotekniska sceneffekter som har en låg skadepotential.
T2 Pyrotekniska sceneffekter avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper.
Övriga pyrotekniska artiklar
P1 Pyrotekniska artiklar med låg skadepotential som inte är fyrverkerier eller pyrotekniska sceneffekter.
P2 Pyrotekniska artiklar som inte är fyrverkerier eller pyrotekniska sceneffekter och som är avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper.

Pyrotekniska artiklar – märkning

Utöver CE- och CLP-märkningen finns ytterligare krav på märkning från EU-direktiv 2013/29/EU i 4 kapitlet i MSB:s föreskrifter MSBFS 2015:6. Märkningen ska bland annat innehålla uppgifter om artikelns kategori och registreringsnummer, åldersgräns, användarinstruktion och säkerhetsavstånd. Se nedanstående exempel på hur märkningen kan utformas för fyrverkeripjäser (tårtor) i kategori F2 med hänvisningar till var i föreskrifter och direktiv kraven återfinns.

Märkningsexempel fyrverkeritårta

Senast granskad: 12 juni 2019

Till toppen av sidan