Till innehåll på sidan

MSB:s arbete mot illegala sprängningar

De senaste åren har antalet sprängningar inom framför allt gängkriminaliteten ökat markant. Flera myndigheter arbetar för att stoppa denna utveckling. Även MSB medverkar men i en mer begränsad roll och mer långsiktigt då vi inte har några direkta brottsbekämpande uppgifter.

Åtgärder som vidtagits mot illegala sprängningar

På grund av utvecklingen med illegala sprängningar så har MSB fått i uppdrag att intensifiera och förstärka det redan pågående arbetet som bedrivits gällande hantering av explosiva varor. Nedan framgår exempel på åtgärder som är i fokus just nu.

 • Lämplighetsprövning av deltagare och föreståndare

  Det infördes nya regler under 2021 i syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor. Dessa består av flera ändringar i LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) och FBE (Förordningen för brandfarliga och explosiva varor) med tyngdpunkt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som arbetar med explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

  Ändringarna gäller från den 1 augusti 2021. Under en övergångsperiod på sex månader skulle samtliga deltagare och föreståndare i verksamheter med giltiga tillstånd anmälas, prövas och godkännas.

  Verksamheterna ska anmäla sina deltagare och föreståndare enbart till den tillståndsmyndighet som har utfärdat verksamhetens tillstånd, med andra ord MSB, kommun eller räddningstjänst.

  Tillståndsmyndigheten skickar uppgifterna till polisen med en begäran om yttrande gällande lämplighet för varje anmäld person.

  Tillståndsmyndigheten tar sedan, med stöd av uppgifterna i polisens yttrande, ett beslut om godkännande eller avslag för varje anmäld person, som skickas till verksamheten. 

  Skärpt kontroll över explosiva varor

 • Registerhållning av identitetsmärka explosiva varor

  Alla som tillverkar, importerar, använder, förvarar eller säljer explosiva varor som är försedda med identitetsmärkning ska föra och underhålla ett register över sina varor. Uppgifterna i registret ska sparas i minst tio år efter det att varan har överlämnats eller förbrukats. Typexempel på explosiva varor för civilt bruk är patronerade sprängämnen, sprängkapslar, boosterladdningar, detonerande stubiner och krut i burkar eller fat.

  Den som har fått ett hanteringstillstånd, ska lämna kontaktuppgifter till en eller flera personer som kan nås utanför ordinarie arbetstid och kan förse myndigheterna med information från registret.

  Spårbarheten uppnås dels genom att varorna ska vara märkta med en identitetsmärkning och dels genom att alla som hanterar eller importerar varorna ska föra och underhålla ett register över dem. Kraven gäller alla explosiva varor för civilt bruk förutom pyrotekniska artiklar och ammunition. 

Löpande arbete som pågår mot illegala sprängningar

MSB har ett löpande arbete i flera aspekter som angränsar mot illegala sprängningar. Exempelvis marknadskontroll, reglering av explosiva varor, begränsning av sprängämnesprekursorer och stöd till kommunerna.

 • Marknadskontroll civila explosiver och pyrotekniska artiklar

  MSB har sedan länge ett regeringsuppdrag att genomföra marknadskontroll.

  MSB är av regeringen utsedd marknadskontrollmyndighet för bland annat civila explosiver och pyrotekniska artiklar. Marknadskontroll syftar till att endast säkra produkter ska finnas på marknaden och att främja en rättvis konkurrens mellan företagen. Genom att kontrollera att produkter som finns på den svenska marknaden uppfyller alla gällande krav om exempelvis märkning och dokumentation kan MSB förbjuda ett företag att tillhandahålla produkter som inte uppfyller gällande krav. På så sätt kan man också komma åt oseriösa aktörer som eventuellt köpt in produkter utanför EU där inte samma krav gäller som inom Europa.

  Genom MSB:s väletablerade samarbete med Tullverket finns också möjlighet att vid en underrättelse från dem kunna kontrollera och eventuellt förhindra att större partier varor som inte uppfyller gällande krav tillåts passera in över Sveriges gränser.

  Viktigt att poängtera är dock att marknadskontroll endast utförs stickprovsmässigt och att alla produkter på marknaden aldrig kommer att kunna kontrolleras.

  Produktsäkerhet och marknadskontroll

 • Reglering av hanteringen av explosiva varor

  MSB är den myndighet som reglerar hanteringen av explosiva varor, med stöd av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

  Föreskrifterna på området fokuserar i huvudsak på att förebygga olyckor men ställer även krav för att förhindra obehörigt förfarande med explosiva varor. Det krävs inbrottsskydd vid förvaring av de flesta sprängmedel, som även ska vara märkta så att de kan spåras om de kommer på avvägar. De som hanterar explosiva varor ska genomgå en lämplighetsprövning – en bestämmelse som infördes den 1 augusti 2021. Med några få undantag krävs tillstånd för att få hantera explosiva varor.

  MSB är tillståndsmyndighet för verksamheter som tillverkar, bearbetar och destruerar explosiva varor. För övrig hantering sköts denna uppgift av kommunen, i allmänhet av räddningstjänsten. Det är den myndighet som gett tillståndet som också har ansvar för tillsynen.

  MSB har inget register över kommunernas tillståndsgivning eller tillsyn, men gör övergripande uppföljningar av detta via en årlig enkät. Inte heller har MSB någon statistik över stölder av explosiva varor, då dessa inte ska rapporteras till MSB utan till polisen.

 • Begränsning av sprängämnesprekursorer

  MSB är behörig myndighet för EU-regleringen av utgångsämnen till hemgjorda sprängämnen – så kallade sprängämnesprekursorer. Ett led i detta är att privatpersoner måste ha tillstånd från MSB för att få köpa och inneha produkter som innehåller vissa av dessa ämnen. Misstänkta transaktioner och stölder av sprängämnesprekursorer måste rapporteras till polisen.

  Sprängämnesprekursorer

 • MSB:s stöd till kommunerna

  Flera åtgärder har tagits mot illegal hantering av explosiva varor, så som utökat stöd till kommunerna gällande tillståndsprövning och tillsyn av verksamheter som hanterar sprängmedel. MSB har genomfört flera kompetenshöjande insatser riktade mot kommunernas arbete, exempelvis webbutbildningar, webbinarier samt tillsynsstöd, något som bidragit till att flera kommuner har blivit mer aktiva i sitt tillsynsarbete.

  Varje år gör MSB en uppföljning som ska ge en överblick av efterlevnaden av LBE. Resultatet kan användas som ett stöd när tillsynsarbetet ska planeras.

  Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och årsuppföljningar enligt LBE

  MSB har också tagit fram ett kursutbud som riktar sig till de som arbetar med tillståndsprövning eller tillsyn enligt LBE, men även till de inom den kommunala räddningstjänsten som kommer i kontakt med lagstiftningsområdet. Syftet är att utveckla kompetens inom lagstiftningsområdet LBE på en grundläggande nivå. I det ingår kännedom om tillämpning av lagstiftningen, kunskap om brandfarliga respektive explosiva varor, samt förståelse för aktuella risker och hur de kan förebyggas och förhindras.

  Utbildningarna finns i den digitala plattformen Fortbildningstjänsten

Mer om explosiva varor

 • Explosiva varor

  Alla ämnen, blandningar och föremål som kan åstadkomma en explosiv eller pyroteknisk verkan är explosiva varor. Exempel på vanligt förekommande explosiva varor är sprängämnen som t.ex. dynamit, sprängkapslar, krut, ammunition och fyrverkerier. Se vår hemsida för mer ingående information.

  Bestämmelser om tillstånd samt övriga regler för verksamhet med explosiva varor finns i lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE) samt i MBS:s föreskrifter. 

  Explosiva varor

  Föreskrifter för brandfarliga och explosiva varor 

 • Tillstånd för explosiva varor

  Tillstånd för användning, förvaring, handel med och överföring inom Sverige av explosiva varor prövas av kommunen. I de flesta kommuner i Sverige är det räddningstjänsten som ansvarar för tillståndsprövningen. Tillstånd till verksamhet med explosiva varor som beslutas av en kommun får gälla i högst tre år.

  Tillstånd till övrig hantering av explosiva varor såsom tillverkning och destruktion prövas av MSB. MSB prövar även tillstånd till förvaring på fasta platser inom Försvarsmaktens verksamheter. Tillstånden som MSB utfärdar gäller vanligtvis i tio år.

  Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

   

 • Tillsyn för explosiva varor

  Tillståndsmyndigheten har, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över att lag, föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till denna följs.

  Enligt 21 § LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) ska den myndighet som är tillståndsmyndighet också vara tillsynsmyndighet.

  Detta medför att både kommunerna och MSB är tillsynsmyndigheter med ett ansvar och befogenheter som följd.

  MSB svarar för tillsynen över hanteringen av explosiva varor hos verksamhetsutövare där MSB har utfärdat tillståndet, exempelvis tillverkare av explosiva varor.

  Kommunen ansvarar för tillsyn av hantering av explosiva varor för de verksamheter där kommunen har prövat tillståndet till exempel bergsprängare.

  MSB vägleder kommunerna i deras tillsyn enligt LBE. Det gör vi genom uppföljning, utvärdering och samordning av kommunernas tillsyn samt stöd och råd till kommunala tillsynsmyndigheter.

Frågor och svar

 • Har straffskärpningar skett i lagstiftningen?

  Under 2021 infördes flera skärpningar i lagstiftningen, bland annat krav på bakgrundskontroller av personer som arbetar med explosiva varor, utökade möjligheter för myndigheter att återkalla tillstånd och begränsad giltighetstid för tillstånd utfärdade av kommunen. Straffen för grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor har skärpts i omgångar, senast 2020. Ett förslag om ytterligare straffskärpning för grova brott har utretts och förväntas införas under 2024.

 • Vilka explosiva varor används vid illegala sprängningar?

  Vilka typer av sprängmedel som används, hur mycket det sprängs och dylikt är en fråga för Polismyndigheten. 

  Frågor och svar om sprängningar på polisens webbplats

  Statistisk för sprängningar på på polisens webbplats

 • Hur kan försäljare vara uppdaterade om ett tillstånd gäller eller inte?

  I dagsläget finns inget krav på kommunerna eller MSB att informera säljare om att ett tillstånd har ändrats. Vidare heller inget krav på att säljarna ska ha löpande dialog med tillståndsmyndigheterna för sina köpares tillstånd.

  Således kan försäljare i dagsläget be köparen om giltigt tillstånd. Om tillståndet är utfärdat före 1 augusti 2021 kan försäljare även fråga om beslut om godkända deltagare/föreståndare. Det MSB arbetar med just nu, som kan vara en lösning, är ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor.

Senast granskad: 6 maj 2024

Till toppen av sidan