Till innehåll på sidan

MSB:s arbete mot illegala sprängningar

De senaste åren har antalet sprängningar inom framför allt gängkriminaliteten ökat markant. MSB arbetar mot illegala sprängningar och annan brottslighet med explosiva varor på flera olika sätt.

Reglering av hanteringen av explosiva varor

MSB är den myndighet som reglerar hanteringen av explosiva varor, med stöd av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Föreskrifterna på området fokuserar i huvudsak på att förebygga olyckor men ställer även krav för att förhindra obehörigt förfarande med explosiva varor. Det krävs inbrottsskydd vid förvaring av de flesta sprängmedel, som även ska vara märkta så att de kan spåras om de kommer på avvägar. De som hanterar explosiva varor ska genomgå en lämplighetsprövning – en bestämmelse som infördes den 1 augusti 2021. Med några få undantag krävs tillstånd för att få hantera explosiva varor.

MSB är tillståndsmyndighet för verksamheter som tillverkar, bearbetar och destruerar explosiva varor – för övrig hantering sköts denna uppgift av kommunen, i allmänhet av räddningstjänsten. Det är den myndighet som gett tillståndet som också har ansvar för tillsynen. MSB har inget register över kommunernas tillståndsgivning eller tillsyn, men gör övergripande uppföljningar av detta via en årlig enkät. Inte heller har MSB någon statistik över stölder av explosiva varor, då dessa inte ska rapporteras till MSB utan till polisen.

Reglering av explosiva varorLämplighetsprövning enligt LBETillsyn enligt LBE och MSB:s årsuppföljningar

Regeringsuppdrag på området illegala sprängningar

MSB har också flera regeringsuppdrag på området sprängämnessäkerhet, några är formellt avslutade. Bland annat driver MSB ett Nationellt forum för sprängämnessäkerhet, inom vilket drygt tio myndigheter samverkar kring problematiken med illegala sprängningar. MSB har också kartlagt den kommunala tillståndsgivningen och tillsynen kring explosiva varor, och utarbetar vägledning och annat stöd till kommunerna på basis av detta. MSB deltar även i den myndighetsgemensamma kraftsamlingen mot illegala sprängningar som regeringen uppdragit, vilken leds av Polismyndigheten.

MSB:s regeringsuppdrag

Begränsning av sprängämnesprekursorer

MSB är dessutom behörig myndighet för EU-regleringen av utgångsämnen till hemgjorda sprängämnen – så kallade sprängämnesprekursorer. Ett led i detta är att privatpersoner måste ha tillstånd från MSB för att få köpa och inneha produkter som innehåller vissa av dessa ämnen. Misstänkta transaktioner och stölder av sprängämnesprekursorer måste rapporteras till polisen.

Sprängämnesprekursorer

Senast granskad: 23 februari 2020

Till toppen av sidan