Till innehåll på sidan

Grundkurs i folkrätt - för den civila delen av totalförsvaret

Kursen syftar till att ge deltagarna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om folkrättens regler i krig och att öka deltagarnas förståelse för hur svensk rätt återspeglar Sveriges internationella folkrättsliga åtaganden.

Detaljer

Målgrupp

Grundkurs i folkrätt riktar sig till länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare samt andra jurister och nyckelpersoner vid beredskapsmyndigheter, regioner och kommuner.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men deltagaren ska vara beredd att avsätta 4-5 timmar innan kursstart för att ta del av inläsningsmaterial och instuderingsuppgifter för att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt.

Kostnad

Kursavgiften är 10 500 SEK exklusive moms.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Bakgrund

Folkrätten ställer upp några av de juridiska utgångspunkter som aktörer inom totalförsvaret måste förhålla sig till och verka utifrån. Kunskap om folkrätt är därför avgörande för att identifiera vilka juridiska ramar som svenska myndigheter har att förhålla sig till. De beredskapsansvariga myndigheterna ska se till att personal inom deras verksamhetsområde får en tillfredställande utbildning och information om folkrättens regler i krig och under neutralitet.

MSB och Försvarshögskolan har tillsammans utvecklat Grundkurs i folkrätt, som ingår i ett bredare utbildningskoncept med kurser inom totalförsvarslagstiftning och folkrätt.

Om kursen

Kursen är i huvudsak teoretisk men vi blandar under kursen teori med inslag av övningsmoment och gruppdiskussioner. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan (FHS) på uppdrag av MSB.

Kursplan Grundkurs i folkrätt - för den civila delen av totalförsvaret

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samråd med FHS göra ett urval bland de anmälda för att få en väl sammansatt grupp, om antalet sökande överskrider antalet platser. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

 

 

Senast granskad: 28 februari 2024

Till toppen av sidan