Till innehåll på sidan

Befolkningsskydd/skydd av civilbefolkningen

Befolkningsskydd handlar om att på olika sätt skydda civilbefolkningen från verkan av krig. Detta arbete har sedan några år återupptagits med anledning av omvärldsläget.

Med befolkningsskydd menas i huvudsak:

  • varning/varningssystem
  • skyddsrum
  • utrymning och inkvartering
  • förstärkningspersonal
  • räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)

De resurser som behövs för att skydda människor hänger ihop med varandra. De måste fungera var och en för sig och tillsammans. Människor måste få varning och information snabbt via ett fungerande och effektivt varningssystem om de exempelvis behöver använda skyddsrum eller utrymma ett område.

För att skyddsrummen ska kunna ge skydd, behöver de ställas i ordning om regeringen beslutar om höjd beredskap. Det behöver finnas en planering för att kunna utrymma ett större antal människor för sedan hjälpa dem att bo någonstans, för kortare eller längre tid.

Räddningstjänsten har även i krig den viktiga uppgiften att rädda liv och egendom. Ytterst viktigt är även att befolkningen har en egen beredskap för att kunna klara sig själv till så stor del som möjligt. Det är viktigt för att samhällets resurser ska kunna användas till dem som behöver det mest.

Befolkningsskydd förr och nu

Befolkningsskyddet i Sverige var som mest utvecklat under det kalla kriget och fram till omkring 1990.
Fram till 90-talet hade Sverige en statlig civilförsvarsorganisation som skulle skydda befolkningen mot krigets verkningar. Under många år gjordes många stora investeringar. Sverige byggde cirka sju miljoner skyddsrumsplatser, tillverkade andningsskydd till hela befolkningen, ordnade skyddade ledningsplatser och skaffade en stor mängd materiel för räddningstjänsten under höjd beredskap.

De fasta anläggningarna och materielen krävde mycket underhåll och personal. Civilpliktiga utbildades och krigsplacerade i stor omfattning för tjänstgöring inom civilförsvaret, samtidigt som även frivilliga försvarsorganisationer bidrog till personalförsörjningen.

Civilförsvarsorganisationen är avvecklad, det saknas till stor del planering för utrymning och inkvartering men det finns fortfarande ca 64 000 skyddsrum och ett fungerande system för utomhusvarning.

Framtidens befolkningsskydd

Det pågår arbete med att utveckla befolkningsskyddet och anpassa det till den aktuella hotbilden samt det samhälle som finns idag. Det som behövs är ett system av många olika förmågor som kompletterar varandra. Detta arbete kommer att kräva stora resurser och insatser från många aktörer under lång tid. En del kommer att göras inom den nya strukturen med olika beredskapssektorer som är under införande.

MSB håller på att ta fram föreskrifter för hur storskalig utrymning och inkvartering ska planeras. Bland förslag på kommande arbete, som ännu inte är beslutade av regeringen, finns återinförande av civilplikten och att införa ett system för skyddade utrymmen, vilket är en enklare form av fysiskt skydd än skyddsrum. MSB arbetar även tillsammans med andra aktörer hur frivilligas roll i systemet ska utvecklas, exempelvis kring bemanning av trygghetspunkter.

MSB:s rapport: Befolkningsskyddets förmåga och anpassning till nutida förhållanden

Utveckling av kommunala trygghetspunkter

Senast granskad: 16 juni 2023

Till toppen av sidan