Till innehåll på sidan

Befolkningsskydd

Befolkningsskydd handlar om att skydda och rädda civilbefolkningens liv, enskild egendom och civil allmän egendom. Just nu pågår ett arbete med att bygga upp Sveriges förmåga att hantera kriser och krig. Det är något som rör oss alla.

Med befolkningsskydd menas bland annat:

  • skyddsrum
  • varningssystem
  • utrymning och inkvartering
  • räddningstjänst

De resurser som behövs för att skydda människor hänger ihop med varandra. De måste fungera var och en för sig och tillsammans. För att skyddsrummen ska kunna bereda skydd behöver de ställas i ordning och utrustas. Människor måste få larm snabbt via ett fungerande och effektivt varningssystem. Varningar behöver också kunna användas snabbt ifall det blir aktuellt att evakuera ett område. Räddningstjänsten har den viktiga uppgiften att rädda liv och egendom och behöver därför ha gott om både personal och materiel.

Befolkningsskydd förr och nu

Det kalla kriget var en period av skarpa motsättningar mellan främst Sovjetunionen och USA, som började efter andra världskrigets slut och höll på till omkring 1990.

Fram till 90-talet hade Sverige en statlig civilförsvarsorganisation som skulle skydda oss mot krigets verkningar. Under många år gjordes många tunga investeringar. Sverige byggde cirka sju miljoner skyddsrumsplatser, tillverkade andningsskydd till hela befolkningen, ordnade skyddade ledningsplatser och skaffade en stor mängd materiel för räddningstjänsten under höjd beredskap. De fasta anläggningarna och materielen krävde mycket underhåll och personal. Människor i kommunernas krigsorganisation utbildades med plikt, samtidigt som även frivilliga försvarsorganisationer bidrog till personalförsörjningen. Alla dessa satsningar byggde på den hotbild som man ansåg var aktuell under kalla kriget, med risk för markstrider och luftangrepp över i princip hela Sverige.

I dag finns inte någon organisation eller annan personal med särskild utbildning för att kunna iordningsställa vanliga skyddsrum, befolkningsskyddsrum eller skyddade utrymmen. Den hotbild som fanns under kalla kriget är inte längre aktuell. Det behövs nya bedömningar om både var och hur Sverige ska möta ett eventuellt hot om krig. Fastighetsägare behöver stöd och utbildning om skyddsrummens funktion. 

Framtidens befolkningsskydd

En modern beredskap behöver vara anpassad till utvecklingen i samhället och till dagens säkerhetsbehov men också till de tekniska system och kanaler för kommunikation som vi idag är vana att använda. Det pågår därför ett arbete som ska utveckla befolkningsskyddet. I en rapport från 2017  betonar MSB att det finns ett system av åtgärder som behöver utvecklas inom befolkningsskyddet. Det behöver göras utifrån en gemensam inriktning mellan många aktörer i samhället och kommer att kräva många och stora åtgärder under lång tid.

MSB:s rapport: Befolkningsskyddets förmåga och anpassning till nutida förhållanden

Senast granskad: 19 mars 2019

Till toppen av sidan