Till innehåll på sidan

Transportabla tryckbärande anordningar

Transportabla tryckbärande anordningar som släpps ut på marknaden inom EU och EES måste uppfylla kraven i Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar (TPED).

Fakta

Transportabla tryckbärande anordningar, inklusive ventiler och andra tillbehör med direkt säkerhetsfunktion, som släpps ut på marknaden inom EU och EES och används enligt ADR-S eller RID-S för transport av gaser av klass 2 och några ytterligare särskilda farliga ämnen, ska ha genomgått bedömning av överensstämmelse och vara märkta med symbolen π (pi).

I Sverige är direktivet infört i lagstiftningen genom MSB:s föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar (MSBFS 2011:3).

Omfattning

Föreskrifterna omfattar transportabla tryckbärande anordningar som släpps ut på marknaden. Transportabel tryckbärande anordning definieras som tryckkärl eller tank, i förekommande fall med ventiler och andra tillbehör, som används enligt ADR-S eller RID-S för transport av gaser av klass 2 och några ytterligare särskilda farliga ämnen (se nedan).

Tryckkärl i detta sammanhang innebär framförallt gasflaskor, gasflaskpaket, tryckfat, slutna kryokärl och storflaskor.

Förutom gaser i klass 2 omfattar föreskrifterna tryckkärl och tankar vid transport av följande farliga ämnen:

  1. UN 1051 Cyanväte, stabiliserad, i klass 6.1,
  2. UN 1052 Vätefluorid, vattenfri, i klass 8,
  3. UN 1745 Brompentafluorid, i klass 5.1, (utom i tank),
  4. UN 1746 Bromtrifluorid, i klass 5.1, (utom i tank),
  5. UN 1790 Fluorvätesyra, i klass 8,
  6. UN 2495 Jodpentafluorid, i klass 5.1, (utom i tank).

Observera att anordningarna inte behöver användas eller ens vara fyllda med produkt för att föreskrifterna ska gälla. Det är utsläppandet och tillgängligheten på marknaden som medför att föreskrifterna blir tillämpliga.

Föreskrifterna är naturligtvis även tillämpliga vid användning av anordningarna.

Även ventiler och andra tillbehör med direkt säkerhetsfunktion ska uppfylla föreskrifterna, vilket betyder att exv. även ventiler ska genomgå föreskrivna bedömningar och förses med föreskriven märkning för att få släppas ut på marknaden och användas.

Innehåll

Föreskrifterna innehåller tekniska krav på anordningar, krav på bedömning av överensstämmelse och återkommande kontroll samt krav på vem som ska utföra bedömningar och kontroller. Dessutom innehåller föreskrifterna krav på vissa märkningar och olika aktörers skyldigheter.

Men framförallt syftar föreskrifterna och direktivet till, att utifrån en gemensam säkerhetsnivå säkerställa fri rörlighet inom EU och EES av transportabla tryckbärande anordningar.

Anordningar som bedömts uppfylla bestämmelserna ska märkas med symbolen π (pi). Symbolen π (pi) är därmed en kvittens på att anordningen uppfyller kraven i direktivet och garanterar fri rörlighet. Vissa undantag finns dock, se tekniska krav nedan.

Föreskrifterna innehåller även övergångsbestämmelser för transport och användning av befintliga transportabla tryckbärande anordningar.

Tekniska krav på anordningar

När det gäller vilka tekniska krav som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla hänvisar föreskrifterna till ADR-S och RID-S. I del 6 i ADR-S och RID-S återfinns därmed alla tekniska krav som ska följas, exv. avseende konstruktion, material och tillverkning.

Enligt bilaga II i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar får medlemsstater där omgivningstemperaturen regelbundet understiger -20 °C införa strängare temperaturstandarder för nationella transporter.

Det har Sverige gjort avseende sömlösa gasflaskor av stål (se kapitel 19.2 i bilaga S till ADR-S respektive RID-S). Sådana anordningar ska därmed bedömas gentemot temperaturkravet -40 °C och vara försedda med kompletterande temperaturmärkning för att få transporteras nationellt i Sverige.

Även Finland har infört strängare temperaturkrav för transportabla tryckbärande anordningar.

Krav på bedömning och återkommande kontroll

Innan en transportabel tryckbärande anordning får släppas ut på marknaden och användas måste den bedömas gentemot de tekniska kraven i ADR-S och RID-S. Detta kallas för bedömning av överensstämmelse och förfarandet anges i ADR-S och RID-S.

Befintliga anordningar som används enligt föreskrifternas övergångsbestämmelser kan genomgå s.k. förnyad bedömning av överensstämmelse. Förfarande för förnyad bedömning av överensstämmelse finns angivet i föreskrifterna. Genom detta förfarande bedöms om anordningen uppfyller de tekniska kraven i ADR-S och RID-S och uppfyller föreskrifterna i övrigt.

Ägare av befintliga anordningar kan därigenom få fördelarna av fri rörlighet inom EU och EES.

Enligt föreskrifterna ska även anordningarna genomgå regelbunden återkommande kontroll för att undersöka om anordningen fortfarande uppfyller tillämpliga krav.

Föreskrifterna hänvisar till ADR-S och RID-S avseende vilka moment som ska utföras vid den återkommande kontrollen och inom vilka intervall som kontrollen ska utföras.

Krav på den som utför bedömning och återkommande kontroll

Bedömning av överensstämmelse, förnyad bedömning av överensstämmelse och återkommande kontroll av transportabla tryckbärande anordningar får endast utföras av s.k. anmälda organ som har blivit bedömda för uppgiften och anmälda till EU. Organen tilldelas ett identifikationsnummer av EU.

Beroende på vilken typ av bedömning eller kontroll som ska utföras ställer föreskrifterna olika organisatoriska och kompetensmässiga krav på den som utför tjänsten. En viktig skillnad är graden av oberoende till anordningen som bedöms.

I Sverige är Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarigt för bedömning av anmälda organ och anmälan till EU. Det är således till Swedac som företag och organisationer ska vända sig om de önskar få tillämpliga behörigheter för att utföra bedömning av överensstämmelse, förnyad bedömning av överensstämmelse eller återkommande kontroll. Krav för detta framgår i föreskrifterna.

Krav på märkning

Transportabla tryckbärande anordningar, inbegripet ventiler och andra tillbehör med direkt säkerhetsfunktion, som vid bedömning av överensstämmelse eller förnyad bedömning av överensstämmelse visas uppfylla föreskrifterna ska märkas med symbolen π (pi). Symbolen ska följas av identifikationsnumret för det behöriga organ som har utfört bedömningen.

Sömlösa gasflaskor av stål som är avsedda för nationella transporter i Sverige ska dessutom förses med märkningen ” -40 °C” som en kvittens på att det behöriga organet har bedömt och godkänt anordningen gentemot temperaturkravet -40 °C.

Vidare innehåller föreskrifterna krav på märkning i samband med återkommande kontroll. Efter en godkänd återkommande kontroll ska anordningen märkas med identifikationsnumret för det behöriga organ som har utfört kontrollen.

Anordningarna ska även vara försedda med den märkning som föreskrivs i ADR-S och RID-S. Detta verifieras vid bedömningen.

Senast granskad: 3 september 2021

Till toppen av sidan