Till innehåll på sidan

Skyfall

Risken för intensiva skyfall ökar i ett förändrat klimat. För att minska sårbarheten i samhället och öka anpassningen till ett förändrat klimat krävs en ökad beredskap för att hantera skyfall.
Här finns samlad information om MSB:s stöd vid hantering av skyfall.

Risken för intensiva skyfall ökar i ett förändrat klimat. För att minska sårbarheten i samhället och öka anpassningen till ett förändrat klimat krävs en ökad beredskap för att hantera skyfall. 

Vägledningar till dig som ska ta fram en skyfallskartering

MSB har tagit fram två vägledningar som stöd för att ta fram en skyfallskartering.

Vägledning – Metod för skyfallskartering av tätorter

Denna vägledning redovisar en nationell metod för skyfallskartering av tätorter som MSB fått i uppdrag av regeringen att ta fram.
Vägledningen innehåller rekommendationer om val av metod med hänsyn till syftet med skyfallskarteringen, vilka underlag som behövs, hur skyfallskarteringar utförs kopplat till val av metod och kvalitetsgranskning av resultaten.

Publikation

Metod för skyfallskartering av tätorter : vägledning

Publikationsnummer: MSB2260

Utgivningsår: 2023

Risken för intensiva skyfall ökar i ett förändrat klimat. För att minska sårbarheten i samhället och öka anpassningen till ett förändrat klimat krävs en ökad beredskap för att möta skyfall. Kunskap om...

Omslagsbild för  Metod för skyfallskartering av tätorter : vägledning

Publikationsnummer: MSB2260

Utgivningsår: 2023

Regeringsuppdraget för att ta fram vägledningen redovisas i denna rapport:

Redovisning av regeringsuppdrag – Metod för skyfallskartering av tätorter

Webbseminarium om skyfallsvägledningen  8 december 2023

Vägledning för skyfallskartering - tips för genomförande och exempel på användning

Denna vägledning ger en generell beskrivning av skyfallskartering. I vägledningen finns också tips på hur man kan genomföra konsekvensanalyser.

Publikation

Vägledning för skyfallskartering : tips för genomförande och exempel på användning

Publikationsnummer: MSB1121

Utgivningsår: 2017

Under hösten 2016 genomförde MSB en undersökning av kommunernas arbete med hantering av skyfall. Resultatet visade att många kommuner arbetar aktivt med skyfallsfrågorna, men också att flera kommuner ...

Omslagsbild för  Vägledning för skyfallskartering : tips för genomförande och exempel på användning

Publikationsnummer: MSB1121

Utgivningsår: 2017

Karttjänst skyfallskarteringar

Kunskap om vilka områden som kan drabbas vid ett skyfall är en förutsättning för att kunna planera samhället så att negativa konsekvenser inte uppstår.

I MSB:s översvämningsportal finns information om vilka kommuner som tagit fram skyfallskarteringar.

Översvämningsportalen

Statsbidrag för naturolyckor

Har din kommun bebyggelse som hotas av översvämning, ras, skred eller erosion?

Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder. På sidan om statsbidrag för naturolyckor hittar du information om vilka åtgärder kommunen kan söka bidrag för, vad ansökan ska innehålla, hur du ansöker och vanliga frågor och svar om statsbidraget.

Läs mer om statsbidrag för naturolyckor

Händelsescenario skyfall

För att stödja kommuner, länsstyrelser och andra organisationer i att analysera konsekvenserna av ett skyfall har ett händelsescenario tagits fram. Scenariot ger exempel på konsekvenser som kan inträffa. Frågor finns som stöd för att analysera konsekvenserna i den egna verksamheten. Faktabakgrund och tips på vidare läsning ges också.

Publikation

Händelsescenario skyfall

Publikationsnummer: MSB1528

Utgivningsår: 2020

Skyfall förväntas inträffa allt oftare och bli mer extrema i och med att klimatet förändras. Var de största regnmängderna kan förväntas är slumpmässigt även om sannolikheten att vissa områden drabbas ...

Omslagsbild för  Händelsescenario skyfall

Publikationsnummer: MSB1528

Utgivningsår: 2020

Handbok för kommunal krisberedskap

I MSBs handbok i kommunal krisberedskap finns information om hantering av översvämning. I handboken hittar du information som är bra för dig som arbetar med krisberedskap i en kommun.

Läs mer i riskkatalogen

Skyfall på väg – så förbereder du dig

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.

Läs mer på Krisinformation.seFaktablad med information till fastighetsägare

Stöd hos andra myndigheter

Varning för regn

SMHI utfärdar varning för regn då stora regnmängder förväntas medföra konsekvenser i samhället. Det finns två typer av varningar där den ena, skyfallsliknande regn, innebär mycket kraftigt regn under kort tid. Den andra varningstypen, regn, innebär kraftigt och ihållande regn.

Läs om varning för regn på SMHI:s webbplats

Statistik för skyfall

Webbtjänsten "Skyfallsstatistik" visar statistik om skyfall och information om hur extrema regn påverkas av klimatförändringen.

Ta del av statistik för skyfall på SMHI:s webbplats

Webbtjänsten Vattenbalans

Hur mycket har det regnat i ditt område? I SMHI:s webbtjänst "Vattenbalans" kan du hitta svaren.

Om vattenbalans på SMHI:s webbplats

Nederbördsobservationer

På SMHIs webbplats finns samlad information om nederbörd i form av kartor, mätserier och rekord.

Nederbörd på SMHI:s webbplats

Vägledning för översiktsplanering

Boverket ger vägledning om hur kommunen kan hantera klimatrelaterade risker i sin översiktsplanering

Klimatrisker i översiktsplanering på Boverkets webbplats

Senast granskad: 18 december 2023

Till toppen av sidan