Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 31 juli 2021
Ort: Distans
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar

Stabschefskurs

Kursen utvecklar din förmåga att kunna leda ett ledningsstöd/en stab inom den egna organisationen.

Detaljer

Målgrupp

För dig som verkar inom området samhällsskydd och beredskap och arbetar som stabschef i ett ledningsstöd, i en stab, inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

 

 

 

Förkunskaper

Du behöver ha goda kunskaper om den egna organisationens roll, uppdrag och ansvar samt ha genomfört MSB:s kurs i Stabsmetodik eller ha motsvarande kunskaper i stabsmetodik.

Du behöver även ha goda kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap och innebörden av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

 

 

Kostnad

Kursavgiften är 13 000 SEK exklusive moms.

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Kurstillfället 31 augusti - 2 september genomförs på distans via e-mötesverktyget Zoom som man kan nå via webbläsare.

Inför vårens och höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-pandemin och de skärpta allmänna råden i flera regioner. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. Bland annat ska distansalternativ väljas i första hand. För de kurser som inte kan genomföras på distans ska platsundervisning bedrivas med stöd av särskilt framtagna hygienrutiner eller kursen kan komma att ställas in.

Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund

Det finns idag inte en aktörsgemensam definition av begreppet stab i Sverige. Däremot finns på myndighetsnivå en likartad syn på vad syftet med stabsarbete är, det vill säga att i krissituationer stödja beslutsfattaren genom att ta fram så bra beslutsunderlag som möjligt. Staben är ett ledningsstöd. Staben har som uppgift att öka ledningens förmåga till samverkan och ledning för att uppnå inriktning och samordning i syfte att påverka en samhällsstörning. Stabschefen leder arbetet.

Kursen Stabschef skapar förutsättningar för att utveckla de grundläggande kunskaper som behövs i syfte att kunna leda ett ledningsstöd/en stab inom den egna organisationen. En gemensam syn på ledningsstödets arbete samt en organiserad stabsarbetsform ger bra förutsättningar för effektivare lednings- och samverkansprocesser.

Om utbildningen

Kursen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna agera som stabschef i ett ledningsstöd/en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela hotskalan. 

Under kursen blandar vi föreläsningar, gruppdiskussioner, scenarioövningar och praktisk tillämpning. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Stabschefskurs

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 2 juni 2021

Till toppen av sidan