Till innehåll på sidan

Förändrat klimat

MSB arbetar för att minska de negativa effekter som ett förändrat klimat kan ge upphov till. Samhället är mycket sårbart för klimatförändringar eftersom det är anpassat till det klimat vi har i dag.

Effekten av klimatförändringen kommer att påverka samhällets alla aktörer. Därför är det viktigt att redan nu kartlägga vilka effekter som kommer att påverka den egna verksamheten och planera för hur dessa effekter kan minimeras. Klimatscenarier är beskrivningar av hur klimatet kan utvecklas i framtiden och fungerar som ett hjälpmedel för planering och beslut om anpassning till klimatförändringarna.

Klimatscenarier för respektive län och distrikt på SMHI:s webbplats

Högre temperaturer

Klimatförändringen kommer att leda till högre temperaturer, förändrade regnmönster och mer frekventa och intensiva extrema händelser såsom värmeböljor, torka och skyfall. Naturolyckor inträffar årligen i Sverige, men problemet med exempelvis översvämningar, ras, skred, erosion, stormar och skogsbränder kommer att bli ännu större i framtiden.

Forskning om klimat och naturolyckor

För att möta framtidens utmaningar inom området samhällsskydd och beredskap behövs forskningsbaserad kunskap. MSB inriktar och beställer forskning genom regelbundna forskningsutlysningar inom området naturolyckor och klimatanpassning. 

MSB finansierar från 2015 till 2020 en forskningssatsning inom området klimatanpassning och naturolyckor. Utlysningen syftar till att få mer kunskap om effekterna av ett förändrat klimat på samhället. Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor.

Tidigare satsningar med fokus på naturolyckor

I forskningsutlysningen "Naturhändelser med negativa konsekvenser för samhället i dagens och morgondagens klimat", 2011-2015, genomfördes fem forskningsprojekt. De hade fokus på ras och skred, översvämningar, skyfall, förhöjda havsnivåer och skogsbrand.

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan