Till innehåll på sidan

Förändrat klimat

MSB arbetar för att minska de negativa effekter som ett förändrat klimat kan ge upphov till. Samhället är mycket sårbart för klimatförändringar eftersom det är anpassat till det klimat vi har i dag.

Effekten av klimatförändringen kommer att påverka samhällets alla aktörer. Därför är det viktigt att redan nu kartlägga vilka effekter som kommer att påverka den egna verksamheten och planera för hur dessa effekter kan minimeras. Klimatscenarier är beskrivningar av hur klimatet kan utvecklas i framtiden och fungerar som ett hjälpmedel för planering och beslut om anpassning till klimatförändringarna.

Klimatscenarier för respektive län och distrikt på SMHI:s webbplats

Fler naturolyckor i framtiden

Klimatförändringen kommer att leda till högre temperaturer, förändrade regnmönster och mer frekventa och intensiva extrema händelser såsom värmeböljor, torka och skyfall. Naturolyckor inträffar årligen i Sverige, men problemet med exempelvis översvämningar, ras, skred, erosion, stormar och skogsbränder kommer att bli ännu större i framtiden.

 • MSB:s arbete med klimatanpassningsförordningen

  Enligt förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska MSB initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbetet inom sitt ansvarsområde det vill säga skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Bland annat ska en handlingsplan baserad på en klimat- och sårbarhetsanalys tas fram.

  Ny handlingsplan för 2022-2026

  Under 2021 togs en ny sådan handlingsplan fram för myndighetens egen verksamhet under 2022-2026. Handlingsplanen beskriver klimatanpassning inom MSB:s ansvarsområde och listar åtgärder som myndigheten, ibland tillsammans med andra, planerar att vidta för att stärka klimatanpassningsarbetet.

  Klimatanpassningsperspektivet kan stärkas ytterligare

  Klimatförändringens påverkan på intensitet och återkomst av extrema väderhändelser har en tydlig koppling till myndighetens uppdrag inom området skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB arbetar för att stärka samhällets förmåga att hantera påfrestningar i hela skalan från olyckor till kris och krig. Klimatets påverkan på samhället som kan medföra sådana händelser eller bidra till att pågående händelser förvärras är därför redan en del av myndighetens dagliga arbete. Däremot kan klimatanpassningsperspektivet stärkas ytterligare och behöver finnas med i all verksamhet.

  Publikation: Samhällsskydd och beredskap i ett förändrat klimat: MSB:s handlingsplan för 2022-2026

Klimatanpassning HÄR & NU

I oktober 2020 arrangerade vi konferensen Klimatanpassning HÄR & NU tillsammans med räddningstjänsten Medelpad och räddningstjänsterna Västra Götaland. Föreläsningarna handlade om hur ett förändrat klimat kan påverka räddningstjänstens verksamhet och gav också information om hur man kan förebygga olika klimatrelaterade risker.

Alla föreläsningar från konferensen på YouTube

Klimatanpassning.se

På webbportalen Klimatanpassning.se hittar du information om klimatanpassning från svenska myndigheter. Portalen stödjer olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning.

Klimatanpassning.se

Klimatanpassa din fastighet

Ett förändrat klimat innebär att fastighetsägare kan behöva skydda sina byggnader mot översvämningar, värme, stormar och ras.

Branschorganisationen Fastighetsägarna har tagit fram en guide för hur du kan arbeta med att klimatsäkra dina byggnader.

Rapport på fastighetsägarna.se: Klimatsäkra din din fastighet

Senast granskad: 4 mars 2022

Till toppen av sidan