Till innehåll på sidan

Transportskydd

Vid transport av farligt gods ska åtgärder vidtas för att minimera riskerna för stöld av godset och sabotage av transporterna.

I ADR-S och RID-S finns regler om transportskydd (security/brottsskydd), det vill säga om att vidta nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att förebygga, hindra och begränsa ett obehörigt förfarande med det farliga godset vid väg- och järnvägstransporter.

Högre skyddskrav – högre medvetenhet

Bestämmelserna om transportskydd ställer krav på alla aktörer som är involverade i transport av farligt gods, från lastning och transport av godset till lossning och sådan terminalhantering som omfattas av lagen om transport av farligt gods. Transportskyddet förutsätter att aktörernas medvetenhet ökar om vilka risker som finns eller som kan uppkomma i samband med transport av farligt gods.

Rimlig skyddsnivå beror till stor del på vilka risker som är förenade med de inneboende farorna hos godset som transporteras, hur stöldbegärligt godset är och vilka mängder det rör sig om.

Bestämmelserna om transportskydd anger krav på bland annat:
• utbildning,
• tillträdesskydd,
• fotolegitimation, och
• skyddsplan för farligt gods med hög riskpotential.

Utbildning

Personal hos avsändare, transportörer och andra aktörer som är involverade i transport av farligt gods ska få utbildning om vilka typer av risker som finns för att deras transportskydd kränks, hur riskerna upptäcks och med vilka metoder de kan minimeras. Utbildningen ska också omfatta vilka åtgärder som ska vidtas vid kränkning av skyddet.

Om verksamheten hanterar gods med s.k. hög riskpotential och omfattas av krav på att upprätta skyddsplaner ska utbildningen även ge kunskap om dessa planer och hur ansvaret är fördelat om planen måste genomföras.
Utbildning i transportskydd ska ingå i såväl förarutbildningen enligt avsnitt 8.2.2 i ADR-S som i den så kallade ”1.3-utbildningen" enligt kapitel 1.3 i ADR-S och RID-S.

Tillträdesskydd

Anläggningar, terminaler, rangerbangårdar, uppställningsplatser etcetera som används vid transport av farligt gods ska vara ordentligt skyddade och belysta. I den mån det är möjligt ska områdena även vara otillgängliga för allmänheten.

Fotolegitimation

Vid transport av farligt gods ska varje medlem av fordonsbesättningen medföra fotolegitimation. Farligt gods får dessutom endast överlämnas till transportörer vars identitet har fastställts på lämpligt sätt.

Skyddsplan för farligt gods med hög riskpotential

Vid transport av farligt gods med hög riskpotential (se tabellen nedan) ställs högre krav på transportskyddet. Verksamhetsutövare som är involverade i sådana transporter är skyldiga att upprätta en skyddsplan.
Skyddsplanen ska bland annat innehålla en beskrivning av den egna verksamheten och vilka rutiner och åtgärder verksamheten har vidtagit gällande transportskydd.

Skyddsplanen ska innehålla uppgifter om till exempel:

 • transportskyddspolicy,
 • detaljer om företaget,
 • sårbarhetsbeskrivning, hotbildsanalys,
 • hantering av transportskyddsfrågor,
 • ämnen/produkter,
 • larmrutiner, alarmeringsvägar, journalföring av larm,
 • anläggningsskydd (industri, terminal etcetera),
 • tillträdeskontroll,
 • fordonsskydd,
 • rutiner vid vägval och
 • personalfrågor (anställning, utbildning etcetera).

Skyddsplanen bör också innehålla rutiner för test av skyddet och återkommande uppdateringar. Relevanta delar i skyddsplanen ska spridas till behörig personal och andra delaktiga.

Verksamhetsutövaren ansvarar för innehållet i skyddsplanen. Skyddsplanen, som kan bestå av flera dokument, behöver inte godkännas av MSB eller annan myndighet, men ska kunna visas upp vid en myndighetstillsyn.

Farligt gods med hög riskpotential är följande ämnen och föremål om de transporteras i mängder större än de som anges i tabellen:

 • Tabell: Farligt gods med hög riskfaktor

  Klass

  Riskgrupp

  Ämne och föremål

  Tank (liter)

  Bulk (kg)

  Kolli (kg)

  1 1.1 Explosiva ämnen och föremål - - 0.0
    1.2 Explosiva ämnen och föremål - - 0.0
    1.3 Explosiva ämnen och föremål i samhanteringsgrupp - - 0.0
    1.4 Explosiva ämnen och föremål med UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366,0440, 0441, 0455, 0456 och 0500

  - - 0.0
    1.5 Explosiva ämnen och föremål - - 0.0
  2   Brandfarliga gaser (klassificeringskoder, som endast innehåller bokstaven F)

  3000 - -
      Giftiga gaser klassificeringskoder, som innehåller bokstäverna T,TF, TC, TO, TFC eller TOC) med undantag av aerosolbehållare 0 - 0
  3   Brandfarliga vätskor i förpackningsgrupp I och II

  3000 - -
      Okänslig gjorda flytande explosiv ämnen 0 - 0
  4.1   Okänsliggjorda explosivämnen - - 0
  4.2   Ämnen i förpackningsgrupp I 3000 - -
  4.3   Ämnen i förpackningsgrupp I 3000 - -
  5.1   Oxiderande vätskor i förpackningsgrupp I 3000 - -
      Perklorater, ammoniumnitrat, ammoniumnitrathaltiga gödselmedel samt ammoniumnitratemulsioner
  eller -suspensioner eller -geler
  3000 3000 -
  6.1   Giftiga ämnen i förpackningsgrupp I 0 - 0
  6.2   Smittförande ämnen i kategori A
  (UN 2814 och 2900, förutom animalt material)
  - 0 0
  8   Frätande ämnen i förpackningsgrupp i 3000 - -

  Tabellen finns i delavsnitt 1.10.3.1.2. För klass 7 finns en särskild tabell i delavsnitt 1.10.3.1.3.

Transportskydd - En vägledning vid transport av farligt gods på väg och järnväg

Denna vägledning ger övergripande information om reglerna för transportskydd vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Den innehåller tips, råd och exempel på vad som kan vara bra att tänka på i arbetet med ett transportskydd.

Transportskydd - en vägledning vid transport av farligt gods på väg och järnväg

Riktlinjer för transportskydd

De internationella branschorganisationerna AISE, CEFIC, CEPE, CLECAT, ECTA, EFMA, FECC, FIATA och IRU (förkortningarna förklaras på sidan 2 i dokumentet) har gemensamt tagit fram riktlinjer som kan användas som stöd vid tillämpning av bestämmelserna om transportskydd i kapitel 1.10.

Svensk översättning av Industry Guidelines for the Security of the Transport of Dangerous Goods

Riktlinjerna har utformats av ett antal internationella branschorganisationer för att ge en så heltäckande bild som möjligt av tekniska och operativa alternativ. Utifrån dessa riktlinjer kan användaren anpassa och eventuellt komplettera valen efter sina behov för att uppfylla skyddskraven i kapitel 1.10.

Riktlinjer för transportskydd

Handbok för bedömning av risker och åtgärder vid transport av farligt gods

Farligt gods, som kan användas för att skapa oro och skada i samhället, behöver hanteras på ett sådant sätt att det inte lätt kan stjälas eller på annat sätt användas på ett icke avsett sätt (obehörigt förfarande). Handboken ger en metod för att analysera och hantera risker och motsvarande skyddsåtgärder.

Handbok för bedömning av risker och åtgärder vid transport av farligt gods

Bestämmelser

Bestämmelser om transportskydd finns i kapitel 1.10 i ADR-S och RID-S.

Senast granskad: 29 september 2020

Till toppen av sidan