Till innehåll på sidan

Vårt uppdrag

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.

Vi har fokus på att: 

 • Minska riskerna och sårbarheterna i samhället.
 • Utveckla förmågan i samhället att hantera olyckor,
  kriser och krig.
 • Stärka, samordna och inrikta hanteringen av allvarliga
  olyckor, kriser och krig.

Vårt uppdrag är stort och komplext

 • Uppdraget spänner från olyckor i vardagen till kriser och krig.
 • Vi har uppgifter både före, under och efter en olycka, kris eller krig
 • Vi har en expertroll inom vissa områden och samordningsroll inom vissa områden
 • Vi bedriver utvecklingsverksamhet – men också förvaltningsuppgifter
 • Vi har en omfattande utbildningsverksamhet

Vi ska bidra till samhällets förmåga att förebygga händelser

Så att aköterna bättre kan: 

 • Bedriva brand- och olycksförebyggande arbete.
 • Ha kontinuitet i samhällsviktig verksamhet.
 • Hantera farliga ämnen.
 • Hantera information säkert.

Vi ska bidra till samhällets förmåga att hantera händelser

Så att aktörerna bättre kan: 

 • genomföra räddningsinsatser
 • agera samordnat vid händelser
 • stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap

Tillsammans med andra löser vi vårt uppdrag

 • Vi är beroende av andra för att lyckas med vår uppgift – kommuner, regioner, myndigheter, organisationer, enskilda människor.
 • Vi kan påverka andras agerande och förmåga genom kunskap, pengar och regler – och genom att själva agera operativt vid händelser.

Senast granskad: 5 mars 2024

Till toppen av sidan