Till innehåll på sidan

Vårt uppdrag

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.

Instruktion och regleringsbrev

Regeringen styr MSB genom en myndighetsinstruktion och med årliga regleringsbrev. I instruktionen anges MSB:s ansvarsområden och uppgifter. I regleringsbrevet anges mål och återrapporteringskrav samt tilldelade resurser för myndighetens förvaltning och verksamhet.

MSB:s instruktion på Riksdagens webbplatsMSB:s regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Årsredovisning

Varje vår redovisas MSB:s arbete under det föregående året i årsredovisningen.

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Samlade årsredovisningar

Budgetunderlag

Senast den 1 mars varje år ska MSB lämna ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget innehåller myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Dessa underlag använder sedan regeringen när statens budget ska räknas fram. Mot slutet av året fastställer regeringen så anslagen till myndigheterna i regleringsbrev.

Budgetunderlag 2024-2026

Senast granskad: 13 juni 2023

Till toppen av sidan