Till innehåll på sidan

Klassificering

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.

Klassificering av farligt gods är en förutsättning för att veta vilka regler som ska användas och hur transporterna får utföras. Avsändaren av det farliga godset är ansvarig för klassificeringen.

Fakta

Farligt gods delas in i nio olika klasser. Klassificering utgör grunden för hur föreskrifterna ADR-S och RID-S ska användas.

I begreppet transport ingår lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Klassificering av farligt gods

Utifrån godsets fysikaliska och kemiska egenskaper delas farligt gods in i nio olika klasser vid transport. Klasserna är:

 • Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2 Gaser
 • Klass 3 Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
 • Klass 4.2 Självantändande ämnen
 • Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5.1 Oxiderande ämnen
 • Klass 5.2 Organiska peroxider
 • Klass 6.1 Giftiga ämnen
 • Klass 6.2 Smittförande ämnen
 • Klass 7 Radioaktiva ämnen
 • Klass 8 Frätande ämnen
 • Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Vid en klassificering av det farliga godset måste fler uppgifter fastställas. En fullständig klassificering innebär att följande har fastställts:

 • Klass
 • Klassificeringskod
 • Förpackningsgrupp (för vissa klasser)
 • UN-nummer
 • Officiell transportbenämning
 • Varningsetiketter
 • Miljöfarlighet

Ämnen och föremål som klassificeras kan ha olika egenskaper som var för sig tillhör olika klasser. I dessa fall är det den dominerande egenskapen som avgör vilken klass godset tillhör.

Om det vid en klassificering visar sig att ett ämne eller föremål inte har någon egenskap som definieras av kriterierna för någon av klasserna 1 till 9, så betraktas ämnet eller föremålet inte heller som farligt gods. Det betyder att reglerna om transport av farligt gods inte gäller.

Bestämmelser för hur klassificering ska utföras finns i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg, ADR-S och järnväg, RID-S.

Begreppet transport

Inom lagstiftningen för transport av farligt gods innefattar begreppet transport den fysiska förflyttningen av gods med transportmedel. Dessutom ingår lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

I begreppet transport ingår däremot inte förflyttning av farligt gods som bara sker inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller förbrukas. Därmed gäller inte lagstiftningen om transport av farligt gods på land i sådana situationer.

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan