Till innehåll på sidan

Broschyrer, riktlinjer och studier om transport av farligt gods

Här kan du hitta broschyrer, riktlinjeroch checklistor om transport av farligt gods..

Broschyrer från andra myndigheter och organisationer

Packa provet rätt

Denna broschyr innehåller en praktisk handledning för transport av prover som misstänks innehålla smittförande ämnen. Folkhälsomyndigheten har även publicerat ett dokument som beskriver hur ett höginfektiöst patientprov (exempelvis ett prov som misstänks innehålla ebolavirus) ska förpackas och märkas inför transport till Folkhälsomyndigheten för analys.

Packa provet rätt finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens webbplats

Att köra säkert i vägtunnlar – för yrkesförare

Informationsbladet innehåller rekommendationer och råd om hur buss- och lastbilsförare bör agera vid transport i tunnlar. Broschyren är publicerad av EU-kommissionens generaldirektorat för energi och transport.

Att köra säkert i vägtunnlar – för yrkesförare

Riktlinjer

Här finner du riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt 9.1.3 i ADR-S. Riktlinjerna vänder sig till ackrediterade besiktningsorgan.

Vägledning för att fylla i ADR-certifikat

Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnena

För att förebygga främst långsiktiga men även akuta skador av radioaktiva ämnen på sin personal, ska företag som hanterar radioaktiva ämnen ha ett strålskyddsprogram. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram riktlinjer för strålskyddsprogrammet.

Genom att tillämpa riktlinjerna bör de doser som personal och allmänhet får kunna hållas på en rimligt låg nivå med hänsyn taget till såväl ekonomiska som sociala faktorer, utan att det innebär någon större ekonomisk eller administrativ börda för transportföretagen.

Checklistor och blanketter

För att underlätta efterlevnad och tillämpning av reglerna vid transport av farligt gods kan bland annat checklistor användas.

Exempel på checklista vid transport av farligt gods – styckegodsExempel på checklista vid transport av farligt gods – tankMultimodal dangerous goods form

Studier

Telematik och Intelligenta transportsystem

Förstudien om intelligenta transportsystem är ett underlag i arbetet med att samordna myndigheter och organisationer i det fortsatta arbetet med att utveckla intelligenta transportsystem, ITS, för transport av farligt gods. Syftet med studien har varit att skapa en övergripande behovsbild för transport av farligt gods på väg och järnväg med utgångspunkt från ett ITS-perspektiv avseende olika aktörers behov.

Intelligenta transportsystem för transport av farligt gods: förstudieInom det internationella regelarbetet har det under många år pågått ett arbete för att undersöka möjligheterna att införa krav på telematiksystem i regelverken för transport av farligt gods på väg och järnväg. Rapporter från arbetsgruppsmöten och Joint-möten finns redovisade i Sammanställning av det internationella arbetet om telematik vid transport av farligt gods.

Sammanställning av det internationella arbetet inom området telematik–farligt gods

Senast granskad: 5 juni 2023

Till toppen av sidan