Till innehåll på sidan

Ledningskurs Larm- och ledningsbefäl

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap, färdighet och kompetens för att kunna verka i ledningsfunktionen som larm- och ledningsbefäl inom kommunal räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

1. anställning i organisationen för räddningstjänst i en kommun eller ett kommunalförbund,
2. genomgått Ledningskurs: Larm- och ledningsoperatör med betyget godkänd och/eller,
3. räddningsledarbehörig enligt tidigare utbildningssystem
4. annan bedömd utbildning, erfarenhet och arbetslivserfarenhet inom organisationen för kommunal räddningstjänst

Utöver formella behörighetskrav kopplat till tidigare behörighetsgivande utbildning som beskrivs ovan, så rekommenderas det att deltagare utöver detta har god erfarenhet av att ha arbetat som bl.a. larm- och ledningsoperatör samt har god erfarenhet av och/-eller andra typer av ledningsfunktioner och roller för att tillgodogöra sig innehållet i kursen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Kursen genomförs med start år 2024.

Bakgrund

Att leda räddningsinsatser i ett alltmer komplext samhälle ställer höga krav på räddningstjänstpersonalen och kommunens ledningssystem. Personalen behöver ha förmåga att leda både enskilda räddningsinsatser och bedriva övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, inklusive att tillsammans med andra aktörer åstadkomma gemensam inriktning och samordning.

Ledningsfunktionen larm- och ledningsbefäl beskrivs inom Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) som en ledningsfunktion som förväntas i huvudsak kunna agera i rollerna insatsuppföljning, händelsevärdering, arbetsledare händelsevärdering samt i rollen räddnings­ledare. I ett räddningsledningssystem kan det samtidigt finnas flera larm- och lednings­befäl. En räddningsledare leder en räddningsinsats utifrån avsikter och ramar från räddningschefen eller den roll som har räddningschefens beslutsbefogenhet i detta avseende. Räddningsledaren ansvarar för att skapa inriktning och samordning av den pågående räddningsinsatsen över tid för att tillgodose det specifika hjälp­behovet. Kursens underliggande syfte är således att bidra till att skapa en enhetlighet för ledningsfunktionen larm- och ledningsbefäl och dess roller.

Ledningsfunktionen larm- och ledningsbefäl kan agera i flera olika roller, t.ex. som räddningsledare främst knutet till arbetet i larm/ledningscentraler (larm- och ledningsprocessen), samt ansvarar för bedömning av inkomna larmsamtal och insatsuppföljning. Ledningsfunktionen har ett nära samarbete med larm-och ledningsoperatörer samt kan agera som kontaktpunkt inom ledningscentralen för det skadeområdesnära arbete som bedrivs vid räddningsinsats/händelse. Larm och ledningsbefäl genomför samordning av räddningsinsats/hantering av händelse, arbetsledning av ledningsoperatörer samt prioritering av ärenden vid exempelvis belastning.

Särskild behörighetsgivande kurs för att agera i rollen som räddningsledare (RLK) ges som delkurs till deltagare inom ramen för kursen om denna behörighet saknas sedan tidigare.

Om kursen

Under kursen behandlas en rad olika ämnesområden med kopplingar till både skadeområdesnära- och övergripande ledning av kommunal räddningstjänst. Innehållet lyfter bl.a. aktuell lagstiftning samt på en orienterande nivå – exempelvis andra angränsande aktörers lagstiftning som kan påverka ledning av räddningsinsats, hantering av händelser eller deltagande i andra myndigheters insatser.

Kursen behandlar även initiering av räddningsinsats, likväl som beslutet att inte initiera räddningsinsats utifrån ledningsfunktionen och rollen som räddningsledare. Riskbedömning, samordning av räddningsinsats och arbetsledning av ledningsoperatörer i samband med räddningsinsats/händelse ingår i kursen. Även värdering av inkomna larmsamtal behandlas samt hur makt, normer och värderingar kan påverka bedömningen.

Kursen innehåller också grundläggande samhällskunskap och delar av gemensamma grunder för samverkan och ledning samt kunskap om andra aktörer. Vidare så lyfts teoribildning kring exempelvis ledningsprocesser med tonvikt på tidskritisk respons, principer för ledning samt beslutsdomäner. Detta innefattar också både system- och perspektivförståelse.

Beredskapsplanering och hantering berörs, samt uppföljning av tagna åtgärder vid räddningsinsats. Omvärldsbevakning lyfts fram, samt att kunna analysera ledningsbehov och hur eventuell belastning påverkar ledningssystemet och åtgärdsproduktionen. Viss orientering kring olika typer av taktik/metoder/teknik i samband med räddningsinsats behandlas. Slutligen lyfts även viss mediehantering som ledningsfunktionen förväntas kunna hantera, samt några olika tekniska beslutsstöd, att värdera effekterna av dessa samt säkerställande av samband/kommunikation vid omfattande belastning upp i kursens innehåll. 

Delkurs, Behörighetsgivande kurs för räddningsledare: Juridik för räddningsledare inom kommunal räddningstjänst (RLK) behandlar aktuell lagstiftning med tonvikt på Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, där bl.a. räddningschefens samt räddningsledarens skyldigheter och befogenheter lyfts fram.

Kursplan Ledningskurs Larm - och ledningsbefäl

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bl.a. föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar/case, seminarier, simulering samt interaktivt via lärplattform.

Kursen omfattar totalt 5 studieveckor. Kursen kan genomföras genom en blandning av distans- och platsförlagd undervisning. Under kursen genomförs närträffar varvat med föreläsningar och exempelvis gruppredovisningar på distans. Examination kan ske på olika sätt samt under närträffar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 11 augusti 2021

Till toppen av sidan