Till innehåll på sidan

Myndighetsansvar

MSB är enligt förordningen om transport av farligt gods så kallad transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg. Förordningen anger även vilket ansvar andra myndigheter har i samband med transport av farligt gods.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

I rollen som transportmyndighet arbetar MSB inom många olika områden för att skapa goda förutsättningar för säkra transporter av farligt gods på land. MSB har bemyndigande att utfärda föreskrifter och ansvarar för utveckling och administration av lagstiftningen som gäller för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Föreskrifterna ADR-S och RID-S omfattar alla delar av transporten, från bestämmelser om ansvar, klassificering och förpackning, till märkning, utbildning och utrustning.

MSB ansvarar även för en rad uppgifter som följer av lagstiftningens innehåll, exempelvis vissa transportgodkännanden och tillstånd samt examination av förare och säkerhetsrådgivare. Därutöver stödjer MSB bland annat forskning och utveckling, ger rådgivning och information till näringsliv och allmänhet, samt samordnar tillsynsmyndigheternas verksamhet.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är transportmyndighet för sjö- och lufttransporter av farligt gods. Det innebär att Transportstyrelsen ansvarar för den lagstiftning som reglerar sjö- och lufttransporter, bland annat ansvaret för IMDG-koden respektive ICAO-TI.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten är behörig myndighet för frågor som rör transport av radioaktiva ämnen på väg och järnväg, till sjöss och i luft.

Polismyndigheten

Vid landtransport av farligt gods är Polismyndigheten behörig myndighet när det gäller:

  1. tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område,
  2. underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och
  3. medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods.

Polismyndigheten ska i dessa frågor samråda med räddningstjänsten.

Tillsynsmyndigheter

För att se till att bestämmelserna om transport av farligt gods efterlevs har regeringen i förordningen om transport av farligt gods pekat ut ett antal myndigheter med tillsynsansvar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB har tillsyn över säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar, transportskydd samt utbildning och examination av förare av transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Polismyndigheten

Polismyndigheten har tillsyn över landtransporter av farligt gods, utom järnvägstransporter.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har tillsyn över sjö-, luft- och järnvägstransporter av farligt gods.

Kustbevakningen

Kustbevakningen har tillsyn över farligt gods i hamnars landområden som är avsedda för vidare transport och på Transportstyrelsens begäran även över sjötransporter av farligt gods.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över transporter av radioaktiva ämnen på väg och järnväg, till sjöss och i luft.

Andra myndigheter

Förutom myndigheterna som pekas ut i förordningen om transport av farligt gods, finns det flera andra myndigheter vars ansvars- och verksamhetsområden är kopplade till området transport av farligt gods.

Dessutom finns det en stark koppling till ett av MSB:s övriga verksamhetsområden, hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är expertmyndighet för kemiska produkters hälso- och miljöfarliga egenskaper och svarar för tillsynen över tillverkare och importörer av kemiska produkter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för god folkhälsa, utvärderar effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följer hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och för att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna får besluta om lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods på väg, det vill säga vilka vägar som är tillåtna eller förbjudna.

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Alla trafikföreskrifter som beslutas av myndigheter samlas på webbplatsen, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). Transportstyrelsen ansvarar för webbplatsen och de beslutande myndigheterna ansvarar för innehållet, det vill säga föreskrifterna.

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Senast granskad: 3 september 2021

Till toppen av sidan