Till innehåll på sidan

Ansvar, systematiskt brandskyddsarbete och skriftlig redogörelse

Vad säger lagen (2003:778) om skydd mot olyckor om den enskildes ansvar för brandskyddet? Enligt lagen har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete
Statens räddningsverks förslag till föreskrift och allmänna råd om skriftlig redogörelse av brandskydd

I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

  I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

  Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.
   
  Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Finns det redan någon annan form av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i det. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.

  Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation. Sedan växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker och så vidare.

  Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta.

  Det är inte tillsynsmyndighetens behov eller krav som styr hur dokumentationen läggs upp, utan den är i första hand till för objekten själva och för att de ska ha ordning och reda i sitt system. Däremot kommer tillsynsmyndigheten vid en tillsyn troligen att gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet och be att få se dokumentationen eller delar av den.

  Vem bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete?

  Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. I SRVFS 2004:3 har Räddningsverket gett sin tolkning att detta innebär att man också bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla byggnader, dock i varierande omfattning.

  Vem bör dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete och hur i så fall?

  Hemma i villan behöver naturligtvis ingen dokumentation av brandskyddsarbetet ske. På en förskola är det troligtvis lämpligt att ha en enklare form av dokumentation och på den avancerade industrin behöver den förmodligen vara mer omfattande. I SRVFS 2004:3 ges mer stöd för bedömningen av vem som bör dokumentera sitt SBA. Dokumentationen är till för ägare och nyttjare och syftar till att upprätthålla ett gott brandskydd. Därför är det deras behov som styr hur dokumentationen läggs upp.

  Ska dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet skickas till kommunen?

  Nej. Däremot ska det för vissa byggnader och anläggningar upprättas en särskild sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet, en så kallad skriftlig redogörelse för brandskyddet, vilken ska skickas till kommunen.
  Inom ett företag kanske det redan finns ett ledningssystem eller ett miljöledningssystem.

  Behöver ett separat system byggas upp för det systematiska brandskyddsarbetet?

  Nej, tvärtom är det väldigt bra om det går att bygga ihop systemen så att det inte finns flera parallella sådana med olika former av dokumentationer osv.
  Vad innebär det att vara brandskyddsansvarig enligt SRVFS 2004:3?
  Att man har till uppgift att samordna brandskyddsfrågorna inom organisationen.

  Vad menas med "brandskyddsåtgärder som kräver speciellt underhåll" i SRVFS 2004:3?

  Exempelvis fasta brandskyddsinstallationer som kräver underhåll, såsom automatiska brandlarmanläggningar och sprinkleranläggningar. Inte handbrandsläckare och dylikt.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora.

 • Skriftlig redogörelse

  En nyhet som kom när lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft är att det för vissa byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora, dessutom ska upprättas en så kallad skriftlig redogörelse för brandskyddet. Denna ska skickas in till kommunen som sedan använder dessa som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.

  Vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse finns angivet i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10).
   
  Till föreskriften finns ett allmänt råd, Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) som beskriver vad en skriftlig redogörelse bör innehålla. I det allmänna rådet finns också en "mall" för skriftlig redogörelse.

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan