Till innehåll på sidan

Ansvar och systematiskt brandskyddsarbete

Vad säger lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) om den enskildes ansvar för brandskyddet? Enligt lagen har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta regleras i 2 kap. 2 § LSO.

Systematiskt brandskyddsarbete

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.

Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation. Sedan växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker och så vidare.

Exempelvis behöver kanske en förskola, en mindre kontorslokal eller en mindre butik en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet. För en komplex industri, ett sjukhus eller större hotell däremot behövs ett mer omfattande systematiskt brandskyddsarbete med en mer omfattande dokumentation. Det handlar i grunden om att ha kunskap om vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur de olika delarna av brandskyddet (exempelvis brandcellsgränser, utrymningsvägar, brandlarm, ventilation) fungerar och samspelar.

Man behöver ha rutiner för hur, och hur ofta, olika delar av brandskyddet ska kontrolleras så att funktionen säkerställs över tid. Förutom tekniska delar så är organisatoriskt brandskydd viktigt, inte minst i vissa typer av verksamheter, t.ex. i vård och omsorg, där personalens insats vid utrymning kan vara avgörande. Då ingår det i det systematiska brandskyddsarbetet att se till att personalen har den kunskap och de förutsättningar som behövs.

Dokumentation

Det är inte tillsynsmyndighetens behov eller krav som styr hur dokumentationen läggs upp, utan den är i första hand till för objekten själva och för att de ska ha ordning och reda i sitt brandskyddsarbete över tid på ett sätt som inte är personberoende. Däremot kommer tillsynsmyndigheten vid en tillsyn troligen att gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet och be att få se dokumentationen eller delar av den.

Det finns inget formkrav för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska dokumenteras, så finns det redan någon annan form av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i det.

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3

Frågor och svar systematiskt brandskyddsarbete

 • Vem bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete?

  Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. I SRVFS 2004:3 har Räddningsverket gett sin tolkning att detta innebär att man också bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla byggnader, dock i varierande omfattning.

 • Vem bör dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete och hur i så fall?

  Hemma i villan behöver naturligtvis ingen dokumentation av brandskyddsarbetet ske. På en förskola är det troligtvis lämpligt att ha en enklare form av dokumentation och på den avancerade industrin behöver den förmodligen vara mer omfattande.

  I SRVFS 2004:3 ges mer stöd för bedömningen av vem som bör dokumentera sitt SBA. Dokumentationen är till för ägare och nyttjare och syftar till att upprätthålla ett gott brandskydd. Därför är det deras behov som styr hur dokumentationen läggs upp.

  SRVFS 2004:3

 • Ska dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet skickas till kommunen?

  Nej. Dokumentationen är till för fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren med syftet att underlätta det systematiska brandskyddsarbetet över tid. Däremot kan kommunen begära att få se dokumentationen i samband med tillsyn över brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor.

 • Behöver ett separat system byggas upp för det systematiska brandskyddsarbetet?

  Nej. Det systematiska brandskyddsarbetet kan hanteras separat, men det går lika bra att integrera det med andra system. Inom ett företag kanske det redan finns ett ledningssystem eller ett miljöledningssystem som det går att integrera brandskyddsarbetet i.

 • Vad innebär det att vara brandskyddsansvarig enligt SRVFS 2004:3?

  Att man har till uppgift att samordna brandskyddsfrågorna inom organisationen.

 • Vad menas med "brandskyddsåtgärder som kräver speciellt underhåll" i SRVFS 2004:3?

  Exempelvis fasta brandskyddsinstallationer som kräver underhåll, såsom automatiska brandlarmanläggningar och sprinkleranläggningar. Inte handbrandsläckare och dylikt.

 • Vad gäller för en bostadsrättsförening gällande systematiskt brandskyddsarbete?

  Oavsett om det är en bostadsrättsförening, en privatperson eller ett bolag som äger en fastighet så är brandskyddsansvaret detsamma. Som fastighetsägare behöver man veta vilket brandskydd som byggnaden är utformad med och hur det ska kontrolleras och skötas så att funktioner i brandskyddet finns kvar och fungerar över tid. Det behöver finnas rutiner för hur kontroller ska göras och vem som tar ansvar för att åtgärda eventuella brister som upptäcks. Det kan behöva finnas ordningsregler i bostadsrättsföreningen så att alla boende vet t.ex. vad man får och inte får placera i trapphuset, var brandfarlig vara får förvaras och så vidare. Som stöd finns publikationen Brandskydd i flerbostadshus.

  Brandskydd i flerbostadshus Det kan också vara bra om styrelsen med jämna mellanrum ger de boende information om rekommenderat brandskydd i hemmet, vikten av att testa brandvarnare och hur man ska bete sig om det börjar brinna. För detta finns till exempel foldern Skydda dig mot brand hemma att använda.

  Skydda dig mot brand hemma

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Fram till den 1 januari 2021 fanns det i lagen  (2003:778) om skydd mot olyckor ett krav på att ägare till byggnader och andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Det kravet är nu borttaget ur lagen och i och med det upphävs SVRFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet samt SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

MSBFS 2020:11 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4)

Senast granskad: 14 december 2020

Till toppen av sidan