Till innehåll på sidan

Handbok i kommunal krisberedskap

Syftet med handboken är att stödja kommunernas utveckling av krisberedskapen. Här beskrivs både lagreglerade uppgifter och åtgärder som rekommenderas av staten. Målet är att samla information om de vägledningar som finns inom området på ett ställe.

Handboken byggs ut och publiceras löpande. Den är indelad i block:

Övergripande processer

Beskriver krisberedskapssystemet i stort, från samhällets krisberedskap till kommunens krisberedskap. Beskriver även kommunens uppgifter enligt LEH, som risk-och sårbarhetsanalys, planering, krisledningsnämnd, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning och rapportering. Här finns även exempel på hur kommuner arbetat med uppgifterna.  

Kommunala verksamheter

Utifrån olika verksamheter beskrivs ansvar, roller och uppgifter för ett urval av aktörer. Kommunens planering beskrivs utifrån perspektiv som är viktiga att inkludera i arbetet.

Vill du bidra till handboken?

I arbetet med handboken har kommuner bidragit som skribenter till utvalda delar av handboken.

Även det kommande året kommer MSB behöva hjälp från kommuner för att skriva på delar av handboken. Det gäller framförallt de avsnitt som rör olika kommunala verksamheter. Om du är intresserad av att bidra till arbetet med Handbok i kommunal krisberedskap är du välkommen att kontakta oss.

Vi uppmanar särskilt dig som jobbar gentemot en kommunal verksamhet, eller som är intresserad av att fördjupa dig inom ett utpekat område i handboken, att höra av dig. Har din kommun exempel på hur ni arbetat med en viss uppgift får ni gärna höra av er till oss och dela mer er!

Kontakta oss

Om handboken

Handboken vänder sig till kommunerna och är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), MSB och berörda myndigheter. Den utgör ett av statens stöd enligt en överenskommelse mellan MSB och SKR.

Läs Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022

Vad är LEH?

LEH är en förkortning för Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. En extraordinär händelse är en som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.

Läs LEH på riksdagens webbplats

Senast granskad: 9 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan