Till innehåll på sidan

Lagar, regler och ansvar vid skogsbrand

Eldning utomhus ska alltid ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt och regleras därför i flera olika lagtexter. Ansvaret vid skogsbrand är fördelat på den enskilde, ägare, kommun och stat.

Här följer några exempel på lagar och regler som gäller vid eldning utomhus eller brand i vegetation.

Om allmänfarliga brott

Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar fara för det döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år, brottsbalken 13 kap 6 §.

Ordningslagen

Enligt ordningslagen krävs tillstånd eller anmälan för vissa arrangemang. Tillståndet söks hos polisen. Om arrangemanget också berör eldning eller till exempel annan brandfarlig aktivitet kan polisen fråga kommunen eller räddningstjänsten om villkor för tillståndet.

Ansök om tillstånd hos Polisen

Lag om skydd mot olyckor (LSO)

Ansvar

Till böter skall den dömas som

  1. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus som har meddelats med stöd av 1 § andra stycket, 10 kap 3 § LSO.

Ansvarsfördelning vid skogsbrand

Enligt lagen om skydd mot olyckor är ansvaret för att hindra, planera och släcka bränder fördelat på den enskilde, ägare, kommun och stat. Alla kan göra något både för att hindra och minska spridningen av en skogsbrand.

Den enskilde:

Den enskilde har skyldighet att varna och tillkalla hjälp om man upptäcker eller får kännedom om brand eller stor fara för brand. Alla som under året fyller lägst arton och högts sextiofem år är också skyldiga att medverka i räddningstjänst, i den mån kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det, 2 kap 1 § LSO.

Generellt har den enskilde det primära ansvaret för sin egendom och endast när den enskilde inte kan hantera en olyckshändelse som till exempel en skogsbrand har det allmänna ett ansvar att ingripa enligt de kriterier som anges i LSO.

Kommunen:

Kommunen ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Kommunen ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. Kommunen ska också ansvara för räddningstjänst (bland annat brandsläckning) och planera för sådana insatser. Tillsyn av att lagen efterlevs utövas av kommunen.

Staten:

MSB har tillsyn över att kommunerna följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Eldningsförbud

En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand, 2 kap 7 §.

Miljöbalken

Allmänna hänsynsregler

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, 2 kap 3 §.

Andra regler

Ägare

Ansvar och skyldigheter är även reglerat i försäkringsvillkor och kan finnas i avtal mellan skogsägare och entreprenörer.

Senast granskad: 13 april 2022

Till toppen av sidan