Till innehåll på sidan

Temaseminarier inom kärnenergiberedskapen

MSB genomför temaseminarier inom kärnenergiberedskapen. Seminarier syftar till att deltagarna ska få ta del av aktuell forskning och utveckling inom relevanta ämnesområden.

Detaljer

Målgrupp

Temaseminarier inom kärnenergiberedskapen vänder sig till alla län och kommuner samt de aktörer som kan bli involverad i sanering efter en kärnteknisk olycka.

Förkunskaper

Eventuella förkunskaper och förberedande uppgift finns angivet i respektive tillfälle.

Kostnad

Temaseminariet är avgiftsfri.

Digitala temaseminarier

Under 2022 kommer det att erbjudas en serie korta (max 2 timmar långa) digitala seminarier med ett ämne per tillfälle.

Seminarierna kommer att genomföras via ZOOM. För att kunna genomföra ett seminarie behöver du ha tillgång till en dator, en internetanslutning med en god överföringskapacitet samt ett headset med mikrofon och en webbkamera.

Det går att delta vid alla tillfällena eller endast vid något enstaka tillfälle. Anmälan görs till varje tillfälle. Det finns ett max antal på 30 platser för deltagande.

Ambitionen är att seminariet ska spelas in för att man ska kunna ta del av det i efterhand.

Ytterligare temaseminarier kommer att publiceras här under året.

Seminarium 25 oktober

Motåtgärder i lantbruket vid nedfall av radioaktiva ämnen

Detta temaseminarium handlar om motåtgärder i lantbruket vid nedfall av radioaktiva ämnen. En olycka i en kärnteknisk anläggning, som leder till att radioaktiva ämnen släpps ut till omgivningen, kan ge upphov till stora problem för livsmedelsproduktionen. Primärproduktionen kan drabbas särskilt hårt. Beroende på utsläppets storlek samt väder och vind kan stora områden drabbas samtidigt som problemen kan bli långvariga.
För att fortsatt kunna bedriva produktion av säkra livsmedel kan olika motåtgärder vidtas. Seminariet kommer att behandla orsaken till problemen i primärproduktionen och vad man kan vidta för motåtgärder för att minska konsekvenserna av nedfallet.

Det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussion.

Vägledningen för sanering och avsnittet sanering inom primärproduktion kommer att vara utgångspunkt för seminariet. Vägledningen finns tillgänglig på MSBs webbplats.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/karnenergiberedskap/sanering-efter-karnteknisk-olycka/primarproduktion/

Seminarium 21 november

Konsekvenser av radioaktiva ämnen i dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel som används direkt av konsumenter men också vid annan livsmedelsproduktion. Det produceras av råvatten från yt- eller grundvattentäkter och dricksvattenproducenterna är i huvudsak kommunala vattenverk. Vid nedfall av radioaktiva ämnen (radionuklider) är det viktigt att vattentäkter skyddas genom god beredskap och möjlighet till kemisk/radiologisk analys av dricksvatten. I det här seminariet kommer vi att gå igenom konsekvenser och åtgärder vid förekomst av radionuklider i dricksvatten. 

Det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussion.

Seminarium 22 november

Plattform med utbildningsmaterial för instruktörer inom kärnenergiberedskapen

Vid en kärnkraftsolycka med onormalt utsläpp av radioaktiva ämnen, behövs en god förmåga att kartlägga vilka områden som drabbats av utsläppet, för att kunna vidta rätt skyddsåtgärder för människor, egendom och miljö. För detta krävs bland annat att all den personal som ingår i det statliga räddningstjänstuppdraget har goda kunskaper, färdigheter och är övade för att kunna lösa sina uppgifter. För att man ska kunna utnyttja all utbildad personal i riket vid en händelse så krävs det att man har likformig utbildning och rutiner.

Plattformen är framtagen av MSB och instruktörer från kärnkraftslänen i Uppsala, Kalmar och Hallands län. Utbildningsmaterialet är kvalitetsgranskat av Myndigheten för samhällsskydd och säkerhet (MSB), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Länsstyrelserna i kärnkraftslänen.

Utbildningsmaterialet är samlat i MSB plattform ”Studera”, där instruktörerna kan hämta den senaste utgåvan av materialet och lärarhandledningar. Plattformen är inte en webbutbildning som genomförs av den enskilde. Utbildningen bygger på olika steg. Grundutbildning på ca åtta timmar genomförs av lokala instruktörer i länsstyrelsens regi. Till detta tillkommer olika tilläggsutbildningar med hänsyn till vilken roll man har i organisationen.

Utbildningspaket ersätter inte de längre kurserna inom området som MSB tillhandahåller sen tidigare. De kurserna på två till fyra dagar beskrivs närmare på MSB:s hemsida.

Upplägg

  • Kort introduktion av ämnet
  • Föreläsning på cirka 45 minuter
  • Paus
  • Gruppdiskussion
  • Avslutning

Information

Du kommer att få ett välkomstbrev till seminariet när ansökningstiden gått ut med mer konkret information. Dagen innan seminariet får du ett mejl med en länk till ZOOM klienten för seminariet.

Eventuella förkunskaper och förberedande uppgift finns angivet.

Senast granskad: 4 oktober 2022

Till toppen av sidan