Till innehåll på sidan

Behandling av personuppgifter vid visselblåsning

När du gör en visselblåsning kan du vara helt anonym. Om du väljer att lämna personuppgifter om dig själv eller andra i ett visselblåsarärende behandlar MSB dessa personuppgifter.

MSB kan komma att behöva hämta in personuppgifter från till exempel andra myndigheter när visselblåsarfunktionen utreder en visselblåsning. Det kan då primärt bli fråga om att hämta in namn, befattning, misstanke om oegentlighet och de omständigheter som relaterar till ärendet.

MSB lämnar ut uppgifter enligt offentlighetsprincipen

MSB är en myndighet och information som MSB skapar eller som kommer in till myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar. Vid en begäran kommer uppgifter att lämnas ut om de inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, men MSB gör alltid en noggrann sekretessprövning i varje enskilt fall för att se vilka personuppgifter som kan sekretessbeläggas vid ett utlämnande.

Vem är personuppgiftsansvarig?

MSB, organisationsnummer 202100-5984, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. MSB:s kontaktuppgifter:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Telefonväxel: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se

Frågor och svar om behandling av dina uppgifter och den rättsliga grunden

 • Varför behandlar MSB personuppgifter?

  MSB behandlar personuppgifter för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig under ärendets gång och kunna följa upp det som rapporterats till oss och för att lämna återkoppling om detta till dig.

  Personuppgifter kan också komma att behandlas för att fullgöra ett uppgiftslämnande som är nödvändigt för att åtgärder ska kunna vidtas med anledning av det som har framkommit i ett ärende. På samma sätt kan uppgifter behöva lämnas över till en annan myndighet eller en domstol för att rapporter ska kunna användas som bevisning i rättsliga förfaranden, eller för att lagstiftning kräver att MSB lämnar över uppgifter.

 • Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

  MSB är skyldig enligt lag att ta emot rapporter om missförhållanden. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att MSB ska kunna uppfylla den rättsliga förpliktelse som åligger MSB att ta emot rapporter enligt visselblåsarlagen och visselblåsarförordningen.

  I de fall behandling av känsliga personuppgifter krävs (till exempel uppgifter om hälsa eller medlemskap i fackförening) har den hanteringen en rättslig grund i att den är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser får utföras under kontroll av en myndighet.

 • Hur länge sparas dina uppgifter?

  Inkommen information inklusive personuppgifterna hanteras i MSB:s interna ärendehanteringssystem så länge visselblåsarärendet pågår. Den vidare hanteringen sker i ärenden som i så stor utsträckning som möjligt är rensade från personuppgifter. När ärendet avslutas kommer informationen inklusive personuppgifterna att arkiveras och bevaras i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

  Om MSB direkt vid en visselblåsning ser att personuppgifter ingår som uppenbart inte är relevanta för handläggningen så kommer MSB snarast möjligt att radera sådana personuppgifter. Om MSB under tiden ett ärende pågår märker att personuppgifter samlats in av misstag eller om det står klart att de saknar relevans för uppföljningsärendet kommer MSB också att radera sådana personuppgifter.

 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

  De medarbetare på MSB som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Endast de personer som ansvarar för att hantera visselblåsarärenden har åtkomst till personuppgifter som inkommit till MSB. Deras aktiviteter loggas och hanteringen sker med iakttagande av sekretess och tystnadsplikt.

  Om MSB inte är behörig att ta om hand ett visselblåsarärende så kommer myndigheten att lämna över all information i ärendet, inklusive alla personuppgifter, till den myndighet som är behörig. Det kommer MSB att informera visselblåsaren om i så fall.

 • Vilka rättigheter har du och vad gör du om du har klagomål?

  Du har rätt att kontakta MSB om du vill ha ut information om de uppgifter som myndigheten har om dig eller begära rättelse av dina uppgifter. Du har även i vissa fall rätt att begära att MSB begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

  I de fall som utövandet av dessa rättigheter kan motverka syftet med det pågående uppföljningsärendet kommer MSB inte kunna tillgodose rättigheterna.

  För att ställa frågor om dina personuppgifter kontaktar du enklast MSB:s dataskyddsombud, e-post: dso@msb.se. Kom ihåg att säkerställa din anonymitet vid sådan kontakt, om du valt att vara det i visselblåsningen.

  Om du har klagomål på MSB:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Senast granskad: 17 juli 2022

Till toppen av sidan