Till innehåll på sidan

Sendairamverket

Det krävs bredare och mer personcentrerade förebyggande angreppsätt mot risker. Praxis för katastrofriskreducering måste vara inriktad på flera risker och flera sektorer, och den måste vara inkluderande och tillgänglig för att kunna vara effektiv och ändamålsenlig.

Dessa idéer är centrala i Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015-2030 som antogs vid FN:s tredje världskonferens i Sendai, Japan, den 18 mars 2015. MSB är nationell kontaktpunkt för ramverket i Sverige.

Sendai Framework DRR 2015-2030Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015-2030Sendairamverket har ratificerats av 187 medlemsstater. Arbetet stöds av FN:s organisation för katastrofriskreducering UNDRR. Ramverket syftar till att minska risker för och konsekvenser av olyckor och katastrofer. Sendairamverket vill komma åt de drivkrafter som genererar risker och har därför en bred ansats. Förutom naturolyckor ingår även teknologiska, biologiska, miljömässiga och hälsorelaterade risker. Sendai har även en bred definition av katastrofer och inkluderar små- storskaliga, frekventa och icke frekventa, plötsliga och långsamma katastrofer.

Läs mer om UNDRR på deras webbplats

Ramverket har fyra fokusområden:

 1. Utveckla förståelsen för och bedömningen av risker.
 2. Stärka berörda aktörers förmåga att ta ansvar för katastrofriskreducering, enskilt och i samverkan med andra aktörer.
 3. Investera i förebyggande åtgärder för att skapa resiliens.
 4. Stärka beredskapen och återuppbyggnaden i efterskedet av en katastrof ("build back better").

Sendairamverkets globala mål:

 • minska den globala dödligheten som orsakas av katastrofer,
 • minska antalet personer som påverkas negativt av katastrofer,
 • minska de ekonomiska förlusterna,
 • minska skador på kritisk infrastruktur,
 • öka antalet länder med nationella och lokala strategier för katastrofriskreducering,
 • stärka det internationella samarbetet med utvecklingsländer,
 • öka användningen av system för tidig varning och krisinformation.

Globala indikatorer och halvtidsutvärdering

FN:s generalförsamlingen har tagit fram globala indikatorer som används för att mäta framsteg i genomförandet av Sendairamverket. Sverige rapporterar regelbundet in resultat.

Under 2022 genomförde UNDRR en halvtidsutvärdering av Sendairamverket globalt. MSB tog fram Sveriges bidrag till utvärderingen i samråd med myndigheter och organisationer som varit involverade i det nationella arbetet.

Här kan du läsa halvtidsutvärderingen (engelska)

Rapporter och studier om Sendairamverket

Det viktigaste verktyget för MSB i katastrofriskreducering är kunskap. MSB kan ta fram ny kunskap genom forskning, studier och analyser, förmedla kunskap i utbildning och informationsinsatser, målgruppsanpassa befintlig kunskap, pröva och vidareutveckla kunskap och förmåga vid övningar, samt ta fram vägledningar, beslutsunderlag och utveckla metodik och teknik. I arbete med Sendairamverket har MSB tagit fram flera studier för att vägleda fortsatt implementering.

Developing a national strategy for disaster risk reduction and resilience in Sweden

The Sendai  Framework - Swedish Disaster Risk Reduction Governance

Sweden and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Samverkan om ramverket i Sverige

Samverkan om Sendairamverket sker på flera nivåer. Nationellt driver MSB arbetsgruppen för naturolyckor där flera myndigheter, SKR samt representanter för länsstyrelser ingår. Arbetsgruppen har som mål att bidra till Sendairamverkets globala målsättningar. MSB stöttar också UNDRR:s kampanj Making Cities Resilient 2030, där kommuner samverkar för katastrofriskreducering på lokal nivå.

Läs mer om arbetsgruppen för naturolyckor

Mer information om Making Cities Resilient 2030

Nationell säkerhetsstrategi

Sveriges nationella säkerhetsstrategi utgör Sveriges nationella katastrofriskreduceringsstrategi. Till det tar MSB, i samverkan med externa aktörer, fram en handlingsplan med åtgärder, nationella indikatorer och tidsramar.

Senast granskad: 9 november 2022

Till toppen av sidan