Till innehåll på sidan

Översvämningsförordningens tre steg

MSB har genom förordning SFS 2009:957 utsetts till behörig myndighet och har möjlighet att föreskriva om hur arbetet enligt förordningens tre steg ska utföras. MSB ska också utföra den rapportering till EU som är krav enligt förordningen.

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk

Under steg 1 genomförs en landsomfattande bedömning för att identifiera områden med betydande översvämningsrisk.

Bedömningen görs genom att analysera antal boende och antal anställda samt påverkade intressen inom människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning.

Under första cykeln i arbetet med förordningen (2009:956) om översvämningsrisker identifierades 18 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk. Under 2017 har arbetet med den andra cykeln påbörjats och en översyn av områden med betydande översvämningsrisk har genomförts.

Vid översynen av områden har nya översvämningskarteringar med ny höjddata och klimatanpassade flöden använts. Nytt för andra cykeln är också att kustöversvämningar har analyserats. Översynen har resulterat i att 25 områden med betydande översvämningsrisk har identifierats.

Identifierade områden vid vattendrag

 • Alingsås (Säveån)
 • Borås (Viskan)
 • Falun (Dalälven)
 • Göteborg (Göta Älv, Mölndalsån, Säveån, Kungsbackaån)
 • Haparanda (Torne älv)
 • Karlstad (Klarälven)
 • Kristianstad/Åhus (Helge å)
 • Kungsbacka (Kungsbackaån)
 • Norrköping (Motala ström)
 • Uppsala (Fyrisån)
 • Örebro (Svartån)

Identifierade områden vid sjöar

 • Jönköping (Vättern)
 • Karlstad (Vänern)

Identifierade områden vid havet

 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Kalmar
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Kristianstad/Åhus
 • Kungsbacka
 • Landskrona
 • Malmö
 • Skanör/Falsterbo och Höllviken/Ljunghusen
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Trelleborg
 • Uddevalla
 • Ystad

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk (januari 2018)Identifierade områden från cykel 1

Åtta områden som identifierades under första cykeln uppfyller inte längre uppställda kriterier för att identifieras igen. Detta beror framförallt på att nya, mer detaljerade, översvämningskarteringar har använts. Antalet boende, antalet anställda och påverkade intressen inom tätorter med risk för översvämning har också förändrats. Att ett område inte identifieras igen innebär dock inte att arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker avslutas. Arbetet med att genomföra åtgärder för att nå målen som är framtagna i riskhanteringsplanerna för dessa områden fortsätter fram till 2021.

 • Värnamo
 • Edsbyn
 • Lidköping
 • Lindesberg
 • Malung
 • Vansbro
 • Vännäsby
 • Älvsbyn

Identifiering av områden (2011)

Steg 2: Hot- och riskkartor

Steg 2 enligt förordningen om översvämningsrisker innebär att för de områden där betydande översvämningsrisk identifierats ska två typer av kartor tas fram, hotkartor och riskkartor. MSB ansvarar för att ta fram hotkartorna medan länsstyrelserna med ansvar för vattenförvaltningen tar fram riskkartorna.

Hotkartor för varje identifierat område

För varje identifierat område där konsekvenserna av en översvämning bedömts bli betydande, tas detaljerade hotkartor fram.

Hotkartor för översvämning från vattendrag

Hotkartor för områden som ligger utmed vattendrag visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten vid en översvämning utifrån olika flöden. Sverige har valt att framställa kartor för fyra olika flöden i vattendraget:

 1. 50-årsflöde, dagens klimat
 2. 100-årsflöde, klimatanpassat för slutet av seklet
 3. 200-årsflöde, klimatanpassat för slutet av seklet
 4. Beräknat högsta flöde

Hotkartor för de identifierade områdena finns i översvämningsportalen

Rapporter som beskriver översvämningskarteringarna av vattendragen

Hotkartor för översvämning från stora sjöar

Några av de identifierade områdena är lokaliserade vid en stor sjö och kan även komma att påverkas av en eventuell översvämning från sjön. För dessa orter har även hotkartor som visar utbredningen och djupet för sjön tagits fram, för att beskriva hela hotbilden av en översvämning för området. Dessa kartor har framställts med en enklare metodik och vattennivåer för sjön vid olika vattenstånd har lagts ut på den digitala höjdmodellen, vilket medför att alla ytor där vattennivåerna har en högre nivå än markytan redovisas.

Hotkartor för kustöversvämning

Vid översynen av områden med betydande översvämningsrisk under cykel 2 har kustöversvämningar analyserats. 18 områden utmed kusten har identifierats ha betydande översvämningsrisk. Detaljerade hotkartor för de identifierade områdena finns i översvämningsportalen.

I översvämningsportalen finns även utbredningsskikt som visar översvämmad mark vid ett havsvattenstånd från 1 m till 5 m i RH 2000 för hela Sveriges kust.

Rapporter som redovisar beräkningar av extremvattenstånd för områdena

Länsstyrelser ansvarar för riskkartor

De fem länsstyrelser som har ansvar för vattendistrikten enligt vattenförvaltningsförordningen ansvarar för att ta fram riskkartor för identifierade områden med betydande översvämningsrisk.

En riskkarta visar vilka verksamheter, befolkning, infrastruktur mm. som finns inom området och som riskerar att översvämmas.

Följande länsstyrelser ansvarade för framtagande av riskkartor under cykel 1:

 • Länsstyrelsen Norrbotten (Haparanda, Älvsbyn)
 • Länsstyrelsen Västernorrland (Vansbro, Falun, Malung, Edsbyn)
 • Länsstyrelsen Västerbotten (Vännäsby)
 • Länsstyrelsen Västmanland (Lindesberg, Örebro, Uppsala, Stockholm)
 • Länsstyrelsen Kalmar (Jönköping, Kristianstad)
 • Länsstyrelsen Västra Götaland (Göteborg, Karlstad, Kungsbacka, Lidköping, Värnamo)

Under 2019 ansvarar länsstyrelserna för att ta fram nya riskkartor för de områden som identifierats under cykel 2.

Steg 3: Riskhanteringsplaner

I det tredje steget i genomförandet av översvämningsdirektivet ska riskhanteringsplaner fastställas för de områden som har betydande översvämningsrisk.

Lämpliga mål för riskhanteringen ska fastställas för berörda områden. Planerna ska innehålla åtgärder för att uppnå målen och beakta relevanta aspekter. De får även innehålla främjande av hållbara metoder för markanvändning med mera. Vid behov ska samordning ske med Finland och Norge. (SFS 2009:956. § 12 och MSBFS 2013:1)

Ansvariga myndigheter är länsstyrelser där områden med betydande översvämningsrisk finns. MSB har föreskriftsrätt och rapporterar till EU.

Senast granskad: 20 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan