Till innehåll på sidan

Inriktning och samordning vid samhällsstörningar

Vid samhällsstörningar behöver berörda aktörer arbeta samordnat för att underlätta hanteringen och minska konsekvenserna av det inträffade. MSB:s uppdrag är att samordna och inrikta centrala aktörers gemensamma arbete. MSB driver också arbetet med att ta fram en gemensam inriktning för hanteringen.

Samordning begränsar krisens konsekvenser

Att samordna och inrikta berörda aktörers arbete bygger på att den som ansvarar för en verksamhet i vardagen också gör det under samhällsstörningar som olycka, kris eller krig. Detta synsätt kallas för ansvarsprincipen och är en av hörnpelarna i det svenska krishanteringssystemet.

Vid större händelser berörs oftast flera delar av samhället, där olika aktörer har ansvar för sina respektive delar. För att samhället ska fungera under samhällsstörningen behöver de olika delarna fungera tillsammans. Därför behöver det gemensamma arbetet samordnas, drivas och styras i en viss riktning för att vara effektivt. MSB:s uppdrag är att samordna de berörda aktörernas arbete och verka för att aktörerna kommer överens om en gemensam inriktning för hanteringen av händelsen.

Samverkanskonferenser

Varje vecka håller MSB en regelbunden samverkanskonferens på nationell nivå. Syftet med konferensen är att ge berörda aktörer en möjlighet att upprätthålla en god samverkansförmåga samt ge tillfälle att samordna åtgärder, kommunikation, resurser och stöd i fråga om information och lägesbilder. Konferensen avser även att bidra till att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera konsekvenser av olyckor, samhällsstörningar, kriser och ytterst krig. De som deltar på samverkanskonferensen är i första hand beredskapsmyndigheter och länsstyrelser.

Vid behov kan MSB även kalla till särskilda samverkanskonferenser. På en sådan samverkanskonferens får deltagande aktörer möjlighet att samverka inom en särskild fråga eller händelse som har eller kan leda till eventuella samhällsstörningar. Det kan handla om att dela information, komma överens om en gemensam inriktning för hur arbetet ska genomföras, säkerställa en samlad kriskommunikation till allmänheten eller fördela nationella förstärkningsresurser.

För frågor om MSB:s samverkanskonferenser, kontakta samordning@msb.se.

Samlad kriskommunikation

I samband med samhällsstörningar verkar MSB för att myndigheters och andra berörda aktörers kommunikation med allmänheten är samordnad. Genom webbportalen Krisinformation.se får allmänheten dygnet runt även tillgång till snabb, tillförlitlig och samlad krisinformation från myndigheter. Sammantaget bidrar detta till att allmänhetens förtroende för myndigheternas förmåga att hantera situationen upprätthålls.

Prioritering av resurser

Vid en kris kan det vara en utmaning att få samhällets gemensamma resurser att räcka till alla behov, till exempel utrustning för att släcka skogsbränder eller översvämningsbarriärer. MSB ska verka för att samhällets samlade resurser används effektivt så att resurserna kommer till nytta där de bäst behövs utifrån ett helhetsperspektiv. Vid behov kan MSB också mäkla resurser mellan olika aktörer.

Senast granskad: 29 september 2022

Till toppen av sidan