Till innehåll på sidan

Statistik över omkomna i bränder

Varje år omkommer cirka 90 personer av skador orsakade av rök eller värme från en brand. Här kan du läsa mer om statistik över omkomna i bränder och hur MSB samlar in uppgifterna.

Dödsbrandsstatistik på ny plats

MSB har tidigare publicerat statistik över dödsbränder och omkomna i bränder i statistikverktyget IDA. I fortsättningen publiceras övergripande statistik här på msb.se och detaljerade uppgifter tillhandahålls med hjälp av ett nytt verktyg.

Statistiken här och i statistikverktyget täcker de flesta behov. Om du behöver mer detaljerade uppgifter än de som publicerats, är du välkommen att kontakta MSB på statistik@msb.se.

Antal omkomna i bränder under 2023

Preliminära uppgifter för perioden januari till september 2023.

67 omkomna varav 23 kvinnor, 43 män och 1 ännu okänd.

För dagsaktuellt antal se MSB:s statistikdatabas: Antal omkomna innevarande år

Omkomna i bränder

Under de senaste tio åren har det inträffat i genomsnitt 85 dödsbränder per år. I bränderna har det avlidit 91 personer inom 30 dagar på grund av skador orsakade av rök eller värme från en brand.

 • Antal omkomna i bränder per kön och åldersklass

  Antal personer som omkommer i brand varierar både mellan kvinnor och män och mellan åldersgrupper. I alla åldersgrupper är det fler män än kvinnor som omkommer i brand.

  Tabell: Årligt antal omkomna i bränder per kön och åldersklass, medelvärden för åren 2013–2022

  Ålder Kvinnor Män Totalt
  0 till 4 år 0,3 0,6 0,9
  5 till 11 år 0,5 0,8 1,3
  12 till 17 år 0,0 0,4 0,4
  18 till 24 år 0,5 1,8 2,3
  25 till 44 år 3,3 9,0 12,3
  45 till 64 år 9,1 16,2 25,3
  65 till 79 år 12,0 17,6 29,6
  80 år och äldre 9,0 9,7 18,7

  Antal omkomna i bränder per miljon invånare och åldersklass

  För en mer nyanserad bild av hur den genomsnittliga risken att omkomma i brand skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen, är det nödvändigt att relatera antal omkomna i respektive grupp till gruppens invånarantal.

  Män löper större risk än kvinnor i alla åldersgrupper. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är överrepresenterade i dödsbränder liksom för flera andra olyckstyper. 

  Diagram: Årligt antal omkomna i bränder per miljon invånare, fördelat på kön och åldersklass, medelvärden för 2013-2022

  Detaljerad statistik finns på statistik.msb.se i tabell A11. Antal omkomna per miljon invånare per kön och åldersgrupp 

   

Olika typer av dödsbränder

Den övervägande delen av alla bränder som leder till dödsfall sker i någon typ av bostad. För att få en heltäckande bild presenterar vi även dödsbränder i andra byggnader och de som inte inträffar i byggnader, till exempel vid trafikolyckor.

 • Statistik över omkomna per brandtyp

  Ungefär fem av sex dödsfall till följd av brand sker vid bränder i bostäder. Fördelning av antalet omkomna i respektive brand under perioden 2013 till 2022 presenteras i tabellen nedan.

   

  Brandtyp Kvinnor Man Totalt
  Brand i alla byggnader 33 47 80
  Brand i bostäder 31 43 74
  Brand i annan byggnad 2 4 6
  Brand i annat än byggnad 2 9 11
  Trafikolycka med följdbrand 0 2 2
  Annan brand, inte i byggnad 2 7 9
  Totalt 35 56 91

  Detaljerad statistik finns på statistik.msb.se i tabell A2, A3 och A4

Omkomna vid brand i bostad

Den övervägande delen av alla bränder som leder till dödsfall sker i någon typ av bostad.

 • Statistik över omkomna vid brand i bostad

  Med bostad avses flerbostadshus, villa, rad-/par-/kedjehus och fritidshus. Däremot räknas trygghetsboende, särskilt boende, gemensamhetsboende och elev- eller studentboende till gruppen annan byggnad än bostad.

  MSB har, på uppdrag av regeringen och i samverkan med berörda myndigheter och organisationer, tagit fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Den vision som formulerats i strategin lyder: "Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand". Visionen kompletteras med tydliga mål som gäller fram till år 2030, bland annat att treårsmedelvärdet för antal omkomna i bostadsbränder ska vara under 60 per år.

  Diagram: Antal omkomna vid brand i bostad, glidande treårsmedelvärde per månad, riket, 2020–2023

  Diagram visar ett glidande 3-årsmedelvärde för antalet omkomna. Medelvärdet pendlar mellan 80 och 90 för perioden januari 2020 till juli 2023. Medelvärdet för kvinnor ligger runt 30 till 40 omkomna och för män är motsvarande värde 50 till 60. 

  Det är ungefär lika många som omkommer i bränder i flerbostadshus som i villor. Det är betydligt färre som omkommer i bränder i rad-, par- och kedjehus eller fritidshus.

  För att förebygga dödsfall till följd av brand är det viktigt att få inblick i när, var och hur dödsbränder uppstår. Efter en dödsbrand försöker räddningstjänst och polis bedöma orsaker och omständigheter. Vid studier av bränder generellt framgår att det finns stora skillnader i brandorsaker mellan flerbostadshus och småhus. MSB har därför valt att särredovisa detaljerad statistik över antal omkomna per startutrymme, brandorsak och brandvarnare för flerbostadshus respektive småhus.

  Detaljerad statistik om bränder i bostäder finns på statistik.msb.se i tabell A2

Omkomna vid brand i annan byggnad än bostad

Under perioden 2013 till 2022 har i genomsnitt sex personer omkommit per år i bränder i andra byggnader än bostäder.

Omkomna vid brand i annat än byggnad

Ungefär vart åttonde dödsfall till följd av brand sker i samband med brand utomhus eller i fordon.

Kvalitet i dödsbrandsstatistiken

 • Kvalitet i statistiken för omkomna i bränder

  MSB bevakar dödsbränder i nyhetsflödet, och inhämtar underlag från den kommunala räddningstjänsten, Polisen, Trafikverket och de nationella brännskadeenheterna i Linköping och Uppsala. Under perioden 1999 till 2015 fick MSB även data från Rättsmedicinalverket (RMV). MSB bedömer om respektive person har avlidit inom 30 dagar på grund av skador orsakade av rök eller värme från en brand. Det kan ta mer än ett år för MSB att få tillgång till alla uppgifter om dödsfall.

  Statistiken i verktyget uppdateras varje natt och baseras på de senaste bedömningar som MSB har gjort utifrån de uppgifter som myndigheten hittills fått kännedom om. Den som använder statistiken behöver vara medveten om att publicerad statistik kan uppdateras i framtiden om nya uppgifter tillkommer. Sådana justeringar kan förväntas i statistiken för innevarande och föregående år, men vid enstaka tillfällen kan även äldre uppgifter behöva uppdateras.

  Tillförlitligheten i MSB:s statistik påverkas av kvaliteten på underlaget från uppgiftslämnarna. Det är svårt att uppskatta bortfallet i statistiken. MSB:s uppfattning är att det kan handla om någon enstaka person per år.

  En studie, genomförd av Karlstads universitet och MSB, granskade underlaget för åren 1999 till 2007 och där framkom att det saknades ungefär 200 bränder med tillhörande dödsfall i underlaget. MSB har i efterhand lagt till uppgifter om de aktuella personerna, men det har inte gått att få reda på alla omständigheter kring bränderna. Startår för alla tabeller förutom A10 och A11 har därför satts till 2008.

Senast granskad: 26 september 2023

Till toppen av sidan