Till innehåll på sidan

Om WIS

WIS är en portal för Sveriges civila beredskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar.

WIS – webbaserat informationssystem

WIS används för att dela, samla in och sammanställa information. WIS används också för omvärldsbevakning.

Aktörerna lägger upp information i WIS i olika ytor. Som användare kan du följa de ytor som du är intresserad av. Du kan även aktivt publicera information. Informationen kan vara anteckningar, lägesrapporter, dokument och kartnoteringar. Du kan vid behov begära in information från övriga aktörer.

Varje aktör äger sin egen information och avgör själv vilka informationen ska delas med. Det går att välja att informationen enbart ska delas inom den egna organisationen.

Vilka får använda WIS?

Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med en roll i Sveriges civila beredskap får använda WIS. I dag är 750 aktörer registrerade i WIS, med över 10 000 användare.

MSB ansvarar för WIS

MSB ansvarar genom verksamheten för Rakel och ledningssystem för utveckling, drift och förvaltning av WIS. WIS utvecklas i samarbete med aktörerna. MSB erbjuder support, användarstöd samt utbildning och stöd vid övningar.

MSB:s roll som aktör i WIS hanteras av funktionen Tjänsteman i beredskap.

MSB:s beredskap

WIS är gratis och nås via internet

Det kostar inget att ansluta till WIS. Att ta hjälp av WIS-supporten är också gratis.

WIS fungerar med de flesta moderna webbläsare, som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Edge och Safari. För absolut bästa upplevelse rekommenderar vi Chrome.

WIS som app

WIS finns även som gratis app. Du kan ladda ner appen från Apple App Store och Google Play.

WIS roll i Sveriges civila beredskap

Med WIS kan aktörer i Sveriges civila beredskap dela information och lägesbilder med varandra – både i vardagen och i kris.

I WIS finns funktioner som underlättar samverkan och samordning. WIS har funktioner för att begära in och analysera information till den samlade lägesbilden. Dokument, bilder, kartor eller annan information kan också lätt delas mellan olika aktörer eller bara inom den egna organisationen.

WIS fungerar lika bra för regelbundna som tillfälliga och kortvariga aktiviteter eller händelser. Ett vanligt användningsområde för WIS i vardagen är inbjudningar och dokumentation av regelbunden samverkan mellan olika aktörer. Ett annat exempel i vardagen är olika typer av logg- och dagböcker för beredskapsorganisationen. WIS fungerar även ofta som stöd i övningar, övningsplanering eller olika typer av projekt när det finns behov att dela information.

I kris spelar WIS en viktig roll som stöd till att upprätthålla det geografiska områdesansvaret som är fördelat på olika geografiska nivåer. I det geografiska områdesansvaret ingår att skapa en samlad lägesbild. WIS underlättar hela processen att skapa och dela en samlad lägesbild som baseras på de aktörspecifika lägesbilderna – från begäran om lägesrapport till utvalda aktörer till sammanställning av den samlade lägesbilden.

Möjligheten att dela inbjudningar, minnesanteckningar och annan dokumentation från möten och samverkanskonferenser över organisatoriska gränser bidrar till att samordna det aktörsgemensamma arbetet.

I WIS finns också flera specifika användningsområden. WIS är ett nav för det aktörsgemensamma arbetet med konsekvensbaserade vädervarningar. Via WIS samlar SMHI in påverkansbedömningar från länsstyrelser, kommuner och andra aktörer som fungerar som beslutsunderlag när SMHI utfärdar vädervarningar.

WIS används också för driftinformation. I WIS kan aktörer som använder Rakelsystemet följa och upptäcka olika typer av oväntade eller planerade arbeten och avbrott i Rakelnätet.

Utlämnande av uppgifter

Information i WIS ska hanteras och bedömas på samma sätt som information på andra lagringsytor. Informationen kan begäras ut från aktörer med läsrätt. Respektive aktör hanterar och bedömer varje ärende.

Sekretessbelagd information

WIS är inte avsett för sekretessbelagd information. Behöver du dela sekretessbelagd information kan du lägga in en krypterad fil som sedan måste dekrypteras av mottagaren.

WIS vid övningar

För övningar och utbildningar rekommenderar MSB att WIS används med ordinarie inloggning där det är möjligt. Du väljer "Övning" i menyn för att skilja dessa ytor från skarp hantering av samhällsstörningar. Övningsdelen speglar menyvalet "Samhällsstörningar" och alla funktioner är tillgängliga.

WIS utbildningsmiljö

Det finns situationer när det praktiskt inte är möjligt att använda övningsdelen i WIS för utbildningar. Då kan du använda WIS utbildningsmiljö. Aktörer i WIS kan få tillgång till utbildningsmiljön för att genomföra egna utbildningar. Utbildningsmiljön är separerad från WIS.

Kontakta WIS-supporten för att få tillgång till utbildningsmiljön och var ute i god tid, minst två veckor i förväg.

MSB använder utbildningsmiljön för att testa nya funktioner innan de driftsätts i WIS. Därför kan det ibland finnas nyheter i utbildningsmiljön som inte finns i WIS ännu.

WIS och gemensamma grunder för samverkan och ledning

WIS erbjuder stöd för arbetssättet med informationsdelning och lägesbild som rekommenderas i gemensamma grunder för samverkan och ledning. Arbetssätten beskrivs i kapitel 14 och 15.

Publikationer, informationsmaterial och metodstöd för gemensamma grunder för samverkan och ledning

Senast granskad: 28 mars 2023

Till toppen av sidan