Till innehåll på sidan

Nationell strategi för stärkt brandskydd

Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Det är den vision MSB arbetar för tillsammans med myndigheter, kommuner och andra organisationer utifrån en nyligen framtagen strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda.

För att människor inte ska omkomma eller skadas allvarligt vid en brand har förmåga hos den enskilde stor betydelse. Förmågan är dels beroende av kunskap om hur man förebygger brand, dels kunskap om hur man ska agera om något ändå händer. Det finns också människor som av olika anledningar är begränsade i sina möjligheter att agera på egen hand. För dem krävs särskilt stöd.

Nationell samverkansgrupp för brandskyddsfrågor

MSB har bildat en nationell samverkansgrupp för brandskyddsfrågor. Gruppens uppgift är att samordna, långsiktigt förvalta och vid behov utveckla den nationella strategin.

I gruppen ingår: 

 • Boverket
 • Socialstyrelsen
 • Migrationsverket
 • MSB
 • Företrädare för länsstyrelsern
 • Sveriges kommuner och landsting
 • Fastighetsägarna
 • Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
 • Svensk Försäkring
 • Brandskyddsföreningen Sverige
 • Representanter från kommunerna i form av Örebro kommun, Räddningstjänsten Syd samt Luleå kommun. 

Bakgrund, vision och mål 

År 2009 omkom 124 personer i bränder i Sverige. I slutet av sommaren och under hösten omkom 15 personer vid tre olika bostadsbränder. 

 • Vid den första av bränderna försökte de som omkom att utrymma i ett rökfyllt trapphus, när de egentligen skulle ha stannat kvar i lägenheten där de hade varit säkra
 • Vid den andra branden saknades fungerande brandvarnare och familjen omkom av brandröken.
 • Vid den tredje branden var de som omkom människor som var begränsade i sin handlingsförmåga. De hade varken förmåga att själva utrymma eller tillgång till hjälp att utrymma.

Med anledning av detta fick MSB i november 2009 i uppdrag av regeringen att, i samverkan med berörda myndigheter och organisationer, ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Regeringsuppdraget redovisades i oktober 2010.

Kunskap och kommunikation inom nationella strategin för stärkt brandskydd

Alla som bor i Sverige bör ha grundläggande kunskap om hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna - det är fokus för det arbete som ska ske inom Kommunikation och kunskap i den nationella strategin för stärkt brandskydd.

Ökade kunskaper har både en förebyggande och en skadeavhjälpande effekt. Den enskilde kan förhindra att brand uppstår genom en ökad riskmedvetenhet och en större förmåga att agera i händelse av brand.

I samverkan med regionala, centrala och lokala aktörer kan vi genom en långsiktig nationell informationsinsats och riktade insatser nå större genomslag. Erfarenheter från England visar att långsiktighet, fokusering och delaktighet är väsentliga framgångsfaktorer för en nationell informationsinsats. Med hjälp av samordning av mål, budskap och aktiviteter ökar förutsättningarna för en större genomslagskraft.

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar är en viktig del av brandskyddet. Den enskildes ansvar för sin säkerhet innebär ett ansvar att inte orsaka bränder och att vidta rimliga åtgärder för att förhindra olyckor och begränsa skador. Människor gör fel och misstag och inom tekniska lösningar inom den nationella strategin för stärkt brandskydd tittar man på tekniska lösningar för förlåtande miljöer.

Med rätt utrustning finns förutsättningar att begränsa en brand. Exempel på lösningar är spisvakt och självslocknande cigaretter. Brandvarnare varnar tidigt och ger tid att agera om något ändå händer. Andra lösningar kan minska konsekvenserna när en brand uppstår, till exempel sprinkler.

 • Spisvakter

  Under 2013 har initativ tagits inom strategin till ett projekt som ska förklara vad en spisvakt är och via tester definiera vad en spisvakt ska klara av. Det finns tester av spisvakter men kunskapen om vad de är och ska klara behöver öka. Bakgrunden till projektet är att 30 procent av alla bränder i bostäder under åren 2008-2012 började i köket varav 59 procent av dem berodde på glömd spis.

  Kartläggning av spisvakter

 • Brandskydd i olika boendemiljöer - bostadsanpassningsbidrag

  Under 2011 arbetade MSB med uppdraget om vad som är ett rimligt brandskydd i olika boendemiljöer. I redovisningen till regeringen föreslås att MSB ska få ge ut föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden, och föreskrifter om anordningar för att tidigt varna för brand i bostäder.  MSB föreslog även att lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag bör ses över för att bidrag ska kunna ges för att åstadkomma en rimlig brandsäkerhet i olika boendemiljöer.
   
  Slutrapport: rimligt brandskydd i boendemiljöer
   
  Boverket fick i mars 2013 uppdraget av regeringen att analysera och bedöma om lagen om bostadsanpassningsbidrag behöver ändras och lämna eventuella förslag på förbättringar. Boverket ska även beräkna och redovisa de ekonomiska konsekvenserna av eventuella förslag. Uppdraget ska redovisas 31 december 2014.

  Översyn av lag om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbplats

Utvärdering och forskning

Det behövs mer kunskap om vilka beteenden och faktorer som bidrar till att vissa grupper i större utsträckning än andra drabbas av och omkommer till följd av brand. Av statistik och dödsbrandsutredningar framstår tydligt de sociala aspekternas betydelse för problembilden. Det finns därför ett behov av en mer tvärvetenskaplig forskningsansats inom området.

För att stödja visionen och målen som strategin innehåller behöver ett övergripande utvärderingsprogram etableras. Ett sådant program kan till viss del genomföras av MSB, men det måste ha sin bas i lokal utvärdering i kommunerna.

 • Forskning: brand i bostadsmiljö

  Under 2014-2018 kommer tre forskningsprojekt att fokusera på brand i bostadsmiljö. Det är en satsning på 23 miljoner de kommande fem åren för att få fram ny kunskap om varför det brinner i bostäder. Målet med forskningen är att få fram ett bättre underlag för arbetet med den enskildes brandsäkerhet i bostadsmiljön. Satsningen gör i samarbete med Brandforsk.

  De tre projekten är:

  • Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen. (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Petra Andersson).
  • Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder (Karlstads Universitet, Ragnar Andersson).
  • Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden.  (Malmö Högskola, Per-Olof Hallin).

Studier och rapporter

Brandsäker bostad för alla

Vägledningen är resultatet från projektet som tittat på hur man kan nå riskgrupper i samhället. Vägledningens syfte är att inspirera och stödja kommuner att påbörja och införa ett systematiskt arbetssätt.

Brandsäker bostad för alla: vägledning för individanpassat brandskydd

Brandskydd i behovsprövade boenden

Totalt 75 stycken slumpvis utvalda boenden har undersökts genom att räddningstjänsten i 18 kommuner besökt och besvarat ett antal frågor om brandskydd i respektive boende.

Brandskydd i behovsprövade boenden: en undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan