Till innehåll på sidan

Vattensäkerhet

Att ha kunskap om vattensäkerhet är livsviktigt. Här finns guider för dig som arbetar med vattensäkerhet

Att ha kunskap om vattensäkerhet är livsviktigt. Varje år omkommer cirka 100 människor i drunkningsolyckor och lika många behöver slutenvårdas på sjukhus. Räknar man in suicidfallen så är det ungefär 200 människor som omkommer varje år till följd av drunkning. I vårt statistikverktyg IDA hittar du statistik baserad på underlag från Socialstyrelsen och landets räddningstjänster:

Statistik om drunkningsolyckor och drunkningstillbud i databasen IDA

För dig som arbetar med vattensäkerhet

För dig som arbetar med vattensäkerhet är Guide till ökad vattensäkerhet en bra utgångspunkt. I den finns bland annat hänvisningar till gällande regler, råd om hur man lägger upp ett systematiskt säkerhetsarbete med riskanalyser, information till allmänheten samt tips om vilka säkerhetshöjande åtgärder som kan vara lämpliga för olika miljöer

 • Guide till ökad vattensäkerhet

  Guiden tar bland annat upp förslag till säkerhetshöjande åtgärder för till exempel badhus, privata pooler, stränder, bostadskajer, skolor, parker och brunnar.

  I innehållet finns också råd om hur kommuner och andra kan arbeta systematiskt med att höja vattensäkerheten genom handlingsprogram, tillsyn, rutiner, underhåll, simundervisning och information till allmänheten.

  Guiden är framtagen i samarbete med Boverket, Konsumentverket, Movium, Sveriges Lantbruksuniversitets tankesmedja för hållbar stadsutveckling,  Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Simförbundet och Svenska Badmästarförbundet.

  Guide till ökad vattensäkerhet

 • Pooler och trädgårdsdammar

  Det är främst barn i förskoleåldern som omkommer i pooler och trädgårdsdammar. Vanliga bidragande orsaker är brist på skyddsanordningar eller bristande övervakning. Ett stort antal skador uppstår också på grund av halkningar, fall och dykning.

  Vad säger lagen?

  Brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet (ordningslagen (1993:1617) 3 kap.5 §).
   
  För fasta pooler och dammar, med vatten djupare än två decimeter, krävs skydd mot olycksfall (Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 8:951).
   
  Flyttbara pooler omfattas inte av plan- och bygglagen eller Boverkets byggregler, såvida de inte är varaktigt uppställda. Hyresgäst och inte hyresvärd är sålunda ansvarig för skador eller olyckor med hyresgästens flyttbara pool. Dom 2011 i Malmö hyresnämnd (ärendenr. 2793-10).

  Föräldrar har tillsynsansvar för sina barn. Föräldrabalken (1949:381) 6 kap. 2 §.

  Förslag på säkerhetshöjande åtgärder

  Ägaren väljer själv hur den vill uppfylla ordningslagens krav på skydd. Här följer några förslag:

  • Fyrsidigt staket eller nätstängsel, minst 900 millimeter högt, självstängande grind med barnsäker spärr och som öppnas i riktning bort från vattnet. Staketet bör inte stå i direkt anslutning till vattenytan. Mellanrum mellan spjälor bör vara 25-90 millimeter för att undvika klämningar. Mellanrum mellan mark och staket bör inte överstiga 50 millimeter. I nätstängsel bör maskorna vara högst 30 millimeter för att förhindra klättring.  Där barn kan tänkas vistas vid obevakade tillfällen kan vid eventuellt behov högre staket erfordras enligt plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 9, 12 §.  Staket eller stängsel kan istället gå vid tomtgräns om barn förhindras att ta sig in på området. Pool inomhus behöver inte inhägnas om barn hålls under uppsikt.
  • Överdragsnät, med högst fem centimeter breda maskor, barnsäkert och avsett för ändamålet.
  • Överdrag, barnsäkert och avsett för ändamålet. Vanliga presenningar kan vara livsfarliga, på grund av bland annat tyngden om barn hamnar i vattnet under presenningen, eller bristande bärförmåga och infästning.
  • Låsbart pooltak.
  • Poollarm. Enbart poollarm räknas inte som lämpligt skydd då det kräver att en person med livräddningskunskaper alltid finns i närheten.
  • Flera stegar upp ur vattnet förhindrar köbildning.
  • Poolen kan bevakas av utbildad badvakt.
  • Halkskydd.
  • Papperskorgar minskar risken för skador av krossat glas.
  • Livräddningsutrustning.
  • Information om djup.
  • Trädgårdsdammar kan utformas med svagt lutande botten, så att djupet är noll vid kanterna.
  • Trädgårdsdammar som inte används kan fyllas igen.
  • Städning och kontroll av skydd bör ske regelbundet.

  Särskild information för kommuner

  • Kommunen har som anläggningsägare skyldighet att se till att lämpligt skydd mot olycksfall är ordnat. Anläggningen och skyddet ska hållas i gott skick.
  • Kommunen har inget formellt ansvar för privatpersoner som badar.
   Kommunen har inga skyldigheter att kontrollera säkerheten vid privata anläggningar, såvida inte en anmälan inkommer.
  • Kommunen kan informera om kraven på skydd till exempel  i samband med marklovsansökan eller anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap. 5 §.
  • För att bygga en pool eller damm behövs normalt sett inget bygglov. Marklov kan behövas om markens höjdläge ändras avsevärt. Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
  • Kommunen kan utföra tillsyn över att privata anläggningsägare följer skyddskraven enligt plan- och bygglagen eller kommunala föreskrifter.
  • Kommunen kan informera besökare vid kommunala anläggningar om:
   - Anläggningens namn, kod eller andra kontaktuppgifter som behövs för enkel larmning vid olycka.
   - Kontaktuppgifter om badande finner fel på anläggningen.
   - Kommunens ansvar för skötsel och övervakning.
   - Barn ska aldrig lämnas utan uppsikt. Föräldrar bör inte heller överlåta övervakningsansvar till äldre syskon.

Publikationer om vattensäkerhet

Här kan du ta del av informationsmaterial, studier och andra publikationer om vattensäkerhet. 

Senast granskad: 29 mars 2022

Till toppen av sidan