Till innehåll på sidan

Skärpt kontroll över explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras. Verksamheter som hanterar explosiva varor påverkas av förändringarna. På den här sidan finns relevant information till dig som verksamhetsutövare.

Ändringarna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomförs i syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor. De nya reglerna består av flera ändringar i LBE med tyngdpunkt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som arbetar med explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

Som en följd av detta har samtidigt flera ändringar införts i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE).

Ändringarna gäller från den 1 augusti 2021 och innebär omfattande förändringar av rutinerna vid tillståndsprövningar, både för företag och för myndigheter.

I MSB:s föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor finns kompletterande bestämmelser om deltagare och anmälan av deltagare.

Föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor MSBFS 2021:3

 • Nytt i lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Krav på anmälan av personer som deltar i verksamhet med explosiva varor (9 a §).
  • Brottsförebyggande åtgärder vid inrättande av byggnader och anläggningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor (tidigare endast olycksförebyggande krav) (10 §).
  • Nyheter vid tillståndsprövning: Lämplighetsprövning av den som söker tillstånd, föreståndare och personer som är anmälda deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska prövningen även omfatta de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten. Prövning av den sökande ska göras även vid tillståndsansökningar för brandfarlig vara (19 §).
  • Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare och personer som anmälts som deltagare i verksamhet med explosiva varor. Godkännande är ett krav för att få delta i verksamheten (19 a §).
  • Tillstånd till hantering eller överföring av explosiva varor som beslutas av en kommun får gälla i högst tre år (19 b §)
  • Om föreståndare, deltagare i verksamhet med explosiva varor eller personer som har betydande inflytande över verksamheten byts ut eller någon tillkommer ska dessa snarast anmälas. Nya föreståndare och deltagare ska godkännas av tillståndsmyndigheten (19 d §).
  • Nya skäl för att återkalla tillstånd: Förutsättningarna är inte längre uppfyllda eller det finns annan skälig anledning att återkalla tillståndet (20 §)
  • Ett godkännande av en föreståndare eller deltagare enligt 19 a § ska återkallas om det inte finns förutsättningar för det längre, t.ex. om personen dömts för allvarliga brott (20 a §).
  • Avgift får tas ut även för godkännande av deltagare (27 §)

  Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (Regeringskansliet)

 • Nytt i förordning av brandfarliga och explosiva varor
  • Försvarets verksamheter undantas från kravet på anmälan av deltagare och lämplighetsprövning av deltagare, föreståndare och personer med betydande inflytande över verksamheten (13 a §)
  • Krav på tillståndsmyndigheter att innan beslut om tillstånd till hantering av explosiva varor, inhämta yttrande från Polismyndigheten gällande lämplighet för föreståndare, deltagare och den som söker tillstånd inklusive personer med betydande inflytande över verksamheten (14 §).
  • Ansökan om nytt tillstånd ska lämnas senast 4 veckor innan det gamla löper ut för att få fortsätta verksamheten enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden (19 §).
  • MSB får bemyndigande att föreskriva om: Särskilda krav på kompetens hos föreståndare enligt 9 § LBE, tillståndsgivning och –prövning enligt 19 § LBE samt deltagare enligt 9 a § LBE.

  Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (Regeringskansliet)

Krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare

En av de större ändringarna i LBE är kravet att tillståndspliktiga verksamheter ska anmäla de personer som avses få delta i verksamhet med hantering, överföring, import eller export av explosiva varor till tillståndsmyndigheten (9 a § LBE). De anmälda personerna ska därefter prövas med avseende på lämplighet att arbeta med explosiva varor och godkännas av tillståndsmyndigheten som är MSB eller kommunen. Godkännandet är en förutsättning för att personerna ska få delta i verksamheten. Personer som deltar i verksamhet endast med explosiva varor av begärlighetsgrad C, mindre stöldbegärliga, enligt MSB:s föreskrifter (MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor, behöver inte anmälas eller prövas.

Deltagare

MSB har fått många frågor om vilka som ska anses vara deltagare i verksamhet med explosiva varor och därför ska anmälas enligt 9 a § LBE. Myndigheten tolkar bestämmelsen så att deltagare är personer som fysiskt befattar sig med de explosiva varorna i en tillståndspliktig verksamhet och inte är föreståndare. Exempel på personer som behöver anmälas som deltagare är:

 • Operatörer i industriföretag som tillverkar explosiva varor.
 • Bergarbetare som laddar och kopplar sprängsalvor.
 • Försäljningspersonal som säljer ammunition eller krut.
 • Förrådspersonal som självständigt arbetar med lastning och leveranser av explosiva varor i förråd.

Personer som arbetar med andra sysslor på en plats där explosiva varor hanteras behöver vanligtvis inte anmälas som deltagare. Exempel på personer som inte behöver anmälas som deltagare är:

 • En operatör som till exempel enbart borrar eller täcker borrhålen efter laddning och inte deltar i hanteringen av sprängmedlen på en sprängplats.
 • Personer som tillfälligt hyrs in som medhjälpare för att till exempel bära fram kartonger med sprängmedel till borrplatsen eller för att lasta in en större leverans i ett förråd behöver inte anmälas som deltagare om hanteringen sker under medverkan eller övervakning av godkända personer.
 • Bevaknings- och servicepersonal som inte deltar i hanteringen av de explosiva varorna (se nedan).

Personal som övervakar explosiva varor som inte är inlåsta i förråd

Bestämmelserna i 6 § LBE och 9 kap. 3 § MSBFS 2019:1 medför att explosiva varor ska övervakas när de inte är inlåsta i förråd, i syfte att hindra åtkomst för obehöriga. På en sprängplats innebär det att de explosiva varorna måste hållas under uppsikt av godkänd personal från att de levereras till platsen tills salvan avfyrats och allt har detonerat. De som ansvarar för övervakningen ska som huvudregel vara godkända som deltagare eller föreståndare men det hindrar inte att icke godkända personer samtidigt utför arbeten som till exempel borrning på platsen. Det är förstås även möjligt att anlita väktare (se nedan) för sådan övervakning men det hör nog till ovanligheterna.

Bevaknings- och servicepersonal

Personer som arbetar med bevakning, renhållning eller andra servicefunktioner på platser där det finns explosiva varor och inte på något sätt medverkar i hantering av dessa bör enligt MSB:s uppfattning inte betraktas som deltagare. Även om sådana personer i vissa situationer kan antas ha åtkomst till de explosiva varorna så ingår det inte i deras uppdrag att befatta sig med dessa som en del av tillståndshavarens verksamhet. Det kan finnas skäl att kontrollera lämpligheten hos dessa personer som en brottsförebyggande åtgärd enligt 6 § LBE, men de bedöms inte omfattas av kravet på anmälan och prövning som deltagare i 9 a §, 19 § och 19 a § LBE.

Att anlita väktare för att övervaka platser där det finns explosiva varor kan i sig anses vara en åtgärd för att förebygga stölder och obehörigt förfarande. Det måste då dels finnas ett starkt förtroende för de personer som ges tillträde att övervaka sådana platser, dels krävs för att få arbeta som väktare att man genomgått en säkerhetsprövning. För bevakningspersonal kan behovet av lämplighetskontroll i och med detta anses vara tillgodosett.

Samma resonemang gällande förtroende för personer som ges tillträde till en anläggning bör gälla för övrig servicepersonal. I den mån servicepersonal ges oövervakat tillträde till lokaler där det finns explosiva varor kan någon form av lämplighetsprövning även av dessa krävas, mot bakgrund av aktsamhetskravet i 6 § LBE.

Godkännande av deltagare följer tillståndet

Lagen är utformad så att godkännandet av personer som deltagare är knutet till verksamhetens tillstånd. Detta får till följd att en person som arbetar med explosiva varor i flera tillståndspliktiga verksamheter eller i en verksamhet som har flera tillstånd, till exempel förråd i flera kommuner, behöver vara prövad och godkänd som deltagare i varje tillstånd.

Personer som arbetar som konsulter i sprängbranschen och till exempel hyr ut sina tjänster som sprängarbas till olika företag rekommenderas att skaffa ett eget hanteringstillstånd för att undvika att behöva prövas som deltagare inför varje nytt uppdrag.

Deltagare godkända senast 1 februari 2022

Deltagare måste vara godkända senast 1 februari 2022. Lagen började att gälla den 1 augusti 2021 och efter det är det en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare och föreståndare i verksamheter som har gällande tillstånd ska anmälas, prövas och godkännas.

Det betyder att senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter detta datum riskerar att få tillståndet återkallat. Det kommer inte att vara möjligt att utfärda dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare.

Godkännandet kan återkallas

Tillståndsmyndigheten ska återkalla ett godkännande av en föreståndare eller deltagare om förutsättningarna för det inte längre är uppfyllda, något som kan bli fallet om en person t.ex. dömts för allvarliga brott.

Anmäl deltagare och föreståndare

Anmäl deltagare och föreståndare så tidigt som möjlighet efter 1 augusti 2021. Verksamheter som lämnar anmälningar sent under övergångsperioden riskerar att inte få sina godkännanden klara till den 1 februari 2022.

OBS! Anmälan till MSB gäller endast verksamheter som har tillstånd från MSB. Den som har tillstånd från en kommun/räddningstjänst ska skicka sina anmälningar dit.

Du som har tillstånd från MSB, kan anmäla deltagare och föreståndare via e-tjänst eller blankett.

Blankett för anmälan av deltagare och föreståndare för dig som har tillstånd från MSB (word)E-tjänst för anmälan av deltagare och föreståndare för dig som har tillstånd från MSB

Ansökan om nytt tillstånd

Vid ansökan om nytt tillstånd för hantering, överföring, import eller export av explosiva varor efter den 1 augusti 2021 ska, förutom sedvanliga ansökningshandlingar, bifogas uppgifter om följande personer:

 • Föreståndare
 • Personer som får delta i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B
 • Om den sökande är en juridisk person, namn och personnummer för de personer som har ett betydande inflytande över verksamheten.

Ny anmälan av samtliga personer ska göras varje gång nytt tillstånd söks. Vid ansökan om mindre ändringar av tillståndet som inte innebär några förändringar av personalstyrkan behöver inte någon anmälan av personer göras.

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Prövning av personer med betydande inflytande

Genom ändringarna i LBE finns ett förtydligat krav på lämplighetsprövning även av den som söker tillstånd. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av personer med betydande inflytande över verksamheten.

Detta gäller för alla tillståndssökande, även de som söker tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

 • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
 • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Prövningen av dessa personer är en del av tillståndsprövningen och gäller därför alla tillståndspliktiga verksamheter, även de som kan undantas från kravet på anmälan av deltagare.

Vid prövning av tillstånd till hantering av explosiva varor ska ett yttrande gällande lämplighet från Polismyndigheten inhämtas även för dessa personer.

Personer med betydande inflytande över verksamheten ska inte godkännas av tillståndsmyndigheten men prövningen av dem är en del av bedömningsgrunden för tillståndet i sin helhet.

Om någon av dessa personer skulle befinnas vara olämplig vad gäller exempelvis brottsbelastning kan det påverka möjligheten att bevilja tillståndet.

Ny prövning när personer byts ut

På samma sätt som för föreståndare och deltagare så gäller att om någon av de anmälda personerna i ledande ställning inom verksamheten byts ut eller om nya tillkommer så ska detta snarast anmälas till tillståndsmyndigheten, det vill säga MSB eller kommunen.

Sök nytt tillstånd i god tid

Ytterligare en ny regel innehåller ändrade krav för att få fortsätta driva en verksamhet under handläggningstiden av ett nytt tillstånd.

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd får automatiskt fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden om ansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut. Om ansökan lämnas in senare riskerar man att tvingas stoppa verksamheten i väntan på nytt tillstånd. Det är därför mycket viktigt att den som önskar få ett nytt tillstånd lämnar in sin ansökan om detta i god tid. Tillståndsmyndigheten kan inte som tidigare lämna medgivande att fortsätta driften under handläggningstiden när ansökan om nytt tillstånd lämnats in då mindre än fyra veckor återstår av giltighetstiden för det gamla. För att undvika att verksamheter ska tvingas stänga ner kan tillståndsmyndigheten i stället besluta om en tillfällig och tidsbegränsad förlängning av det gamla tillståndet under handläggningstiden av det nya. Då krävs ett skriftligt tillståndsbeslut, vilket myndigheten kan ta ut avgift för, till skillnad från det tidigare medgivandet som kunde vara muntligt. Denna regel gäller alla tillstånd, även för brandfarlig vara.

Giltighetstid för tillstånd

En ändring i reglerna om giltighetstid för tillstånd har införts i LBE: Tillstånd till hantering eller överföring av explosiva varor som beslutas av en kommun får gälla i högst tre år.

Tillstånd till hantering av brandfarlig vara och tillstånd som beslutas av MSB påverkas inte av detta. I dessa fall är det även fortsättningsvis kommunen eller MSB som bestämmer hur lång giltighetstiden ska vara.

Ändrade regler för återkallande av tillstånd

Två nya skäl att återkalla tillstånd har tillkommit i LBE.

 • Förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.
 • Det finns någon annan skälig anledning att återkalla tillståndet.

Exempel på när förutsättningarna för tillståndet inte längre ska anses uppfyllda är om föreståndare saknas, tillståndshavaren begått ett allvarligt brott, försatts i konkurs eller ställts under förvaltare.

En annan skälig anledning att återkalla tillståndet kan vara om en verksamhet har icke godkända deltagare som arbetar med explosiva varor.

Ändrade krav på byggnader, anläggningar och anordningar

Ändringen är ett tillägg till 10 § LBE att byggnader, anläggningar och anordningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor även ska vara inrättade med hänsyn till risken för obehörigt förfarande.

Det innebär att man även måste ta hänsyn till risken för inbrott och stölder vid uppförande av byggnader och andra anläggningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Bestämmelsen bör inte innebära krav på några större förändringar, åtminstone inte för explosiva varor. Kravet att vidta åtgärder för att förebygga obehörigt förfarande finns redan i 6 § LBE.

Avgifter för godkännande av deltagare

En tillståndsmyndighet (kommun eller MSB) får ta ut en avgift från verksamhetsutövarna för godkännande av deltagare i verksamhet med explosiva varor.

Verksamhet med brandfarliga varor påverkas

Tillståndspliktiga verksamheter som hanterar brandfarliga varor påverkas också till viss del av ändringarna i LBE:

 • Kravet på lämplighetsprövning av den som söker tillstånd gäller även tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Det innebär att tillståndsansökningar måste inkludera uppgifter om personer med betydande inflytande över verksamheten även när det gäller brandfarlig vara. Yttrande om lämplighet från Polismyndigheten behöver dock inte inhämtas vid prövning av tillståndssökande för brandfarlig vara.
  Föreståndare och deltagare behöver däremot inte prövas eller godkännas för verksamhet med brandfarliga varor.
 • Om någon av personerna med betydande inflytande byts ut ska detta anmälas även i verksamheter med brandfarliga varor.
 • Bestämmelsen att en verksamhet får fortsätta enligt villkoren i det gamla tillståndet under handläggningstiden om ansökan om nytt tillstånd lämnas senast fyra veckor innan det gamla löper ut gäller även tillstånd för brandfarlig vara.
 • De nya bestämmelserna om återkallande av tillstånd gäller även tillstånd för brandfarliga varor.
 • Tillägget till 10 § LBE att byggnader och anläggningar för hantering ska vara inrättade på ett betryggande sätt även med hänsyn till risken för obehörigt förfarande gäller även brandfarliga varor

Frågor och svar

 • Vilka verksamheter omfattas av anmälningsplikten?

  Alla verksamheter som har tillstånd till hantering, överföring, import eller export av explosiva varor behöver anmäla föreståndare.

  De som har personer, förutom föreståndare, som deltar i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B enligt MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1, behöver även anmäla dessa personer som deltagare.

  Exempel på sådana verksamheter är de som hanterar sprängmedel, krut, ammunition eller pyrotekniska artiklar av ovan nämnda begärlighetsgrader.

  Verksamheter som har tillstånd enbart för explosiva varor av begärlighetsgrad C, exempelvis fyrverkerier som får säljas till allmänheten eller krockkuddar och annan fordonspyroteknik, behöver endast anmäla föreståndare.

 • Behöver tidigare godkända föreståndare genomgå en ny prövning?

  Föreståndare som godkänts i ett tidigare beslut ska prövas på nytt med anledning av det nya kravet på inhämtande av yttrande gällande lämplighet från Polismyndigheten.

  Prövningen av tidigare godkända föreståndare kommer endast att omfatta lämplighet.

 • Vad ska anmälan innehålla?

  Anmälan ska vara skriftlig och innehålla namn och personnummer eller samordningsnummer för varje deltagare och föreståndare.

  Om svenskt person- eller samordningsnummer saknas, ska anmälan innehålla födelsedatum och bostadsadress.

  Det är varje verksamhets ansvar att välja ut vilka personer som ska anmälas.
  • Ange vilka personer i anmälan som är deltagare respektive föreståndare.
  • Ange ärendenumret för verksamhetens tillstånd (behövs för vår handläggning av ärendet).
  • Om anmälan omfattar flera personer kan dessa listas i ett dokument

 • Hur skickas anmälan?

  Observera att den här informationen endast gäller verksamheter som har tillstånd från MSB.

  Den som har tillstånd från en kommun/räddningstjänst ska skicka sina anmälningar dit.

  Använd gärna MSB:s e-tjänst för anmälningar. Länk för inloggning finns under rubriken ”Anmäl deltagare och föreståndare”. Där finns även en blankett för anmälningar som kan skickas, helst med e-post, till registrator@msb.se

  Det är även möjligt att skicka anmälningar med brev. Använd då adressen:
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad.

 • Vad händer med anmälningarna?

  MSB skickar uppgifterna till Polismyndigheten med en begäran om yttrande gällande lämplighet för varje anmäld person.

  Polismyndigheten gör en bedömning gällande lämplighet att arbeta med explosiva varor och skriver ett yttrande om detta som skickas till MSB.

  MSB tar sedan, med stöd av uppgifterna i Polismyndighetens yttrande, ett beslut om godkännande eller avslag för varje anmäld person.

  Beslut om godkännande kommer att skickas till verksamheten i form av en lista med samtliga godkända deltagare och föreståndare. Om ett avslag skulle bli aktuellt för en eller flera personer så innebär detta att den eller de inte får delta i verksamhet med explosiva varor.

  Verksamheten kommer att få ett beslut om vilka som berörs av ett avslag.

 • Vad gäller när personer byts ut?

  Om en person som är godkänd deltagare eller föreståndare byts ut eller om nya personer tillkommer ska dessa snarast anmälas och prövas enligt ovan. Detsamma gäller för personer med betydande inflytande över verksamheten (se ovan).

 • Måste samtliga deltagare vara godkända?

  Samtliga föreståndare samt övriga personer som deltar i verksamhet med explosiva varor som omfattas av kravet måste alltså vara godkända senast den 1 februari 2022.

  Godkännandet är en förutsättning för att personerna ska få delta.

  MSB har inte möjlighet att medge några undantag från detta krav. Om det efter detta datum skulle upptäckas att en verksamhet har föreståndare eller deltagare som inte är godkända så kan det leda till att tillståndet återkallas.

  Det finns även ett nytt krav på att återkalla ett godkännande om en deltagare eller föreståndare inte längre uppfyller lämplighetskraven för att bli godkänd.

  Detta påverkar inte tillståndet under förutsättning att personen inte fortsätter delta i verksamheten efter att godkännandet återkallats.

 • Vad gäller för externa entreprenörer och deltagare vid en större arbetsplats?

  Alla som deltar i verksamhet med explosiva varor hos en entreprenör under den entreprenörens tillstånd ska anmälas av denne. Om det finns flera entreprenörer på en arbetsplats som var för sig utför arbeten med explosiva varor under sina egna tillstånd ska var och en av dessa anmäla sina deltagare. Personer som arbetar med andra uppgifter på en arbetsplats behöver inte anmälas. Mer information under rubriken "Deltagare".

  Om ett företag som själv saknar tillstånd för explosiva varor har totalentreprenaden för till exempel ett bygge och hyr in företag för sprängarbeten så är det dessa som ska anmäla personerna som deltar i sprängarbetet, inte den som har totalentreprenaden.

  Exempel 1:
  Företag A har tillstånd för användning av explosiva varor i form av sprängmedel. Alla personer som medverkar vid sprängarbeten som utförs av A med sitt tillstånd räknas som deltagare oavsett om de är anställda hos A eller inhyrda från andra företag. A behöver anmäla samtliga dessa personer, dock inte tillfälligt inhyrda medhjälpare, grävmaskinister eller borrare som inte deltar i själva hanteringen av sprängmedel (se information under rubriken deltagare).

  Exempel 2:
  Företag A utför själv inte sprängningen utan anlitar företag B, som också har tillstånd att använda sprängmedel, för ett sprängarbete. B utför sprängningen med sina godkända operatörer på sitt eget tillstånd. Operatörerna är deltagare hos företag B. Företag A behöver inte anmäla någon av dessa.

 • Behöver föreståndare för hantering av brandfarlig vara också lämplighetsprövas?

  Nej, kravet på lämplighetsprövning av föreståndare gäller endast verksamheter med explosiva varor.

 • Tidigare beslutade tillstånd för explosiva varor med giltighetstid längre än 3 år, måste de upphävas eller skrivas om?

  Nej, tillstånd beslutade före den 1 augusti 2021 får gälla tills de löper ut. Föreståndare och deltagare måste däremot anmälas, prövas och godkännas före den 1 februari 2022.

Senast granskad: 2 december 2021

Till toppen av sidan