Till innehåll på sidan

Fleråriga övningsplaner

Fleråriga övningsplaner stärker och utvecklar över tid organisationers förmåga. När aktörer använder samma metod för att ta fram fleråriga övningsplaner, och delar planerna med varandra, uppstår också möjligheter för samordning av övningar. Det skapar en mer effektiv och samlad övningsverksamhet.

Stöd i arbetet

Vägledningen Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan ska underlätta arbetet med att ta fram en flerårig övningsplan. Vägledningen vänder sig främst till myndigheter på nationell och regional nivå, men kan även användas av en bredare målgrupp. För kommunerna finns en separat vägledning för att ta fram fleråriga utbildnings- och övningsplaner. Se nedan.

En flerårig övningsplan är ett levande dokument

I takt med utvärderingar av verkliga händelser och genomförda övningar ska den fleråriga övningsplanen uppdateras kontinuerligt.  Ett sätt att ytterligare utveckla förmågan i en organisation är att  inkludera även utbildningar till övningsplanen. Dessa är ömsesidigt förstärkande delar och kan med fördel ingå i samma plan, det vill säga en flerårig utbildnings- och övningsplan.

Vidareutveckling pågår

Vi håller på att utveckla och revidera innehållet i publikationen bland annat med anledning av strukturreformen för civil beredskap som trädde i kraft i oktober 2022. Vi räknar med att lansera uppdaterade publikationer löpande under året. De befintliga går fortfarande bra att använda.

Publikation

Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan

Publikationsnummer: MSB659–december2018

Utgivningsår: 2018

Med en flerårig övningsplan underlättas myndigheternas långsiktiga och systematiska arbete med övningar. Genom MSB:s Nationella övningskalender är det möjligt att skapa en gemensam överblick över inpl...

Omslagsbild för  Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan

Publikationsnummer: MSB659–december2018

Utgivningsår: 2018

Publikation

Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2023-2026

Publikationsnummer: MSB1364

Utgivningsår: 2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om att kommunerna ska ta fram en utbildnings- och övningsplan (Förlängd och justerad övere...

Omslagsbild för  Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2023-2026

Publikationsnummer: MSB1364

Utgivningsår: 2023

Senast granskad: 23 maj 2023

Till toppen av sidan