Till innehåll på sidan

Påverkan på miljö

Vi arbetar med att stärka räddningstjänstens förebyggande verksamhet och förmåga att begränsa miljöpåverkan vid räddningsinsatser.

MSB:s mål är att minimera miljöbelastningen från olyckor. Globalt sett är den oftast inte av så stor betydelse, men lokalt och regionalt kan påverkan vara stor.

Det sker bland annat genom att vi tar fram kunskapsunderlag genom forskning och utveckling, insamling av erfarenheter och goda exempel. Med begreppet olyckor begränsar vi oss till de olyckor som leder till räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor.

Forskning och utveckling

Vi bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet inom ett flertal områden:

 • Olyckors miljöeffekter
 • Spridningsmodeller
 • Metod- och teknikutveckling

Olyckors miljöeffekter

Det akuta utsläppet från en olycka kan leda till andra effekter på miljön än kontinuerliga utsläpp. Det beror på att utsläpp från en olycka sker under kort tid, inom ett begränsat geografiskt område och att stora mängder farliga ämnen kan komma ut i miljön.

Det är viktigt att ha ett bra faktaunderlag att basera räddningstjänstens val av taktik och metoder på.

Miljökonsekvenser av bränder och andra olyckor behöver systematiskt följas upp på kort och lång sikt för att ge ett bedömningsunderlag i den förebyggande verksamheten och för agerande på olycksplatser.

Saneringsarbeten efter olyckor ska ske med hänsyn tagen till miljön.

 • Miljöeffekter vid olyckor

  Exempel på var miljöeffekterna från olyckor kan vara stora:

  • Bränder
  • Skogsbränder
  • Kemikalieutsläpp
  • Naturolyckor (översvämningar, ras och skred)
  • Oljeutsläpp
  • Olyckor med radioaktiva ämnen

Spridningsmodeller

När räddningstjänstens personal kommer till en olycksplats där miljöfarliga ämnen kommit ut kan de genom sina beslut påverka hur stor miljöpåverkan blir, till exempel genom uppsamling av utspillda kemikalier och släckvatten eller genom att styra föroreningen dit den skadar minst.

I det olycksförebyggande arbetet behövs det verktyg som talar om var miljökonsekvenserna kan bli stora om en olycka sker.

Vi utvecklar och anpassar beslutsunderlag, till exempel datasimulering av spridningsförlopp i miljön och kartor som visar skyddsvärda områden. Dessa kan framför allt användas som planeringsunderlag innan olyckan har skett.

Utbildning

MSB utbildar personal till räddningstjänsten vid skolorna i Revinge och Sandö.

Vi arbetar kontinuerligt med att bredda och fördjupa miljödelen i  utbildningarna och ger de studerande möjlighet att ta del av resultat från vår forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Vi arbetar också med att ta fram nya läromedel där miljöfrågan ingår som en del av räddningstjänstens verksamhet.

Information och spridning av resultat

Vi arbetar med att sprida kunskap från forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Vi sprider goda exempel och erfarenheter till i första hand räddningstjänsten som är vår viktigaste målgrupp, men många andra kan också ha ett intresse för våra resultat.

Samverkan

Ett bra samarbete mellan räddningstjänst och myndigheter underlättar det förebyggande arbetet, insatser och sanerings- och återställningsåtgärder. Vi arbetar för att ytterligare förbättra denna samverkan.

Räddningstjänst och miljö

Publikationen Räddningstjänst och miljö syftar till att öka kunskapen om hur olyckor och räddningsinsatser påverkar miljön.

Beställ eller ladda ner Räddningstjänst och miljö

Vägledning: Effekter på miljön från kontaminerat släckvatten

När räddningstjänsten står inför någon av de 30 000 larm om bränder som inträffar årligen har de olika taktiska val att välja mellan. I vägledningen Effekter på miljön från kontaminerat släckvatten vill MSB visa på olika vägar för att minska risken för att kontaminerat släckvatten kommer ut i naturmiljön. Om det ändå skulle ske ut finns det exempel på hur släckvatten kan samla upp.

Vägledning: Effekter på miljön från kontaminerat släckvatten

Senast granskad: 21 mars 2023

Till toppen av sidan