Till innehåll på sidan

Deponi för saneringsavfall

Denna vägledning ska ge en övergripande bild av hela processen, från utformning och användning av mellanlager, till utformning och användningen av deponi. Även miljökontroll i efterbehandlingsfasen omhändertas i vägledningen.

Vägledningen har som mål att beskriva hur material som blivit kontaminerat vid kärnteknisk olycka ska förvaras i deponi på ett säkert sätt. Den är avsedd som stöd vid planering för en kärnteknisk olycka när sanering av kontaminerade områden ska utföras, samt som ett verktyg vid en kärnteknisk olycka.

Publikation

Sanering efter en kärnteknisk olycka - deponier : Vägledning

Publikationsnummer: MSB1736

Utgivningsår: 2023

Detta avsnittet i vägledningen omfattar bland annat lokalisering av mellanlager och deponi, allmän beskrivning av markförhållanden, utformning och konstruktion av deponi, miljökontroll samt lite om la...

Omslagsbild för  Sanering efter en kärnteknisk olycka - deponier : Vägledning

Publikationsnummer: MSB1736

Utgivningsår: 2023

Publikation

Checklistor - deponier : Hantering av avfall efter kärnteknisk olycka : Vägledning

Publikationsnummer: MSB1825

Utgivningsår: 2022

Dessa checklistor kan användas som stöd i organisationen och genomförandet av processen från insamling av det sanerade radioaktiva avfallet, via mellanlagring, konstruktion av deponin, till deponins a...

Omslagsbild för  Checklistor - deponier : Hantering av avfall efter kärnteknisk olycka : Vägledning

Publikationsnummer: MSB1825

Utgivningsår: 2022

Senast granskad: 25 april 2022

Till toppen av sidan