Till innehåll på sidan

Kommunikation till allmänheten

Allmänheten behöver information från myndigheter och andra ansvariga före, under och efter en stor händelse eller kris. MSB samordnar kommunikationen till allmänheten och driver sajten Krisinformation.se som ger samlad krisinformation från myndigheter dygnet runt.

Kommunikationssamordning

Vid en kris är det viktigt att berörda myndigheter och aktörer samordnar kommunikationen till allmänhet och media så att inte medborgarna möts av motsägelsefulla budskap och instruktioner. MSB arbetar aktivt och drivande för att myndigheters och andra berörda aktörers kommunikation med allmänheten är samordnad.

Kommunikationssamordningen sker bland annat genom sju nationella kommunikatörsnätverk som MSB driver. Ett annat verktyg i kommunikationssamordningen är att se till att kommunikationen blir en del av hela hanteringen av krisen samt att genomföra samverkanskonferenser som handlar om att samordna aktörernas kommunikation till allmänheten.

MSB:s samverkanskonferenser

MSB:s nationella kommunikatörsnätverk för kriskommunikation

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbereda myndigheternas samordnade kommunikation, bland annat i de nationella kommunikatörsnätverk som MSB driver. Nätverken finns inom följande hot- och riskområden:

  • Smitta
  • Transportstörningar
  • Elstörningar
  • Kemiska olyckor och oljespill
  • Kärntekniska olyckor
  • Ekonomisk säkerhet
  • Antagonistiska hot

Nätverken ska stärka vår samlade förmåga att samverka så att kriskommunikationen blir samordnad och tydlig vid en samhällsstörning. I huvudsak är det kommunikatörer i centrala myndigheter och länsstyrelser som är representerade i nätverken.

I arbetet i nätverken utgår vi från förhållningssätt och arbetsmetodik som beskrivs i vägledningen Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar, som är en del av den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

För mer information om nätverken, kontakta vår samordningsfunktion via samordning@msb.se.

Kanaler MSB kommunicerar via

MSB som avsändare

På msb.se och i sociala medier kan allmänheten ta del av vilka åtgärder MSB har vidtagit. Vi har även tips på hur allmänheten kan förbereda sig inför och hantera olyckor och kriser.

Krisinformation.se

På webbplatsen Krisinformation.se, i appen samt i sociala medier kan allmänheten dygnet runt få tillgång till snabb, bekräftad och samlad krisinformation från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Krisinformation.se drivs av MSB.

Till Krisinformation.se

Senast granskad: 26 oktober 2021

Till toppen av sidan