Till innehåll på sidan

Stabsmetodik - fördjupningskurs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjuder sedan tidigare kurserna Stabsmetodik och Stabschef. Stabsmetodik fördjupningskurs har utvecklats av MSB mot bakgrund av ett identifierat behov hos aktörer att höja krisledningsförmågan.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till beslutsfattare och till personer som ska arbeta i en stab vid en samhällsstörning i rollen som stabschef, funktionsledare eller övrig stabsmedlem och som behöver fördjupa och tillämpa sin kunskap om stabsmetodik. 

Förkunskaper

Deltagaren ska tidigare ha genomgått någon eller några av MSB:s kurser Stabsmetodik, Stabschef, Tjänsteman i beredskap, Kriskommunikation eller inneha motsvarande grundläggande kunskaper om stabsmetodik och stabsarbete som förvärvats på annat sätt.

Deltagaren ska ha goda kunskaper om området samhällsskydd och beredskap och innebörden av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar  samt vara väl insatt i den egna organisationens roll, uppdrag och ansvar vid samhällsstörningar.

Kostnad

Kursavgiften för första kurstillfället är 10 500 SEK exklusive moms då denna genomförs som pilotkurs där deltagarnas återkoppling möjliggör fortsatt utveckling av kursinnehållet.

Kursavgiften för andra kurstillfället är 14 300 SEK exklusive moms.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Inför vårens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-pandemin och de skärpta allmänna råden i flera regioner. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. Bland annat ska distansalternativ väljas i första hand. För de kurser som inte kan genomföras på distans ska platsundervisning bedrivas med stöd av särskilt framtagna hygienrutiner eller kursen kan komma att ställas in.

Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om kursen:

Bakgrund

Syftet med stabens arbete är att stödja beslutsfattaren genom att ta fram så bra beslutsunderlag som möjligt. Staben är ett ledningsstöd. En organiserad stabsarbetsform och en gemensam syn på ledningsstödets arbete ger bra förutsättningar för effektivare lednings- och samverkansprocesser.

Syftet med en strukturerad stabsmetodik är att säkra en effektivare inriktning och samordning. Stabsmetodiken i föreliggande kurs bygger aktuell ledningsforskning och på lärdomar från Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Socialstyrelsen, Katastrofmedicinskt centrum samt MSB:s kurser inom krisberedskap och civilt försvar.

Syfte

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att fördjupa kunskap, färdighet och kompetens inom stabsmetodik med fokus på lednings - och samverkansprocesser, för att deltagaren efter genomförd kurs ska kunna bidra i ett systematiskt och strukturerat stabsarbete.

Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Innehåll

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll:

 • Förhållningssätt och arbetssätt i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
 • Samspel mellan roller och funktioner i en stab/ett ledningsstöd.
 • Metoder och verktyg för beslutsfattande, analys och genomförande.
 • Att anpassa staben utifrån given händelseutveckling och med förhållningssätt som tar hänsyn till tid, proaktivitet och samtidighet.
 • Säker informationshantering.
 • Kommunikationsvägar och effektiv informationsdelning

Kursplan Stabsmetodik - fördjupningskurs

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs platsbundet med tillgång till anpassad ledningsträningsanläggning (LTA) under fyra dagar.

Kursens upplägg utgörs av en teoretisk grund, men fokus ligger på praktisk tillämpning i lednings- och samverkansprocesser.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt bör deltagaren inför kursstart avsätta 6-8 timmar för inläsning och förberedande hemuppgift. 

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Representation från samma organisation där båda rollerna beslutsfattare och övrig stabsmedlem ingår, kan komma att prioriteras i urvalet för antagning till kursen.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 3 december 2020

Till toppen av sidan