Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 22 november 2020
Ort: Sandö
Antal platser:
Längd: 4 dagar
Sista anmälningsdag: 21 februari 2021
Ort: Sandö
Antal platser:
Längd: 4 dagar

Stabsmetodik - fördjupningskurs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjuder sedan tidigare kurserna Stabsmetodik och Stabschef. Stabsmetodik fördjupningskurs har utvecklats av MSB mot bakgrund av ett identifierat behov hos aktörer att höja krisledningsförmågan.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till beslutsfattare och till personer som ska arbeta i en stab vid en samhällsstörning i rollen som stabschef, funktionsledare eller övrig stabsmedlem och som behöver fördjupa och tillämpa sin kunskap om stabsmetodik. 

Förkunskaper

Deltagaren ska tidigare ha genomgått någon eller några av MSB:s kurser Stabsmetodik, Stabschef, Tjänsteman i beredskap, Kriskommunikation eller inneha motsvarande grundläggande kunskaper om stabsmetodik och stabsarbete som förvärvats på annat sätt.

Deltagaren ska ha goda kunskaper om området samhällsskydd och beredskap och innebörden av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar  samt vara väl insatt i den egna organisationens roll, uppdrag och ansvar vid samhällsstörningar.

Kostnad

Kursavgiften för kurstillfället 2-5 februari är 10 500 SEK exklusive moms då denna genomförs som pilotkurs där deltagarnas återkoppling möjliggör fortsatt utveckling av kursinnehållet.

Kursavgiften för kurstillfället 3-6 maj är 14 300 SEK exklusive moms.

Bakgrund

Syftet med stabens arbete är att stödja beslutsfattaren genom att ta fram så bra beslutsunderlag som möjligt. Staben är ett ledningsstöd. En organiserad stabsarbetsform och en gemensam syn på ledningsstödets arbete ger bra förutsättningar för effektivare lednings- och samverkansprocesser.

Syftet med en strukturerad stabsmetodik är att säkra en effektivare inriktning och samordning. Stabsmetodiken i föreliggande kurs bygger aktuell ledningsforskning och på lärdomar från Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Socialstyrelsen, Katastrofmedicinskt centrum samt MSB:s kurser inom krisberedskap och civilt försvar.

Pilotkurs i februari 2021

Kursen genomförs första gången 2-5 februari 2021 som en pilotkurs där deltagarnas återkoppling möjliggör fortsatt utveckling av kursinnehållet. Pilotkursen erbjuds till ett reducerat pris.

Syfte

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att fördjupa kunskap, färdighet och kompetens inom stabsmetodik med fokus på lednings - och samverkansprocesser, för att deltagaren efter genomförd kurs ska kunna bidra i ett systematiskt och strukturerat stabsarbete.

Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Innehåll

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll:

  • Förhållningssätt och arbetssätt i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
  • Samspel mellan roller och funktioner i en stab/ett ledningsstöd.
  • Metoder och verktyg för beslutsfattande, analys och genomförande.
  • Att anpassa staben utifrån given händelseutveckling och med förhållningssätt som tar hänsyn till tid, proaktivitet och samtidighet.
  • Säker informationshantering.
  • Kommunikationsvägar och effektiv informationsdelning

Kursplan Stabsmetodik - fördjupningskurs

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs platsbundet med tillgång till anpassad ledningsträningsanläggning (LTA) under fyra dagar.

Kursens upplägg utgörs av en teoretisk grund, men fokus ligger på praktisk tillämpning i lednings- och samverkansprocesser.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt bör deltagaren inför kursstart avsätta 6-8 timmar för inläsning och förberedande hemuppgift. 

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Representation från samma organisation där båda rollerna beslutsfattare och övrig stabsmedlem ingår, kan komma att prioriteras i urvalet för antagning till kursen.

 

Senast granskad: 30 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan