Till innehåll på sidan

Stabsmetodik - fördjupningskurs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjuder sedan tidigare kurserna Stabsmetodik grundkurs och Stabschef. Stabsmetodik fördjupningskurs har utvecklats av MSB i syfte att erbjuda fördjupade kunskaper i strukturer och arbetssätt vid krisledningsarbete.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till beslutsfattare och till personer som ska arbeta i en stab vid en samhällsstörning i rollen som stabschef, funktionsledare eller övrig stabsmedlem och som behöver fördjupa och tillämpa sin kunskap om stabsmetodik. 

Förkunskaper

Deltagaren ska tidigare ha genomgått någon eller några av MSB:s kurser Stabsmetodik grundkurs, Stabschefskurs, Tjänsteman i beredskap (TiB), Kriskommunikation eller inneha motsvarande grundläggande kunskaper om stabsmetodik och stabsarbete som förvärvats på annat sätt.

Deltagaren ska ha goda kunskaper om området samhällsskydd och beredskap och innebörden av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar  samt vara väl insatt i den egna organisationens roll, uppdrag och ansvar vid samhällsstörningar.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt bör deltagaren inför kursstart avsätta tid för inläsning och förberedande hemuppgift.

Kostnad

Kursavgiften är 16 000 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

MSB följer generellt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hela landet och de regionala råden specifikt och kan vid en förändrad situation behöva ompröva bedömningen.
Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.
Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund

Syftet med stabens arbete är att stödja beslutsfattaren genom att ta fram så bra beslutsunderlag som möjligt. Staben är ett ledningsstöd. En organiserad stabsarbetsform och en gemensam syn på ledningsstödets arbete ger bra förutsättningar för effektivare lednings- och samverkansprocesser.

Syftet med en strukturerad stabsmetodik är att säkra en effektivare inriktning och samordning. Stabsmetodiken i föreliggande kurs bygger på aktuell ledningsforskning och utvecklingsarbete på MSB. Kursen genomfördes för första gången 2021 som en pilotkurs där deltagarnas återkoppling var central i arbetet med och utveckling av kursinnehållet.

Syfte

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att fördjupa kunskap, färdighet och kompetens inom stabsmetodik med fokus på lednings - och samverkansprocesser, för att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna bidra i ett systematiskt och strukturerat stabsarbete.

Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Innehåll

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll:

 • Förhållningssätt och arbetssätt i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
 • Samspel mellan roller och funktioner i en stab/ett ledningsstöd.
 • Metoder och verktyg för beslutsfattande, analys och genomförande.
 • Att anpassa staben utifrån given händelseutveckling och med förhållningssätt som tar hänsyn till tid, proaktivitet och samtidighet.
 • Att verka under pressade förhållanden
 • Säker informationshantering.
 • Kommunikationsvägar och effektiv informationsdelning
 • Kommunikation som verktyg för hantering

Kursplan Stabsmetodik - fördjupningskurs

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar fyra heldagar och genomförs platsbundet i anpassade lokaler.

Kursens upplägg utgörs av en teoretisk grund, men fokus ligger på aktivt lärande genom samarbete och praktisk tillämpning i lednings- och samverkansprocesser.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt bör deltagaren inför kursstart avsätta tid för inläsning och förberedande hemuppgift.  

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Representation från samma organisation där båda rollerna beslutsfattare och övrig stabsmedlem ingår, kan komma att prioriteras i urvalet för antagning till kursen.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 mars 2022
Ort: Sandö
Antal platser: 20
Längd: 4 dagar
Sista anmälningsdag: 30 augusti 2022
Ort: Revinge
Antal platser: 20
Längd: 4 dagar

Senast granskad: 4 oktober 2021

Till toppen av sidan