Till innehåll på sidan

Tips för förstärkt Rakeltäckning

Rakelsystemet har mycket bra täckning och kapacitet. I vissa situationer och vid vissa platser kan det ändå finnas begränsningar, så som exempelvis i tunnlar eller vid stora evenemang där många Rakelanvändare befinner sig på en begränsad geografisk yta. Då kan det vara bra att känna till vissa funktioner i Rakel som underlättar kommunikationen.

Planera för särskilda situationer

Genom att använda funktioner som DMO, RMO och GMO kan man med enkla medel samverka även om täckningen är begränsad. En effektiv kommunikation när väl behov uppstår kräver dock en förberedande strategisk och operativ planering tillsammans med alla de parter som man förväntas samarbeta med.

DMO och RMO innebär att enskilda Rakelterminaler står i förbindelse med varandra utan att ha kontakt med Rakelnätet. Med fördefinierade DMO-talgrupper kan man i ett begränsat geografiskt område vid behov bygga ett mindre nätverk mellan Rakelterminaler.

Vid kommunikation i GMO står en enhet i förbindelse med Rakelnätet och förmedlar information till/från enheter utanför nätet.

Radioterminalens betydelse för räckvidden

En fordonsradioterminal har ofta en bättre antenn, ett tak som jordplan och en uteffekt på cirka 10 watt. En handburen radioterminal har en kort antenn och sänder med cirka 1–3 watt. Detta gör stor skillnad i räckvidd. Har man radioterminalen monterad inpå kroppen minskar signalnivån och täckningsområdet ytterligare.

Rakel fungerar som all trådlös kommunikation bäst när antennen är placerad högt och fritt. Om du får täckningsproblem när du exempelvis står i en folkmassa med din radioterminal i bältet kan du antagligen få bättre täckning om du lyfter upp den i axelhöjd och även håller den en bit ifrån kroppen. Ibland uppstår situationer där täckningen för framförallt handburna radioterminaler brister, till exempel i vissa inomhusmiljöer, i tunnlar och i källare. Då kan man använda sig av en bättre placerad terminal och sätta den i RMO-eller GMO-läge.

Kontrollera att batterierna som används i terminalen är godkända av tillverkaren och inte för gamla för att klara av 2,5 - 3 Watts uteffekt. Kontrollera även att antennen inte är skadad och använd den typ av antenn som tillverkaren av terminalen rekommenderar.

När det gäller en fordonsmonterad terminal, kontrollera då att antennen på bilens tak har så fri sikt som möjligt. Prova att flytta fordonet en bit om ni upplever dålig täckning. 

Direct Mode Operation (DMO), direktläge

DMO är avsett för lokal kommunikation till exempel inom en skadeplats/insatsområde när det inte går att koppla upp mot Rakelnätet, och för samband enbart mellan enheter på platsen. Det innebär att radioterminalerna fungerar ungefär som avancerade walkie-talkies. De radioterminaler som ska kommunicera med varandra måste finnas inom en viss räckvidd. Avståndet varierar beroende på vilken utrustning som används och områdets topografi och bebyggelse.

Kommunikationen (samtal och datameddelanden) sker på vissa tilldelade frekvenser och i fördefinierade talgrupper, inom eller mellan organisationer. Det finns ingen begränsning på antalet användare i en talgrupp. I DMO går det endast att föra ett samtal åt gången, en pratar och övriga lyssnar. Observera att i DMO-läge är talet inte krypterat. DMO-grupperna måste planeras så att de inte krockar, vilket annars kan ske om flera olika grupper samverkar med egna DMO-talgrupper på samma plats och frekvens. Därför ska man inte montera enheter för DMO på högre höjd, till exempel på hustak och i master.

Om det är en större insats kan man strategiskt låta några utpekade grupper gå över i DMO-läge för att på så sätt frigöra kapacitet i Rakelnätet till kommunikation mot sambandscentraler och samverkansgrupper.

DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde

DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde, alltså med en antenn på höjd 10 meter ovan mark, eller högre, omfattas av särskilda villkor och tillstånd. För sådan installation och användning krävs en ansökan (R42) hos MSB. 

Särskilda villkor för DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde

Ansökan om att installera DMO-utrustning på höjd 10 m. ovan mark, eller högre (R42)

Repeater Mode Operation (RMO)

När man använder DMO (direktläge) och har ett behov av att stärka eller förlänga signalen mellan de involverade radioterminalerna för att få ett större täckningsområde än vad som är möjligt med DMO, kan man använda RMO-läge. Genom att placera en radioterminal, som sätts i RMO-läge och som har stöd för funktionen, på en strategisk plats, kan räckvidden öka. Denna radioterminal fungerar som en repeater (den tar emot och sänder signaler vidare). Räckvidden varierar beroende på utrustning, var RMO-terminalen placeras, topografi och bebyggelse. Den DMO-talgrupp som ska användas i RMO-läge måste i förväg vara inprogrammerad i alla de radioterminaler som ska kunna kommunicera på detta sätt.

Gateway Mode Operation (GMO)

Om man befinner sig i ett område med Rakeltäckning men där det finns platser utan täckning, eller där täckningen brister för handburna radioterminaler kan man använda en strategiskt placerad fordonsradioterminal som har kontakt med Rakelnätet, och sätta denna terminal i GMO-läge. Terminalen i GMO-läge har då kontakt med Rakelnätet via en fördefinierad TMO-talgrupp, och kontakt med de lokala radioterminalerna som behöver förstärkt täckning via en fördefinierad DMO-talgrupp. Alla typer av talgrupper måste planeras i förväg.

För att vara förberedd kan man skaffa en fordonsradioterminal, som exempelvis monteras i en väska, som kan användas som repeater- eller gatewayterminal.

Senast granskad: 24 januari 2022

Till toppen av sidan