Till innehåll på sidan

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som behöver kommuniceras för att minska riskerna för olyckor och skador. Det kan bland annat röra sig om brandfarliga, explosiva eller reaktiva egenskaper.

Det finns särskilda regelverk för hur kemiska produkter ska klassificeras för sina farliga egenskaper, och för hur farorna ska kommuniceras genom märkning, skyltning och säkerhetsdatablad. Klassificeringen är en utgångspunkt i tillämpningen av flera föreskrifter på området brandfarliga och explosiva varor.

Klassificering av kemiska produkter

Det är EU-förordning 1272/2008 som reglerar hur kemiska produkter ska klassificeras vid överlåtelser inom EU – den så kallade CLP-förordningen. Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för CLP-förordningen i Sverige. MSB bistår Kemikalieinspektionen på området fysikaliska faror, dvs. kemikaliers brandfarliga, explosiva och reaktiva egenskaper.
Kemikalieinspektionens webbsida om CLP

Vid transporter är det istället reglerna om transport av farligt gods som används för klassificering av kemikalier och andra produkter med farliga egenskaper. Kriterierna för kemiska produkter är i hög grad harmoniserade med dem i CLP-förordningen. Det är MSB som är svensk ansvarig myndighet för reglerna om transport av farligt gods på väg och järnväg – ADR respektive RID.

Farligt gods

Märkning av kemiska produkter

CLP-förordningen anger även hur förpackningar med kemiska produkter ska märkas vid överlåtelser. CLP-märkningen används också som bas i andra sammanhang, exempelvis för skyltning av förråd och områden samt för rörledningsmärkning.

Regler för skyltning och rörledningsmärkning för farliga kemiska produkter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. MSB har i vissa föreskrifter på området brandfarliga och explosiva varor kompletterande bestämmelser för skyltning, som är harmoniserade med Arbetsmiljöverkets.

Arbetsmiljöverkets regler om kemiska arbetsmiljöriskerFör förpackningar som ska transporteras som farligt gods finns särskilda märkningskrav. Hur dessa förhåller sig till CLP-märkningen framgår av CLP-förordningens artikel 33.

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter

Säkerhetsdatabladen är grundläggande dokument för att förmedla kemiska produkters farliga egenskaper. Reglerna för säkerhetsdatabladens utformning finns i EU-förordning 1907/2006 – den så kallade REACH-förordningen. Det är Kemikalieinspektionen som är ansvarig myndighet för REACH-förordningen i Sverige.

Kemikalieinspektionens webbsida om REACH

Senast granskad: 26 januari 2024

Till toppen av sidan