Till innehåll på sidan

Indikering av farliga ämnen

I syfte att höja räddningstjänstens förmåga att hantera händelser med okända ämnen har en avancerad indikeringsenhet utvecklats.

Hur resursen efterfrågas

Vid behov av resursen, kontakta SOS för vidarekoppling till insatsledning på respektive räddningstjänst: Storstockholms brandförsvar och Räddningstjänsten i Storgöteborg.

Att snabbt kunna identifiera vilket ämne som förekommer vid en händelse med farliga ämnen kan vara avgörande för att rätt åtgärder sätts in av insatspersonal i syfte att rädda människoliv, egendom och miljö. Identifiering är också avgörande för att insatspersonalen ska kunna skydda sig på ett riktigt sätt.

I vissa situationer, exempelvis vid händelser där information om ämnet saknas eller där utsläppskällan är okänd, kan det finnas behov av att genomföra en direktanalys på skadeplats för att identifiera det misstänkta ämnet. För att kunna genomföra detta krävs speciell utrustning och speciellt utbildad personal.

Indikeringsenheten

Den avancerade utrustningen finns vid Storstockholms brandförsvar och Räddningstjänsten i Storgöteborg. Indikeringsenheterna har även tillgång till annan mätutrustning, exempelvis utrustning för mätning av joniserande strålning, brandfarliga gaser med mera.

Fördjupad expertanalys

De avancerade indikeringsenheterna ska kunna utföra en direktanalys på skadeplats men ska även kunna ta fysiska prover för vidare analys på laboratorium.

Kostnader

Kostnad för insats, dock ej kostnader för materiel, betalas av den aktör som efterfrågar hjälp.

Senast granskad: 20 november 2023

Till toppen av sidan