Till innehåll på sidan

Försörjningsberedskap

Försörjningsberedskap kan beskrivas som förmågan att både upprätthålla samhällsviktiga funktioner och att förse befolkningen med de varor och tjänster som krävs för att upprätthålla liv och hälsa.

Området lyfts fram av regeringen i totalförsvarspropositionen Totalförsvar 2021-2025 som en viktig del i att återuppbygga totalförsvaret.

MSB driver fler arbeten för att stärka Sveriges försörjningsberedskap tillsammans med både myndigheter, regioner, kommuner och företag.

En långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap

Strategi kan ses som ett ramverk och en inriktning för att utveckla det gemensamma arbetet för försörjningsberedskapen. Den kan användas som utgångspunkt i verksamhetsplaneringen för MSB och andra myndigheter, företag och organisationer.

Området försörjningsberedskap är under utveckling och en nationell samordning för försörjningsberedskapen ska utredas. Strategin kommer att uppdateras och revideras regelbundet utifrån regeringens styrning och resultatet av kommande utredningar.

Strategi för försörjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan 2021-2025

Vägledning för dialog mellan myndigheter och företag

En vägledning för att stödja myndigheter i att, tillsammans med företag, planera för försörjning av varor och tjänster.

Denna version av vägledningen är en remiss, där MSB tillämpar en öppen granskningsprocess. Det innebär att den som vill kan yttra sig över remissen. Synpunkter sänds via e-post senast den 2 juli i år till registrator@msb.se. Skriv MSB: 2021-05986 i ämnesraden.

Planering för försörjning av varor och tjänster - en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krigSammanfattning Planering för försörjning av varor och tjänster - en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig Lathund Planering för försörjning av varor och tjänster - en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krigScenariopaket på Totalförsvarets forskningsinstituts webbsida foi.se

Beredskap för företag: information och stöd

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

Stöd i samhällsviktig verksamhet, kontinuitetshantering och reservkraft

Stöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet. Under 2021 ska det befintliga stödet uppdateras och anpassas till behov inom olika målgrupper som statliga myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Samhällsviktig verksamhetEn verktygslåda för kontinuitetshantering som innehåller en mängd metodstöd, praktiskt stöd och informationsmaterial baserat på en ISO-standard. kontinuitetshantering, där mycket information finns på MSB:s hemsida.

KontinuitetshanteringEn verktygslåda med stöd och mallar för reservkraftsprojekt och trygga elförsörjningen i händelse av elavbrott.

Reservkraft

Finns det beredskapslager i Sverige?

Den typen av stora statliga lager av livsmedel, råvaror och andra produkter som byggdes upp i Sverige under andra världskriget avvecklades i början av 2000-talet. Vissa beredskapsförmågor har dock upprätthållits, till exempel vad gäller skyddsrum, reservfunktioner inom radio och TV, elförsörjningen och inom elektroniska kommunikationer.

Läs mer om beredskapslager

 • Vad är försörjningsberedskap?

  Försörjningsberedskap är förmågan att i kris, höjd beredskap och ytterst krig förse befolkningen med de varor och tjänster som behövs för dess överlevnad. Det är också förmågan att förse samhällsviktiga verksamheter, civila liksom militära, med de varor och tjänster som behövs för deras funktionalitet.

  Definition från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

 • Regeringen om försörjningsberedskap

  Riksdag och regering har beslutat att totalförsvaret och det civila försvaret ska stärkas. I december 2020 fattade riksdagen beslut om nya mål för det civila försvaret. I målen ingår att upprätthålla en nödvändig försörjning och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.

  I totalförsvarspropositionen Totalförsvaret 2021-2025 skriver regeringen:

  ”I stor utsträckning äger och ansvarar privata aktörer för många av de viktigaste samhällsfunktionerna, som bland annat handlar om produktion och transporter av nödvändiga varor och tjänster. Näringslivet är därmed av central betydelse för totalförsvaret och för försörjningsberedskapen. Offentliga aktörer bör, i nära dialog med privata aktörer, bedöma behovet av förberedelser för att säkerställa en rimlig beredskap. Det kan avse bl.a. prioritering och fördelning av resurser samt andra nödvändiga åtgärder såsom att framställa eller lagra produkter och materiel.”

  Totalförsvaret 2021-2025

Aktuella utredningar

 • Utredningen Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar med betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.
 • Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap samt delbetänkande som rör försörjningen av läkemedel och skyddsmaterial.
 • Utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap.

Senast granskad: 10 maj 2021

Till toppen av sidan