Till innehåll på sidan

Försörjningsberedskap

Försörjningsberedskap kan beskrivas som förmågan att både upprätthålla samhällsviktiga funktioner och att förse befolkningen med de varor och tjänster som krävs för att upprätthålla liv och hälsa.

Området lyfts fram av regeringen i totalförsvarspropositionen Totalförsvar 2021-2025 som en viktig del i att återuppbygga totalförsvaret.

MSB driver fler arbeten för att stärka Sveriges försörjningsberedskap tillsammans med både myndigheter, regioner, kommuner och företag. 

Strategi för försörjningsberedskap

Strategi kan ses som ett ramverk och en inriktning för att utveckla det gemensamma arbetet för försörjningsberedskapen med fokus på samverkan. Den kan användas som utgångspunkt i verksamhetsplaneringen för MSB och andra myndigheter, företag och organisationer.

Området försörjningsberedskap är under utveckling och en nationell samordning för försörjningsberedskapen ska utredas. Strategin kommer att uppdateras och revideras regelbundet utifrån regeringens styrning och resultatet av kommande utredningar.

Publikation

Strategi för försörjningsberedskap

Publikationsnummer: MSB1784

Utgivningsår: 2021

Strategin för försörjningsberedskap har tagits fram för att beskriva en målbild för arbetet och för att möta de ökade kraven och förväntningarna på försörjnings- beredskapen från regering, myndigheter...

Omslagsbild för Strategi för försörjningsberedskap

Publikationsnummer: MSB1784

Utgivningsår: 2021

Vägledning för planering av försörjning av varor och tjänster

En vägledning för att stödja myndigheter i att, tillsammans med företag, planera för försörjning av varor och tjänster.

Publikation

Planering för försörjning av varor och tjänster – En vägledning till myndigheter för en stärkt försörjningsberedskap

Publikationsnummer: MSB1765

Utgivningsår: 2021

Den här vägledningen handlar om hur ansvariga myndigheter bör planera för försörjningen av varor och tjänster, i huvudsak inriktat mot höjd beredskap och krig. Vägledningen syftar till att bidra till ...

Omslagsbild för Planering för försörjning av varor och tjänster – En vägledning till myndigheter för en stärkt försörjningsberedskap

Publikationsnummer: MSB1765

Utgivningsår: 2021

Sammanfattning Planering för försörjning av varor och tjänster - en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig Lathund Planering för försörjning av varor och tjänster - en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krigScenariopaket på Totalförsvarets forskningsinstituts webbsida foi.se

Försörjningsberedskap i kommuner och regioner

För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är kommuners och regioners förmåga att bedriva sin verksamhet av yttersta vikt. På de här sidorna finns information till dig som vill veta mer om vad kommuner och regioner kan göra i arbetet i försörjningsberedskap.

Försörjningsberedskap för kommuner och regioner

Beredskap för företag: information och stöd

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

Verktyg för att säkra tillgången på varor och tjänster

MSB har tagit fram ett stöd som beskriver verktyg som kan användas för att kunna hantera situationer då det råder brist på varor eller tjänster i samhället.

Stöd till myndigheter, kommuner och regioner: Verktyg för att säkra tillgången på varor och tjänster

Finns det beredskapslager i Sverige?

Den typen av stora statliga lager av livsmedel, råvaror och andra produkter som byggdes upp i Sverige under andra världskriget avvecklades i början av 2000-talet. Vissa beredskapsförmågor har dock upprätthållits, till exempel vad gäller skyddsrum, reservfunktioner inom radio och TV, elförsörjningen och inom elektroniska kommunikationer.

Läs mer om beredskapslager

Relaterat stöd

Stöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet.

Samhällsviktig verksamhetEn verktygslåda för kontinuitetshantering som innehåller en mängd metodstöd, praktiskt stöd och informationsmaterial baserat på en ISO-standard.

KontinuitetshanteringEn verktygslåda med stöd och mallar för reservkraftsprojekt och trygga elförsörjningen i händelse av elavbrott.

Reservkraft

 • Vad är försörjningsberedskap?

  Försörjningsberedskap är förmågan att i kris, höjd beredskap och ytterst krig förse befolkningen med de varor och tjänster som behövs för dess överlevnad. Det är också förmågan att förse samhällsviktiga verksamheter, civila liksom militära, med de varor och tjänster som behövs för deras funktionalitet.

  Definition från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

 • Regeringen om försörjningsberedskap

  Riksdag och regering har beslutat att totalförsvaret och det civila försvaret ska stärkas. I december 2020 fattade riksdagen beslut om nya mål för det civila försvaret. I målen ingår att upprätthålla en nödvändig försörjning och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.

  I totalförsvarspropositionen Totalförsvaret 2021-2025 skriver regeringen:

  ”I stor utsträckning äger och ansvarar privata aktörer för många av de viktigaste samhällsfunktionerna, som bland annat handlar om produktion och transporter av nödvändiga varor och tjänster. Näringslivet är därmed av central betydelse för totalförsvaret och för försörjningsberedskapen. Offentliga aktörer bör, i nära dialog med privata aktörer, bedöma behovet av förberedelser för att säkerställa en rimlig beredskap. Det kan avse bl.a. prioritering och fördelning av resurser samt andra nödvändiga åtgärder såsom att framställa eller lagra produkter och materiel.”

  Totalförsvaret 2021-2025

Aktuella utredningar

 • Utredningen Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar med betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.
 • Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap samt delbetänkande som rör försörjningen av läkemedel och skyddsmaterial.
 • Utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap.

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan