Till innehåll på sidan

Skärpt kontroll över brandfarliga varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor ändrades den 1 augusti 2021. Verksamheter som hanterar brandfarliga varor påverkas av förändringarna. På den här sidan finns relevant information till både verksamhetsutövare och tillståndsmyndigheter.

Den 1 augusti 2021 trädde ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i kraft. Syftet med lagändringen var att försvåra illegal hantering av explosiva varor, men några av ändringarna berör även brandfarlig vara.

Denna sida handlar endast om brandfarlig vara. Information om explosiv vara finns på en egen sida.

De nya reglerna för brandfarlig vara i LBE har tyngdpunkt i ökade krav på tillgreppsskydd och att lämplighetspröva personer som har inflytande över hanteringen av brandfarlig vara i tillståndspliktiga verksamheter.

Som en följd av detta införs samtidigt flera ändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE).

Ändringarna innebär förändringar av rutinerna vid tillståndsprövningar, både för verksamhetsutövare och för myndigheter.

Ansökan om nytt tillstånd

Sök nytt tillstånd i god tid

Många verksamheter som ska söka tillstånd för hantering av brandfarlig vara har funnits länge. En ny regel har införts med ändrade krav för att få fortsätta driva en verksamhet under handläggningstiden av ett nytt tillstånd.

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd får endast fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden om den nya tillståndsansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut.

Det är därför mycket viktigt att den som önskar få ett nytt tillstånd lämnar in sin ansökan om detta i god tid, men senast 4 veckor innan det gamla tillståndet upphör att gälla, för att undvika risken att tvingas stoppa verksamheten i väntan på nytt tillstånd.

Tillståndsmyndigheten har inte längre möjlighet att lämna medgivande om fortsatt drift under handläggningstiden när ansökan om nytt tillstånd lämnats in då mindre än fyra veckor återstår av giltighetstiden för det gamla.

Detta innebär i praktiken två möjligheter. Verksamheten kan avslutas när det gamla tillståndet går ut och inte hantera någon brandfarlig vara förrän ett nytt tillstånd beviljats. Eller så kan tillståndsmyndigheten besluta om en tillfällig och tidsbegränsad förlängning av det gamla tillståndet under handläggningstiden av det nya. Då krävs ett skriftligt tillståndsbeslut, vilket myndigheten kan ta ut avgift för. Detta är dock inget verksamheten har rätt att kräva.

Beskriv vilka personer som har inflytande

Varje ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor efter den 1 augusti 2021 ska, förutom sedvanliga ansökningshandlingar, innehålla uppgifter om följande personer:

  • Föreståndare
  • Om den sökande är en juridisk person, även namn och personnummer för de personer som har ett betydande inflytande över verksamheten, eftersom de ska lämplighetsprövas. I nästa avsnitt beskrivs vilka de är.

Ny anmälan av dessa personer ska göras varje gång nytt tillstånd söks. Vid ansökan om mindre ändringar av tillståndet som inte innebär några förändringar av de anmälda personerna behöver inte någon ny anmälan göras.

Prövning av personer med betydande inflytande

Genom ändringarna i LBE finns ett förtydligat krav på lämplighetsprövning av den som söker tillstånd. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av personer med betydande inflytande över verksamheten. Om den sökande är:

  • aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
  • handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
  • ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
  • ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.
  • statlig myndighet: Arbetsordningen hos den sökande myndigheten avgör vilka personer som genom beslutsbehörighet kan anses ha ett betydande inflytande. GD kan alltid anses vara en person med betydande inflytande.
  • kommunal myndighet/nämnd: Delegationsbeslut och arbetsbeskrivningar för olika befattningar kan vara till hjälp för att avgöra vilka som har ett betydande inflytande. Den politiska ledningen i en kommun behöver inte prövas eftersom enskilda politiker inte på egen hand kan ta beslut som har betydande inverkan på verksamheten.

Det ska i detta sammanhang poängteras att det är upp till varje sökande att göra sin egen bedömning av personkretsen och redovisa den för tillståndsmyndigheten (i samband med tillståndsansökan).

Tillståndsmyndigheten får sedan bedöma om sökanden behöver komplettera ansökan med någon eller några uppgifter eller om lämplighetsprövningen kan göras på befintligt underlag. Det är inget krav att inhämta ett särskilt yttrande om lämplighet från Polismyndigheten vid prövning av tillståndssökande för brandfarlig vara. Det är tillräckligt att begära ett utdrag ur belastningsregistret.

Prövningen av dessa personer är en del av tillståndsprövningen för hantering av brandfarlig vara. Det ska inte utfärdas något formellt godkännande av någon av dem, men prövningen av dem är en del av bedömningsgrunden för hanteringstillståndet i sin helhet.

Om någon av dessa personer skulle befinnas vara olämplig vad gäller exempelvis brottsbelastning kan det påverka möjligheten att bevilja tillståndet.

Ny anmälan när personer byts ut

På samma sätt som för föreståndare för brandfarlig vara gäller att om någon av de anmälda personerna inom verksamheten byts ut eller om nya tillkommer så ska detta snarast anmälas till tillståndsmyndigheten.

Utökade möjligheter att återkalla tillstånd

Två nya skäl för återkallelse av tillstånd tillkommer i LBE.

  • Förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.
  • Det finns någon annan skälig anledning att återkalla tillståndet.

Exempel på när förutsättningarna för tillståndet inte längre ska anses uppfyllda är om föreståndare saknas, tillståndshavaren begått ett allvarligt brott, försatts i konkurs eller ställts under förvaltare.

En annan skälig anledning att återkalla tillståndet kan vara om en verksamhet inte längre hanterar tillståndspliktig mängd av brandfarlig vara. Den möjligheten fanns inte tidigare.

Krav på byggnader, anläggningar och anordningar

Ändringen är ett tillägg till 10 § LBE att byggnader, anläggningar och anordningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor även ska vara inrättade med hänsyn till risken för obehörigt förfarande.

Det innebär att man även måste ta hänsyn till risken för inbrott och stölder vid uppförande av byggnader och andra anläggningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Bestämmelsen bör däremot inte medföra krav på några större förändringar. Kravet att vidta åtgärder för att förebygga obehörigt förfarande finns sedan 2010 i 6 § LBE.

Senast granskad: 26 november 2021

Till toppen av sidan