Till innehåll på sidan

Stöd för kommunens handläggning

Kommunen är tillståndsmyndighet och handlägger tillståndsprövning av verksamheter som vill sälja fyrverkerier.

Här finns information som ska fungera som stöd till kommunerna vid handläggning av ärenden gällande försäljning av fyrverkerier.

Stödmaterial för kommunens handläggning

För att underlätta tillämpning av reglerna har vi tagit fram en checklista för dig som jobbar med handläggning av ärenden om tillstånd till saluföring och förvaring av fyrverkerier.

Checklista för kommunens handläggning

För att ge en överblick var du som tillståndshandläggare finner stöd i lag, förordning eller föreskrifter för dina bedömningar vid tillståndsprövning har vi tagit fram en lathund.

Lathund bedömning av tillståndsprövning fyrverkeriförsäljning

Ifyllnadsstöd för Blanketten tillståndsansökan

Här finns de viktigaste uppgifterna som behöver finnas med i tillståndsansökan för försäljning och förvaring av fyrverkerier.

 • Fältet: Den sökande

  Person- och kontaktuppgifter alternativt motsvarande uppgifter om företaget, om sökanden är en juridisk person.

 • Fältet: Föreståndaren

  En eller flera personer ska utses som föreståndare för fyrverkeriförsäljningen. Föreståndaren ska verka för att försäljningen sker enligt de krav som finns i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och andra föreskrifter som finns i anslutning till lagen. Den som står för tillståndet till försäljningen ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. Följande uppgifter behövs om föreståndaren.

  •  Person- och kontaktuppgifter för den eller de som ska vara föreståndare för verksamheten (kan vara samma person som söker tillståndet). Det ska vara hemadress till personerna (ej adress till arbetet).
  • Dokument som visar att personen har lämplig kompetens för uppdraget, uppgifter om ansvarsområde, befogenheter och avtal om föreståndaruppdraget för den/de som utsetts till föreståndare. Förutom att kontrollera kompetensen hos föreståndaren kan kommunen begära utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister som ett verktyg för att bedöma om personen är lämplig som föreståndare. Om föreståndaren och den som söker tillståndet är samma person behövs inget avtal om föreståndaruppdraget. Om en extern person har anställts som föreståndare ska det också finnas dokumentation som visar att personen ifråga är medveten om och har accepterat föreståndaruppdraget.

  För att kunna vara föreståndare för en fyrverkeriförsäljning är det lämpligt att personen har följande kompetens.

  • Kunskap om fyrverkeriernas egenskaper
  • Praktisk erfarenhet av fyrverkerier
  • Kunskap om verksamhetens organisation och omfattning
  • Kunskap om riskerna med hanteringen och hur man förebygger och begränsar följderna av eventuella olyckor som fyrverkeriartiklarna kan orsaka i anslutning till försäljningen.
  • Kunskap om de regler som gäller för verksamheten

  För att skaffa sig kunskaper om fyrverkerier och dess hantering har flera grossister egna utbildningar som kan ligga till grund för att uppfylla kraven på kompetens.

 • Fältet: Verksamheten

  Sökanden ska kortfattat beskriva den verksamhet som ska bedrivas och vilka typer av explosiva varor som ska hanteras. Det ska finnas en ritning över försäljningslokalens placering i byggnaden och lokalens utformning, gärna med foton, där försäljningsdiskens utformning och placering framgår. Adress och fastighetsbeteckning ska naturligtvis finnas angivet. Det bör även finnas uppgift om hur stor mängd fyrverkerier sökanden tänker ställa fram när försäljning pågår.

  Om ansökan även gäller förvaring ska uppgifter finnas om förrådets konstruktion och placering (se nedan) samt mängd (nettovikt explosivämne), risk- och samhanteringsgrupp som ska förvaras av respektive varuslag.

  Information om risk- och samhanteringsgrupper av explosiva varor finns i bilaga 6 till MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1 och på sidan 19 och framåt i handboken "Förvaring av explosiva varor".

  MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

  Hantering av explosiva varor: Handbok till MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1

Ifyllnadsstöd för blanketten Tillståndsansökan med förråd

Ansökan om tillstånd som omfattar förvaring ska innehålla uppgifter om förrådets konstruktion och placering. Förrådet ska uppfylla kraven i 9 kap. MSBFS 2019:1.

 • Fältet: Tillträdesskydd

  Fyrverkerier som får säljas till allmänheten har begärlighetsgrad C, mindre eller ringa stöldbegärliga. Förråd för explosiva varor i begärlighetsgrad C ska ha hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens normer SSF 014 och SSF 018. Explosiva varor i begärlighetsgrad C får även förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande. Förrådet kan även vara konstruerat på ett annat sätt där sökanden anser att förrådet uppfyller kraven (en beskrivning av förrådet ska vara bifogad).

 • Fältet: Brandskydd

  Förråd för mer än 25 kg (nettovikt) fyrverkerier som riskerar att utsättas för brand utifrån ska även ha ett brandskydd som motstår brand i minst 30 minuter (EI 30). Sökanden ska, där så krävs, bifoga en beskrivning av förrådets brandskydd.

  Tillträdesskydd och brandskydd är båda skalskydd som kan uppfyllas av olika skal utanför varandra. Det går till exempel bra att placera ett plåtskåp med trepunktslås (se ovan) inne i ett utrymme som uppfyller brandskyddskraven.

 • Fältet: Avstånd till skyddsobjekt

  Ansökan ska innehålla uppgifter om vilken typ av skyddsobjekt som finns i förrådets närhet och hur långt avståndet är till dessa.

 • Fältet: Förråd

  Ansökan om tillstånd som omfattar förvaring ska innehålla uppgifter om förrådets konstruktion och placering. Förrådet ska uppfylla kraven i 9 kap. MSBFS 2019:1.

  Tillträdesskydd

  Fyrverkerier som får säljas till allmänheten har begärlighetsgrad C, mindre eller ringa stöldbegärliga. Förråd för explosiva varor i begärlighetsgrad C ska ha hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens normer SSF 014 och SSF 018. Explosiva varor i begärlighetsgrad C får även förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande. Förrådet kan även vara konstruerat på ett annat sätt där sökanden anser att förrådet uppfyller kraven (en beskrivning av förrådet ska vara bifogad).

  Brandskydd

  Förråd för mer än 25 kg (nettovikt) fyrverkerier som riskerar att utsättas för brand utifrån ska även ha ett brandskydd som motstår brand i minst 30 minuter (EI 30). Sökanden ska, där så krävs, bifoga en beskrivning av förrådets brandskydd.

  Tillträdesskydd och brandskydd är båda skalskydd som kan uppfyllas av olika skal utanför varandra. Det går till exempel bra att placera ett plåtskåp med trepunktslås (se ovan) inne i ett utrymme som uppfyller brandskyddskraven.

  Avstånd till skyddsobjekt

  Ansökan ska innehålla uppgifter om vilken typ av skyddsobjekt som finns i förrådets närhet och hur långt avståndet är till dessa.

  Förråd i eller i anslutning till försäljningslokal

  Vid försäljning av fyrverkerier i en lokal, som ägaren ensam disponerar, finns möjlighet att förvara fyrverkerier i ett förråd, i eller i anslutning till försäljningslokalen, utan avstånd till skyddsobjekt. Förutsättningen är att skyddsobjekt i närområdet och människor som vistas i angränsande lokaler i byggnaden ska ha tillräckligt skydd mot explosion.

  Detta uppfylls genom att:

  • högst 100 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras, eller
  • högst 200 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras i burar inne i förrådet eller på annat sätt så att de hindras från att spridas vid antändning, eller
  • högst 1 000 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras i burar eller på annat sätt så att de hindras från att spridas vid antändning, förrådet är brandavskilt i minst EI60 och inte fyllt med explosiva varor så tätt att dess innehåll kan massexplodera.

  För att vara säker är det viktigt att inte fylla förrådet med mer än 10 kg nettovikt explosiv vara per kubikmeter av förrådets utrymme (9 kap. 34 § MSBFS 2019:1). En 20-fots container kan betraktas som glespackad när den innehåller upp till 300 kg (nettovikt) fyrverkerier.

  Förvaring av explosiva varor

Bild på fyrverkeriförsäljning

Här kan du se en skiss som beskriver vad du bör tänka på vid försäljning vid fyrverkerier. 

Illustration av fyrverkeriförsäljning

Senast granskad: 19 december 2019

Till toppen av sidan