Till innehåll på sidan

Krigsbranddammar

Krigsbranddammar faller inom kommunens ansvar. Här finns vanliga frågor och svar om krigsbranddammar.

Krigsbranddammar faller inom kommunens ansvar. Kommunen är ansvarig för att planera sin räddningstjänst så att räddningsinsatser kan genomföras på ett effektivt sätt, i alla förhållanden, från fredstid till kris och höjd beredskap.

För att kunna göra detta behöver kommunen ha de förmågor och tillgång till de resurser som behövs för att hantera olika typer av händelser, till exempel tillgång till släckvatten.

Vanliga frågor och svar: Krigsbranddammar

 • Vem har ansvaret för krigsbranddammar?

  Krigsbranddammarna faller idag inom kommunens ansvar.

 • Vem kan fatta beslut om att avveckla krigsbranddammar?

  Kommunen kan själva kan ta beslut om att avveckla krigsbranddammarna, exempelvis om de inte längre fyller någon funktion. Eventuell avveckling bör dock ske i samråd med länsstyrelsen och kommunens räddningstjänst, särskilt kopplat till räddningstjänstens uppdrag för höjd beredskap.

 • Vilka krav finns på krigsbranddammar?

  Vare sig i lagen om skydd mot olyckor (LSO) eller några andra angränsande lagstiftningar finns några specifika krav på branddammar eller krigsbranddammar såvitt MSB kan bedöma. Det är snarare kommunens behov som är styrande kring detta och hur de väljer att planera och organisera sin räddningstjänst som blir avgörande.

 • Vem bedömer behovet av krigsbranddammar?

  Behovet av en branddamm bedömer kommunen själva. I bedömningen ska kommunen ta hänsyn till de krav som finns i LSO avseende planering och de risker och behov som faller ut av planeringen.

 • Vad ska kommunen ta hänsyn till i sin behovsbedömning av krigsbranddammar?

  Vid bedömningen är det lämpligt att fundera över både nuvarande och framtida risker samt hur dessa kan förändras från fredstid till höjd beredskap. Kommunen bör särskilt ta hänsyn till sin egen kontinuitetsplanering, andra händelser som kan inträffa (till exempel torka) och andra ändamål för vilka krigsbranddammen skulle kunna användas. Inför ett beslut om avveckling är det viktigt att kommunens planhandläggare samverkar med räddningstjänsten om detta.

 • Vilka skyldigheter har kommunen kopplat till branddammar?

  Kommunen har skyldighet att bevaka totalförsvarets intressen i den fysiska planeringen. Det innebär bland annat att kommunen ska ta hänsyn till befolkningsskyddet i planläggning och bygglovgivning enligt plan- och bygglagen.

 • Har MSB några rekommendationer när det gäller branddammar?

  Med anledning av den återupptagna totalförsvarsplaneringen rekommenderar MSB att de anläggningar som byggdes under kalla kriget för civilt försvar, exempelvis skyddade ledningscentraler och krigsbranddammar, för närvarande inte avvecklas, annat än i de fall där det kan vara särskilt motiverat. Att planeringen för höjd beredskap har återupptagits innebär att krigsbranddammarna återigen kan komma att spela en viktig roll för kommunernas beredskap.

 • Vem ansvarar för säkerhet kring branddammar?

  Såvitt MSB kan se ansvarar fastighetsägarna, vilket kan vara kommunen, fullt ut för säkerheten vid dammarna. Om det bara är krigets behov vi talar om kan MSB inte finna något stöd för att kräva inrättande eller underhåll av krigsbranddammar, såvida det inte finns civilrättsliga avtal eller servitut som fortfarande gäller.

Senast granskad: 25 mars 2022

Till toppen av sidan