Till innehåll på sidan

MSB:s stöd till Ukraina

MSB arbetar med stöd till Ukraina i flera olika former. Verksamheten handlar generellt om att på kort och lång sikt stärka Ukrainas förmåga till civil- och befolkningsskydd. Stödet ges via FN, EU och OSCE, samt direkt mellan MSB och ukrainska myndigheter.

MSB har länge samarbetat med och levererat stöd till Ukraina. Sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022 har arbetet ökat och MSB levererar nu lika mycket stöd till Ukraina som till resten av världen sammantaget. MSB ger också behovsstyrt stöd till intilliggande länder och har mandat att bistå grannländerna att hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina, exempelvis vid stora flyktingströmningar. 

Koordinering och transport av materiel

En stor del av MSB:s verksamhet för att stötta Ukraina fokuserar på att leverera materieldonationer från Sverige till Ukraina. Detta materiel är efterfrågat av Ukraina och köps antingen in av MSB och ges till ukrainska myndigheter eller skänks av andra svenska aktörer där MSB:s roll äratt koordinera och transportera donationerna.

Materieldonationerna syftar till att bistå med nödvändiga resursförstärkningar inom kritiska sektorer. Bland annat till stöd för energisektorn, räddningstjänst, minhantering, vattensektorn, infrastruktur eller sjukvård. Det handlar exempelvis om skolbussar, generatorer eller mediciner.

Genom samverkan med andra myndigheter, regioner, räddningstjänster, kommuner och näringslivet kan MSB distribuera stora mängder resurser till Ukraina – i april 2024 hade nära 1000 lastbilar med över 11 500 ton donerad materiel nått Ukraina. Donationerna hjälper de ukrainska myndigheterna att fortsätta bedriva samhällsviktig verksamhet.

Minhantering

Ukraina är idag världens mest minerade land och över 30% av landets territorium bedöms vara minerat. Förekomsten av minor gör jordbruksmark obrukbar och hotar Ukrainas livsmedelsförsörjning. Minor riskerar också livshotande skador för befolkningens långt efter krigets slut. Stöd till ukrainska myndigheter inom minhantering är ett av MSB:s mest omfattande och prioriterade sakområden. MSB köper in, transporterar och donerar materiel relevant för Ukrainas minhantering – exempelvis moduler för utbildningsanläggningar, teknisk utrustning för att möjliggöra samordning och kartläggning samt minröjningsutrustning. MSB bidrar också med experter på minhantering till flera FN-organisationer som stöttar Ukraina i arbetet med minhantering.

Luftburen sjuktransport

MSB samordnar förfrågningar rörande luftburen sjuktransport av patienter,så kallad medicinsk evakuering, för att bistå ukrainska patienter med vård i Sverige, bland annat för att lyfta trycket från den ukrainska sjukvården. Sedan krigets start har över 160 personer evakuerats för vård i Sverige.

Utsända experter

MSB rekryterar och sänder ut experter för att stärka förmågan hos ukrainska myndigheter och internationella organisationer verksamma i Ukraina. Dessa har exempelvis varit experter inom biståndseffektivitet, jämställdhet, IT-samband, krissamordning och information, logistik, minhantering, nödboende och infrastruktur, samt vatten, sanitet och hygien.

MSB:s experter arbetar oftast inom olika FN-organ verksamma i Ukraina, EU:s rådgivande insats (EUAM) eller för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

MSB har även experter som hjälper till att bygga upp Ukrainas sjukvårdsförmåga, särskilt inom akut omhändertagande av personer skadade i kriget. MSB:s personal har utbildat ett 80-tal sjukvårdsinstruktörer som i sin tur utbildat fler än 40 000 personer i Ukraina.

Tillfälliga nödboenden rescEU shelter

Inledningsvis tillhandahöll MSB på uppdrag av EU nödboenden för att bistå med tillfälligt skydd till den drabbade befolkningen i Ukraina och omkringliggande länder. MSB:s roll innebar koordinering, transport samt implementering av insatserna. 3000 nödboenden levererades och gav skydd för upp till 17 500 personer som hade tvingats fly eller mist sitt hem.

Utöver detta bistod MSB även med en stor andel sängar för att stödja folk på flykt. De tillfälliga nödboendena är en del av EU:s civilskyddsmekanism och är EU- gemensamma och -finansierade. Skulle ytterligare behov av nödboenden uppstå allt eftersom kriget fortsätter har MSB möjlighet att stödja med ytterligare nödboenden.

Senast granskad: 13 maj 2024

Till toppen av sidan