Till innehåll på sidan

Stöd till försäljare av fyrverkerier

Risker med fyrverkerier finns inte bara när de avfyras, utan även när de förvaras och säljs. Det är därför viktigt att du som ska sälja fyrverkerier vet vad du behöver göra för att förebygga de risker som kan uppstå. Just på grund av att det finns ri

Denna information är tänkt som ett stöd till dig som vill sälja fyrverkerier och vill veta mer om vad dessa regler innebär.

I broschyren "Försäljning av fyrverkerier" kan du som försäljare  läsa mer om hur du gör för att söka tillstånd hos kommunerna och vilka krav som ställs på dig.

Vid förvaring av fyrverkerier i ett förråd finns bestämmelser i 9 kap. i MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1).

 • Tillstånd sälja fyrverkerier

  Om du vill sälja fyrverkerier måste du ha tillstånd från kommunen.

  I många kommuner är det räddningstjänsten som ansvarar för tillståndsprövningen och i de flesta fall finns en färdig ansökningsblankett att fylla i och som du kan ladda ner från kommunens webbplats.

  Om du ska förvara fyrverkerier i ett förråd krävs också att du har ett tillstånd till förvaring. Du söker tillstånd till förvaring hos kommunen samtidigt som du söker tillstånd till försäljningen.

  Kontaktuppgifter till Sveriges kommuner

 • Försäljningsplatsen för fyrverkerier

  Lämpliga lokaler för försäljning av fyrverkerier är där konsekvenserna av en brand eller en explosion blir så små som möjligt, med tanke på lokalernas brandtekniska utformning.

  Försäljningsplatsens utformning och placering samt mängden fyrverkerier som hanteras där ska vara anpassade på ett sådant sätt att människor som vistas utanför försäljningslokalen har ett tillfredsställande skydd.

  Det kan ur brandskyddssynpunkt finnas lokaler eller placeringar av försäljningsdisk som kommunen bedömer som olämpliga att ha som försäljningsställen. Tänk på hur fyrverkerierna är placerade i förhållande till utrymningsvägar.

  För att upplysa kunder om att det finns risker vid hantering av fyrverkerier är det viktigt att försäljningsdisken skyltas med följande skyltar:

  Förbud mot rökning och öppen eld

  Explosiva varor

  Varnings- och förbudsskyltar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor

  Fyrverkerier får ställas fram vid en försäljningsdisk under förutsättning att de:

  • står under ständig uppsikt, och
  • endast kan nås av försäljningspersonalen.

  Mängden fyrverkerier som placeras vid försäljningsdisken får inte vara större än att människor som vistas utanför försäljningslokalen har ett tillfredsställande skydd.

  Mer än det som uppskattas räcka till försäljning under dagen bör aldrig ställas fram.

  När butiken stänger måste kvarvarande fyrverkerier vid försäljningsplatsen låsas in i ett förråd.

  Bestämmelser om hantering av fyrverkerier i en försäljningslokal finns i 9 kap. 35 § i MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1).

 • Förvaring i samband med försäljning

  Förvaring av fyrverkerier i ett förråd är tillståndspliktigt. Du söker tillstånd till förvaring hos kommunen samtidigt som du söker tillstånd till försäljningen.

  Ett förråd för explosiva varor ska skydda varorna mot brand och stöld. Därför finns särskilda krav på att förrådet ska vara konstruerat så att obehöriga inte kan ta sig in och komma åt varorna och det ska ge skydd mot brand utifrån.

  För att även skydda människor, byggnader och andra verksamheter i omgivningen finns krav på hur förrådet ska vara placerat.

  Kraven på stöldskydd och avstånd till skyddsobjekt varierar beroende på vilken sorts och hur stor mängd explosiva varor som förvaras i förrådet. När det gäller förråd för fyrverkerier så är kraven inte lika höga som för till exempel sprängämnen.

  Stöldskydd

  Lås till förråd för sådana fyrverkerier som får säljas till allmänheten ska motsvara hänglås i minst hänglåsklass 2 och motsvarande beslag (enligt Stöldskyddsföreningens normer) eller bättre. Ett alternativ är att förvara fyrverkerierna i ett plåtskåp med trepunktslås.

  Brandskydd

  Förrådets väggar och dörr ska tåla brandpåfrestning i minst 30 minuter (EI 30). Kravet gäller inte vid förvaring av upp till 25 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4. Det är den sammanlagda mängden på platsen som räknas så det går inte att kringgå kravet genom att ställa upp flera förråd med 24 kg i varje.

  Ett fristående förråd utomhus som inte är utfört i någon brandteknisk klass kan ändå anses ha godtagbart brandskydd om det inte finns något brännbart material, motorfordon eller annat som kan orsaka brand inom minst fem meters avstånd runt förrådet. För fyrverkerier kan en container vara lämplig till ett sådant förråd.

  Tillträdesskydd och brandskydd är båda skalskydd som kan uppfyllas av olika skal utanför varandra. Det går till exempel bra att placera ett plåtskåp med trepunktslås (se ovan) inne i ett utrymme som uppfyller brandskyddskraven.

  Förrådet ska ha följande skyltar som upplyser om explosionsrisk, att det råder förbud mot rökning och öppen eld samt en skylt som anger den största mängd explosiva varor som får förvaras där.

  Förbud mot rökning och öppen eld

  Explosiva varor

  Det finns inga föreskrivna krav på hur skylten som anger den största mängd som får förvaras i förrådet ska se ut. För ett fyrverkeriförråd skulle den kunna se ut så här:

  Placering

  För att skydda människor och egendom måste det finnas ett visst avstånd mellan förråd för explosiva varor och skyddsobjekt i omgivningen. Avståndet bestäms av vilken typ och mängd explosiva varor som förvaras där samt om det finns någon typ av skydd. Vid förvaring i anslutning till försäljning i butik där allmänheten har tillträde uppstår en speciell situation då kravet på avstånd blir svårt att tillämpa. Därför finns särskilda bestämmelser för förvaring vid försäljningsställen.

  Förråd vid och i anslutning till försäljningsställe

  Vid försäljning av explosiva varor i en lokal som tillståndshavaren ensam disponerar, får varorna under vissa omständigheter förvaras utan avstånd till skyddsobjekt. Förutsättningen är att skyddsobjekt i närområdet och människor som vistas i angränsande lokaler i byggnaden ska ha tillräckligt skydd mot explosion. Det kan åstadkommas genom att begränsa sort och mängd explosiva varor som får förvaras där, att inte packa varorna för tätt och att förstärka förrådets brandskydd.  För fyrverkerier gäller detta om

  • högst 100 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras, alternativt att
  • högst 200 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras i burar inne i förrådet eller på annat sätt så att de hindras från att spridas vid antändning, eller
  • högst 1 000 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras i burar inne i förrådet eller på annat sätt så att de hindras från att spridas vid antändning, förrådet är brandavskilt i minst EI60 och de explosiva varorna är glespackade.

  (Alla vikter är nettovikt explosiv vara i fyrverkerierna)

  Glespackning innebär högst 10 kg nettovikt explosiv vara per kubikmeter av förrådets utrymme.

  Bestämmelser om förvaring

  Alla bestämmelser om förvaring finns i 9 kap. i MSB:s föreskrifter (MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor.

  Det finns också en handbok om förvaring av explosiva varor. Handboken som togs fram till de tidigare gällande föreskrifterna om förvaring av explosiva varor är i tillämpliga delar fortfarande användbar.

  Handbok: Förvaring av explosiva varor

Senast granskad: 19 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan