Till innehåll på sidan

Identifiera samhällsviktig verksamhet

Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar, det vill säga olyckor, kriser eller krig. För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga.

Vad är samhällsviktig  verksamhet?

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. I detta sammanhang ska verksamhet förstås som ett vidare begrepp. Verksamhet, tjänst eller infrastruktur inkluderar exempelvis även anläggningar, processer, system och noder.

Verktygslåda för samhällsviktig verksamhet

Bilden föreställer en verktygslåda med texten "Samhällsviktig verksamhet"

Frågor och svar om samhällsviktig verksamhet

 • Vad är samhällsviktig verksamhet?

  Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

  Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.

 • Vem identifierar samhällsviktig verksamhet?

  Identifieringen av vad som är samhällsviktigt sker idag på olika nivåer i samhället.

  MSB rekommenderar att alla organisationer som företag, myndigheter och frivilliga organisationer identifiera den samhällsviktiga verksamhet som man själv bedriver.

  På lokal nivå identifierar kommuner enligt det geografiska ansvarsområdet vad som är lokalt samhällsviktigt inom kommunens geografiska område, utöver det som är samhällsviktigt inom kommunens egen organisation.

  På regional nivå identifierar regionerna enligt ansvarsområdet vad som är regionalt samhällsviktigt inom sitt ansvar i regionen samt för sin egen organisation. Länsstyrelsen identifierar enligt det geografiska ansvarsområdet vad som är samhällsviktigt inom länets geografiska område, samt vad som är samhällsviktigt inom länsstyrelsens egen organisation.

  På nationell nivå identifierar bevakningsansvariga myndigheter vad som är nationellt samhällsviktigt enligt sitt ansvarsområde samt för sin egen organisation.

  Det finns ingen utpekad myndighet som är ansvarig för att sammanställa samhällsviktig verksamhet i Sverige.

 • Inom vilka processer/arbeten identifieras samhällsviktig verksamhet idag?

  Inom många organisationer pågår olika processer där man identifierar samhällsviktiga verksamheter. Det är viktigt att samordna och dra nytta av dessa arbeten.

  Exempel på sådana arbeten är:

  • Risk- och sårbarhetsanalyser,
  • Styrel,
  • Nödvattenplanering,
  • Network and Information Security (NIS) Directive (samhällsviktiga tjänster),
  • Pandemiplanering,
  • Säkerhetsskyddsanalys (säkerhetskänslig verksamhet),
  • Kontinuitetshantering,
  • Riskhantering samt
  • Krigsorganisation.

   

  Länkar

  Om styrel på Energimyndighetens webbplats

  Om nödvattenplanering på Livsmedelsverkets webbplats

  NIS-direktivet

 • Vi berörs av NIS-direktivet - är vi då automatiskt samhällsviktiga?

  Ja. I allmänhet gäller att allt som räknas som en samhällsviktig tjänst enligt NIS-direktivet, och i förlängningen NIS-lagen, också ska identifieras som samhällsviktig verksamhet. Däremot gäller inte det omvända, det finns samhällsviktig verksamhet som inte pekas ut i NIS-direktivet och som därmed inte räknas som samhällsviktiga tjänster.

  Läs mer om NIS-direktivet

 • Varför ändrades definitionen av samhällsviktig verksamhet år 2020?

  I oktober 2020 tog MSB tillsammans med andra aktörer fram en förenklad och tydligare definition av samhällsviktig verksamhet:

  "Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet."

  Definitionen uppdaterades bland annat för att det fanns ett behov av en definition där det var lättare att förstå vad som omfattas. MSB ville tillsammans med andra aktörer uppnå en samsyn och ett mer samordnat arbete inom och mellan olika aktörer när det gäller vad som är samhällsviktig verksamhet, vad som behöver skyddas och vad som kan ligga till grund för en prioritering i samband med olika samhällsstörningar.

  Den uppdaterade definitionen gör det dessutom enklare att samverka internationellt då den ligger mer i linje med internationella definitioner, till exempel hos våra grannländer, EU och FN.

  Om uppdateringen av definitionen av samhällsviktig verksamhet (PDF)

 • I nuvarande RSA-föreskrifter står den gamla definitionen av samhällsviktig verksamhet kvar - vad gäller vid redovisning?

  RSA-redovisningen ska göras utifrån gällande föreskrifter (2016:7, 2015:4 och 2015:5) som inte har ändrats ännu. Det är den tidigare definitionen som gäller rent juridiskt, men aktörerna kan gärna ta stöd av den nya definitionen i sin redovisning. Ny definition börjar gälla för RSA-redovisningarna när nya föreskrifter kommer, enligt nuvarande plan under hösten 2021.

MSB:s roll

MSB stödjer aktörer i hur de kan arbeta med att identifiera och systematiskt upprätthålla samhällsviktig verksamhet, både inom den egna organisationen, i ett geografiskt område eller för ett ansvarsområde. Stödet finns i form av metod, utbildningar, rådgivning och föreläsningar.

Senast granskad: 19 oktober 2021

Till toppen av sidan