Till innehåll på sidan

Lagstiftning av litiumbatterier

Användningen av litium/litiumjonbatterier i samhället ökar mer och mer och kapaciteten på batterierna blir högre och högre. Olika myndigheter får allt mer frågor vilka bestämmelser och regler som gäller för hantering, transport och användning.

Vilken lagstiftning gäller för litium/litiumjonbatterier?

MSB, Naturvårdsverket (NV) och Elsäkerhetsverkets (Elsäk) ger tillsammans en kort sammanställning över aktuella lagstiftningar för litium-/litiumjonbatterier.

I sammanställningen nedan så omfattas även litiumjonbatterier i termen litiumbatterier, förutom när det specifikt anges en viss typ av batteri.

Lagen om skydd mot olyckor (MSB)

Lagen om skydd mot olyckor syftar till att förebygga olyckor samt att dra lärdom av olyckor och utveckla/styra räddningsinsatser. Det finns inget specifikt för litiumbatterier utan brandskyddskraven är av allmän karaktär. Det anges att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Seveso (MSB)

Dessa bestämmelser syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö. Enligt ECHA (European chemicals agency) klassas batterier som varor och är inte klassade enligt CLP. Li-jonbatterier är inte ämnen, de är varor och omfattas inte av Seveso direktivet - såvida de inte är avfall, när deras faror kan bli relevanta. Så länge de inte är skadade eller går sönder, ska de inte ingående substanserna inte räknas som Sevesoämnen.

Transport (MSB)

Litiumbatterier som transporteras regleras genom bestämmelser för transport av farligt gods. Som grund finns internationella bestämmelser. FN-rekommendationerna för transport av farligt gods har bland annat utvecklat klassificeringsbestämmelser, förpackningsmetoder, märkningskrav och krav på information i transportdokument för litiumbatterier och dessa har överförts i föreskrifter för väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport. Begreppet "transport" finns definierat och innefattar hantering/förvaring som hör ihop med transporten samt viss mellanlagring. Det finns ett generellt krav på att batterierna ska vara testade och uppfylla kriterier enligt kapitel 38.3 i FN:s testhandbok.

FN:s testhandbok (på engelska)

Avfall (NV)

Företag som tillverkar och säljer eller för in till Sverige och säljer batterier definieras som producenter och har ett producentansvar. Bland annat innebär det ett ansvar för att se till att användarna kan göra sig av med batterierna och att ta hand om dessa när de blivit avfall. Det är producenterna som ansvarar för att det finns system för att samla in batterier i varje kommun.

All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två förordningar, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834).

Säkerhetsfrågor på elområdet (Elsäk)

Elsäkerhetsverkets har regler om elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet (EMC) som gäller batterier. De gör också marknadskontroll av batterier som säljs som en egen produkt eller som en reservdel.

Elsäkerhetsverket gör även tillsyn av elektriska anläggningar där batterier är en del och gör tillsyn av användning av batterier.

För produkten eller reservdelen batterier med en spänning på mellan 50V och 1000V växelström eller 75V och 1500V likström gäller produktreglerna ELSÄK-FS 2016:1. Tillsammans med elsäkerhetsförordning (2017:218) införlivar de merparten av lågspänningsdirektivet (LVD) med krav på ekonomiska aktörer och på produkten. Om batteriet sitter som en del i en sammansatt produkt kan produkten som helhet falla in under annan myndighets sektorslagstiftning. Om batteriet t.ex. sitter som en del i en maskin faller produkten in under maskindirektivet och därmed under Arbetsmiljöverkets tillsyn. Elsäkerhetsverket har även produktregler för batterier som är införlivade från EU-direktiven ATEXD, EMCD och TD (Leksakers elektriska egenskaper). Produktsäkerhetslagen kan också gälla vid tillsyn under vissa förutsättningar.

Tillsyn av batterier kan även ske med stöd av starkströmsföreskrifterna, ELSÄK-FS 2022:1, 2022:2 och 2022:3 om batteriet är en del av en elektrisk anläggning. Vidare finns regler för elbehörighet vid utförande av en elektrisk anläggning eller för att utföra fast anslutning av ett batteri till en elektrisk anläggning.

Arbetsmiljö (AV)

Tänk även på att litiumbatterier i vissa typer av maskiner kan omfattas av maskindirektivet som bland annat Arbetsmiljöverket ansvarar för.

Senast granskad: 1 november 2023

Till toppen av sidan