Till innehåll på sidan

Täckning i Rakel

Rakelsystemet täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta, undantaget fjällvärlden.

Täckning i Rakel

Rakelnätet är byggt för att ha en hög och jämn nivå av utomhustäckning med fordonsradioterminaler. För täckning med handburna radioterminaler har Rakelnätet i huvudsak kapacitet i städer, tätorter med fler än 2500 invånare, längs högt trafikerade vägar och i speciellt viktiga objekt eller platser.

Fjällvärlden, området ovanför odlingsgränsen, är undantagen från grundkraven. Ändå har Rakel täckning även i vissa delar av fjällvärlden.

Täckningen i Rakelsystemet ska motsvara minst tidigare analoga system. Täckningen för fordonsradioterminaler överträffar de analoga systemen i många områden.

Täckning inomhus med repeater

Om det finns behov av täckning inomhus i exempelvis tunnlar, kontorsbyggnader och köpcentrum går det att ansöka om att få installera ett repeatersystem i Rakel för att förstärka täckningen. Ansökan görs hos MSB.

Yttäckning

En stor del av landets yta har täckning åtminstone med fordonsradioterminaler. Lokala områden utan täckning förekommer dock, främst i obebyggda områden. Här finns antingen inga master att placera basstationer i eller så är området utan täckning så begränsat geografiskt eller demografiskt att det inte går att motivera kostnaden att investera i en basstation.

Fjällvärlden

Fjällvärlden har täckning i alla de områden där det finns existerande infrastruktur, till exempel större vägar och vid skidorter.

Städer

I större städer är avstånden mellan basstationerna korta (1-2 kilometer), för att säkerställa systemets kapacitet och för att minimera behovet av särskilda inomhuslösningar.

Tätorter

För tätorter med fler än 200 invånare finns god fordonstäckning. Täckning med handburen Rakelterminal finns i de flesta orter med fler än 2500 invånare. Täckning med handburen Rakelterminal finns även vid speciellt viktiga objekt eller platser.

Vägar

Täckning med handburen Rakelterminal finns vid högt trafikerade vägar. Vissa vägar, främst i Norrlands inland, har dock lokala brister i täckningen för handburen Rakelterminal. För övriga vägar är grundkravet fordonstäckning. I största möjliga mån försöker MSB täcka in riksvägar och högt trafikerade vägar även för handburna Rakelterminaler. I obebyggda områden kan lokala brister i täckningen förekomma på mindre vägar även för fordonsmonterade Rakelterminaler.

Järnväg

Täckning med fordonsradioterminal finns vid det ytliggande järnvägsnätet, i Norrbotten är järnvägstäckningen dock ej komplett. Täckningen är bristfällig inne i tågen på grund av hög dämpning i tågvagnarna.

Till havs

Rakelsystemet har master praktiskt taget längs hela kustlinjen, därför finns det viss täckning till havs nära land.

I luften

För att kunna använda Rakel i luften utan att orsaka störningar i Rakelnätet eller i grannländernas Tetrasystem så finns ett speciellt AGA-nät (Air-Ground-Air) i södra Sverige.

Rakel och dämpning

En Rakelterminal inne i ett fordon har inte optimal täckning eftersom fordonet i sig själv orsakar en kraftig dämpning som varierar i olika riktningar beroende på fordonets konstruktion. Med en yttre antenn monterad på taket på fordonet undviker man detta problem.

En Rakelterminal som är placerad nära kroppen under klädesplagg har inte optimal täckning eftersom såväl kroppen som kläderna orsakar en dämpning.

Dämpning är extra viktigt att ta hänsyn till i områden som inte har så stark täckning.

Senast granskad: 7 februari 2022

Till toppen av sidan